Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques de la Traducció (Italià/Castellà-Català)

Codi de l'assignatura: 362067

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per a la traducció de textos instrumentals, literaris i especialitzats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer diferents estratègies de traducció de textos de l’italià i a l’italià.
— Saber aplicar els coneixements de llengua i cultura italiana a la pràctica de la traducció.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’utilitzar recursos informàtics, tècnics i audiovisuals.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Aprendre a respectar la diversitat lingüística, des de les perspectives social, cultural i de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Teoria i pràctica de la traducció aplicades a diversos tipus de textos

*  articles de diaris
*  textos de divulgació cultural i científica
*  còmics
*  guions per al doblatge
*  pàgines web
*  fullets informatius i missatges publicitaris
*  receptes

2. Reflexió sobre aspectes gramaticals, lèxics, estilístics, pragmàtics i culturals dels textos utilitzats

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent combina explicacions teòriques amb aplicacions pràctiques:
Teoria: classes magistrals, seminaris i roda d’intervencions.
Treball teoricopràctic: exercicis lingüístics de tipologia variada, anàlisi i producció de traduccions, utilització d’instruments didàctics multimèdia i exposició de treballs.

Es fomenta el treball en equip i la participació motivada de l’alumnat en les hores lectives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació és continuada i consta de dos tipus d’activitats:
— Exercicis fets diàriament a casa i corregits a l’aula (10 % de la nota final).

Tres treballs pràctics, convenientment plantejats i orientats pel professorat de l’assignatura, lliurats al llarg del curs segons el calendari que es comunica al començament de les classes (cada treball, 30 %).

 

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en diverses activitats:
— Una prova escrita (70 % de la nota final).
— Un dels tres treballs pràctics previstos en l’avaluació continuada, que cal concertar amb el professorat (30 %).

Reavaluació

Poden optar a la reavaluació els alumnes que hagin presentat almenys un dels tres treballs. La reavaluació segueix el format de l’avaluació única i es duu a terme en la data indicada per la Facultat.