Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Italiana i Modernitat

Codi de l'assignatura: 365023

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Consideracions prèvies

 

L’assignatura s’imparteix en català.

El programa de l’assignatura desenvoluparà els punts dels blocs temàtics com a línia de màxims.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia alt.

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE8. Capacitat per situar en el seu context històric els textos literaris en llengües romàniques, analitzar-ne les característiques formals i valorar-ne la qualitat estètica i la funció cultural.

   -

CE7. Coneixement de la història de la literatura i de la cultura de dos àmbits lingüístics per elaborar un discurs crític sobre temes i aspectes d'aquestes literatures i cultures des de múltiples enfocaments metodològics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els autors i moviments literaris italians més rellevants del segle XX.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber relacionar les obres literàries amb el context polític, social i cultural.

 

— Aprendre a interpretar obres literàries contemporànies amb diferents instruments metodològics.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Valorar les aportacions culturals diferents des d’una perspectiva de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La literatura italiana del tombant del segle XIX

2. L’època de les avantguardes

3. Cultura i literatura d’entreguerres

4. La literatura italiana de la segona meitat del segle XX

5. De la modernitat a la postmodernitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia combina les explicacions teòriques amb les aplicacions pràctiques:
— Teoria: classes magistrals, classes expositives i debat dirigit.
— Treball teoricopràctic: comentari de textos literaris, exposicions orals, recerca de fonts d’informació i treballs de síntesi bibliogràfica.

S’estimula la reflexió crítica, l’actitud creativa i el debat, i s’impulsa el treball en equip i la participació motivada de l’alumnat en les hores lectives. També es fomenta l’estudi comparatiu i de recepció entre literatures distintes, així com l’estudi de la relació entre la literatura i els altres àmbits de la cultura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i segueix els criteris següents:

— Diversos exercicis de classe (40 % de la nota final). Es fan en grup i diàriament durant el curs. Les activitats extraordinàries programades durant el curs són de caràcter obligatori, computen dins d’aquests exercicis de classe, i de cadascuna cal presentar-ne un resum escrit de tres pàgines com a mínim (2.100 caràcters per pàgina, amb interlineat senzill). 

— Tres treballs sobre el temari (60 %, 20 % cadascun). Es fan individualment i per escrit. El primer cal lliurar-lo durant la segona quinzena d’octubre; el segon, durant la segona quinzena de novembre; i el tercer, a la data establerta per la Facultat per a l’examen final. Cada treball ha de tenir una extensió mínima de sis pàgines (2.100 caràcters per pàgina, amb interlineat senzill). 

Es valora la participació activa a classe —en els treballs de classe diaris—, la capacitat crítica i l’expressió oral i escrita de l’estudiant. 

Per poder aprovar l’assignatura en avaluació continuada és indispensable lliurar els tres treballs programats dins del termini establert, i participar com a mínim en el 85 % de les hores de classe. 

Reavaluació 
La reavaluació, que segueix el format de l’avaluació única i es duu a terme en la data indicada per la Facultat per a les proves de reavaluació, s’especifica en el programa de l’assignatura.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que es manifesti explícitament la impossibilitat de complir els requisits de l’avaluació continuada i es presenti la sol·licitud corresponent dins dels terminis establerts, durant el primer mes des de l’inici de les classes. 

L’avaluació única consisteix en les activitats següents: 

— Un treball (100 % de la nota final). Ha de ser personal i inèdit, es fa individualment i per escrit, i ha de tenir una extensió mínima de vint pàgines (2.100 caràcters per pàgina, amb interlineat senzill). El tema d’aquest treball es decideix sempre de comú acord amb el professor durant el primer mes del curs, un cop presentada la sol·licitud d’avaluació única. 

Per poder aprovar l’assignatura en avaluació única és indispensable lliurar el treball en la data que es publicarà oportunament.