Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Lingüística Italiana

Codi de l'assignatura: 365021

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG5. Habilitat en la utilització de recursos informàtics, tècnics i audiovisuals.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE6. Coneixement teòric i pràctic de dues llengües de l'àmbit romànic i capacitat d'usar-les per a diversos fins (assessorament i correcció lingüística, traducció de textos, comprensió i redacció de textos, ensenyament de llengües i creació de materials didàctics per a l'ensenyament de llengua).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aprofundir els coneixements de l’italià en relació amb la seva història i la seva realitat social actual.

 

Referits a habilitats, destreses

Saber distingir les diferents perspectives metodològiques de la lingüística en relació amb l’estudi de l’italià.

 

Aprendre a contextualitzar la història lingüística de l’italià en relació amb la història cultural i literària.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Aprendre a respectar la diversitat lingüística, des de les perspectives social, cultural i de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Difusió i coneixement de l’italià en la història recent

2. Les altres llengües d’Itàlia: les minories lingüístiques i els dialectes

3. Els dialectes en la cultura i en la societat italiana. Els prejudicis antidialectals

4. Descripció del repertori lingüístic de l’italià. Estàndard i neoestàndard. Norma gramatical i
innovacions

5. L’italià regional: concepte i delimitació. Trets lingüístics i prestigi social. Usos escrits i
parlats

6. L’italià popular: concepte i història. Usos literaris i cinematogràfics

7. Les converses informals en els nous mitjans de comunicació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent combina explicacions teòriques amb aplicacions pràctiques:

— Teoria: classes magistrals, classes expositives i debat dirigit.

— Treball teoricopràctic: exercicis d’anàlisi lingüística, exposicions de treballs de síntesi, utilització d’eines didàctiques multimèdia.

Es fomenta el treball en equip i la participació motivada de l’alumnat en les hores lectives. S’impulsa la recerca personal, l’actitud crítica i el recurs a eines bibliogràfiques i metodològiques diferents.
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es basa en les activitats i criteris següents:
a) L’assistència a les classes i la participació activa en les activitats del curs (10 %).
b) Dues proves escrites fetes al llarg del curs: la primera a mitjan quadrimestre, la segona el dia oficial assenyalat pel calendari d’exàmens de la Facultat (cada prova representa el 25 % de la nota final).
c) Un treball de 180 línies, a partir dels materials seleccionats pel docent (20 %).
d) Un comentari sobre materials escrits indicats pel docent fet durant la segona part del curs (20 %).
Perquè aquesta assignatura sigui qualificada, l’alumnat s’ha d’haver presentat a les dues proves escrites i haver lliurat els treballs.

L’estudiant pot acollir-se a la reavaluació sempre que s’hagi presentat almenys a una de les dues proves escrites i que hagi lliurat els treballs.

 

Avaluació única

Es valora a partir d’un examen escrit que posa a prova els coneixements teòrics i les habilitats pràctiques adquirits en relació amb tot el temari de l’assignatura. Aquest examen té lloc el dia de la convocatòria oficial i té un valor del 100 % de la nota de l’assignatura.