Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Romanticisme i Realisme: Galícia, Portugal i Brasil

Codi de l'assignatura: 365031

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).

   -

CE8. Capacitat per situar en el seu context històric els textos literaris en llengües romàniques, analitzar-ne les característiques formals i valorar-ne la qualitat estètica i la funció cultural.

   -

CE7. Coneixement de la història de la literatura i de la cultura de dos àmbits lingüístics per elaborar un discurs crític sobre temes i aspectes d'aquestes literatures i cultures des de múltiples enfocaments metodològics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir un coneixement d’autors i textos canònics del segle XIX en les literatures gallega, portuguesa i brasilera que permeti analitzar-ne tant els aspectes literaris com la relació que es pot establir amb l’Europa burgesa de la segona meitat del segle XIX.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir destreses relacionades amb la crítica literària per aplicar-les en ressenyes, comentaris de text, dissertacions, etc.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir una actitud reflexiva envers l’evolució de costums i de pensament que hi va haver al segle XIX.

— Potenciar el respecte envers la diversitat de gènere

— Valorar les aportacions culturals des d’una perspectiva de gènere

— Potenciar la visibilització de la producció literària i crítica de les dones al segle XIX.

— Adquirir una actitud reflexiva envers la perspectiva de gènere en la cultura

 

 

Blocs temàtics

 

1. El món burgès. Les transformacions del pensament i de la societat

2. Portugal, Brasil i Galícia al segle XIX

3. Romanticisme

3.1. Galícia. Una literatura nacional emergent: el Rexurdimento a Galícia. Rosalía de Castro i Eduardo Pondal

3.2. Portugal. Característiques del romanticisme portuguès, Almeida Garrett i l’Eros/Tànatos de Camilo Castelo Branco

3.3. La presó d’Ana Plácido

3.4. Indigenisme i esclavatge al Romanticisme brasiler: José de Alencar i Bernardo de Guimarães

4. Realisme

4.1. Eça de Queirós i els grans temes del món burgès. La «poesia cívica» de Guerra Junqueiro i Curros Enríquez. La mort de Déu i l’elogi de la locomotora

4.2. Guiomar Torresão i la premsa femenina del segle XIX

4.3. La superació del realisme en l’obra del brasiler Machado de Assis: Memórias Póstumas de Brás Cubas

4.4. Veus de dona al Brasil: Maria Firmina dos Reis

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent es basa en la combinació de classes teòriques i classes pràctiques, presentacions, debats, ressenyes i altres exercicis de crítica literària.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Dos comentaris de text (20 % cada un).

Una prova final (30 %).

Participació mitjançant tasques (30 %).

Per aprovar l’assignatura cal aprovar per separat els tres blocs de tasques.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en el lliurament de tres tasques en la data prevista:

Dos comentaris (25 +25 % de la nota final).

Una prova final (50 %).

Reavaluació

En la reavaluació de l’avaluació continuada, l’alumnat haurà de repetir les proves en què no hagi assolit la puntuació mínima o lliurar les que hagin quedat pendents.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CURROS ENRÍQUEZ, Manuel (1979). Obra completa. Edición de Carlos Casares. Madrid: Aguilar.

DAVIES, Catherine (2001). Rosalía de castro no seu tempo. Vigo: Galaxia.

GUERRA DA CAL, Ernesto (1981). Língua e estilo de Eça de Queiroz, Coimbra: Livraria Almedina

MACEDO, Helder (1988). Cesário Verde. O Romântico e o Feroz. Lisboa: & etc

MEDINA, João (1980). Eça de Queiroz e a geração de 70. Lisboa: Morães Editores

MEDINA, João (1984). As conferências do Casino e o socialismo em Portugal. Lisboa: Publicações Dom Quixote

REIS, Carlos (1999). Estudos Queirosianos. Lisboa: Presença

SIMÕES, João Gaspar (1973). Vida e obra de Eça de Queirós, Lisboa: Livraria Bertrand.

Text electrònic

ALONSO MONTERO, Xesús [et al.] (2004). Curros Enríquez e o seu tempo. Actas do I Congreso Internacional (Celanova, setembro 2001). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. <http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=2600>