Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Química

Codi de l'assignatura: 365365

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Carlos Domingo Pedrol

Departament: Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Bibliografia (fonts d’informació bàsica)

 •  Atkins, P.; Jones, L. Principios de Química (5a edició). Editorial Panamericana, 2012. ISBN: 978-950-06-0282-2. Un llibre general de química útil per al seguiment de l’assignatura.
 • Bell, J. et al. Química. Un proyecto de la American Chemical Society. Editorial Reverté, SA, 2005. ISBN: 84-291-7001-4. Conté exercicis resolts i bastants exemples d’aplicació de la teoria a la pràctica.
 • Pettrucci, R. H.; Harwood, W. S.; Herring, F. G. Química general (8a edició).  Prentice Hall Iberia, SRL, 2002. Vol. I. Enlace químico y estructura de la materia. Vol II. Reactividad química. Compuestos inorgánicos y orgánicos.
 • Vollhardt, P.; Schore, N. E. Química orgànica. Ediciones Omega, 2013. ISBN: 978-84-282-1431-5. Com a llibre de consulta per als temes de química orgànica.
 • Reboiras, M. D. Problemas Resueltos de Química. La Ciencia Básica. Thomson Editores Spain. Paraninfo SA, 2007. ISBN: 978-84-9732-541-7
 • Bermejo, F.; Bermejo, A.; Paz, M.; Paz, I. 1000 Problemas resueltos de Química General y sus Fundamentos Teóricos. Editorial Paraninfo, 1996. ISBN: 84-283-2237-6
 • Paraira, M.; Parejo, C. Introducción a la formulación y nomenclatura química: inorgánica-orgánica: normas IUPAC (5a edició). Vicens-Vives, 1995. 
 • Sales, J.; Vilarrasa, J. Introducció a la nomenclatura química: inorgànica i orgànica. EDUNSA, 1994.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

55

(Les classes magistrals es fan amb tot el grup, que es divideix en dos subgrups per a les classes de problemes i en quatre subgrups per a les sessions de tutorització. El treball en grups més reduïts fomenta la participació, facilita el diàleg professor-alumne i millora el procés d’aprenentatge.)

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

(El temari de Química es desenvolupa mitjançant classes magistrals.)

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

5

 

(Les sessions de tutorització es programen durant la segona meitat del semestre. La finalitat és fer un tractament integrador dels diferents conceptes del programa.)

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

20

 

(Es fan al llarg del semestre, coordinades amb el desenvolupament del temari.)

Treball tutelat/dirigit

25

(Les activitats tutelades no presencials constitueixen un dels conceptes qualificables del sistema d’avaluació continuada. A més, es preveu poder oferir una atenció personalitzada als alumnes. Es fixa un horari setmanal per resoldre dubtes relacionats amb el desenvolupament de l’assignatura.)

Aprenentatge autònom

70

(Són hores de treball i dedicació personal per assolir tots els coneixements de la matèria objecte d’estudi.)

 

 

Recomanacions

 

L’èxit d’un curs de Química rau en la pràctica. És imprescindible practicar mitjançant la resolució de problemes molt abans d’un examen. L’èxit en qualsevol aspecte de la vida només s’aconsegueix després de practicar repetidament les activitats que el constitueixen. Aquest és l’objectiu global i la finalitat primordial d’aquest curs: l’aprenentatge de la química en la seva vessant pràctica i aplicada.

 • Comprensió dels conceptes teòrics i capacitat d’aplicació dels coneixements a la pràctica.


Altres recomanacions

Es requereix un estudi i pràctica constants per assolir els continguts i les competències que se’n deriven. No es tracta de memoritzar propietats, equacions o fórmules, sinó de fer un exercici continu de comprensió per saber aplicar els coneixements teòrics a la pràctica i resolució de problemes.

És recomanable l’avaluació continuada, ja que organitza i facilita l’estudi, i és un ajut per superar l’assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CB1. Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.

   -

CE1. Capacitat per raonar sobre el concepte de vida, els seus principis fisicoquímics i els mecanismes implicats en l'origen i l'evolució de la vida.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

CE3. Coneixement dels elements químics, les seves propietats i la seva interacció en la formació de molècules, i coneixement de la nomenclatura i característiques dels compostos inorgànics i orgànics de la matèria viva, i també dels tipus de reaccions químiques principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

El contingut del programa de Química reuneix un conjunt de conceptes bàsics i essencials per al desenvolupament posterior d’una bona part de les assignatures que constitueixen el grau de Biotecnologia. Alguns d’ells, potser, ja han estat introduïts en els programes de batxillerat, encara que l’experiència demostra que la revisió és necessària. La resta és matèria nova que s’anirà tractant d’una forma gradual i raonada amb l’ajut de classes de problemes i exercicis pràctics d’aplicació perquè els alumnes assumeixin la seva notable utilitat i comprenguin fins a quin punt la química determina o afecta el món que ens envolta. També es pretén que l’alumne aprengui a pensar i raonar d’una manera científica, és a dir, que assoleixi una actitud determinada vers aquesta i, per extensió, vers altres ciències.

Els objectius resumits serien, doncs:

 • Conèixer els principis químics de la vida, així com els mecanismes implicats en el seu origen.
 • Comprendre els conceptes bàsics de la química de la vida: l’estructura atòmica, l’enllaç químic, les reaccions químiques, l’estructura i geometria dels compostos químics i la seva reactivitat, la termodinàmica, la cinètica i la termoquímica i les característiques químiques fonamentals de les molècules biològiques.


En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Estructura atòmica i molecular

*  Elements i bioelements. L’enllaç químic. L’enllaç covalent. La polaritat. Orbitals híbrids. Forces intermoleculars. L’aigua i l’oxigen com a compostos inorgànics fonamentals per a la vida. La dissolució aquosa

2. La reacció química

*  Els sistemes termodinàmics. Entalpia, energia lliure i espontaneïtat. La velocitat de la reacció i l’ordre de la reacció. Catàlisi. Catàlisi biològica. L’equilibri químic. Reaccions àcid-base. Tampons. Reaccions redox. Oxidants i reductors. Potencials de reducció

2.1. Termodinàmica

2.2. Cinètica i catàlisi

2.3. Equilibri químic

2.4. Equilibris àcid-base

2.5. Reaccions d’oxidació-reducció

3. Química orgànica

*  El carboni a la vida. Hidrocarburs alifàtics saturats i insaturats. Hidrocarburs aromàtics, concepte de ressonància. Alcohols, aldehids, cetones i àcids orgànics. Amines i amides. Heterocicles alifàtics i aromàtics. Formulació i nomenclatura bàsica. Reactivitat química. Nucleòfils i electròfils. Esterificació i saponificació. Isomeria. Tautomeria

4. Química de biomolècules

*  Monosacàrids i polisacàrids. Heteropolisacàrids. Els àcids grassos, olis i greixos. Lípids no saponificables. Lípids complexos. Els aminoàcids. Polipèptids. Interaccions intermoleculars en l’estructura tridimensional de les proteïnes: nivells d’estructuració. Estructures secundàries i terciàries dels polipèptids. Polinucleòtids: els àcids nucleics. Bases nitrogenades, nucleòsids i nucleòtids. Estructura de l’RNA i del DNA

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent. 

 

Activitats presencials

 • Classes magistrals (2 h setmanals a tot el grup).
 • Classes de resolució de problemes (2 h setmanals). Es fan amb grups més reduïts (la meitat del total del grup). Es coordinen amb les classes de teoria i les tasques a desenvolupar. S’han penjat prèviament al Campus Virtual i formen part de l’avaluació continuada.
 • Tutorització per grups (5 en total per a cada alumne) en grups reduïts. S’hi debaten les possibles dificultats en l’assignatura, s’aclareixen dubtes i es pot tenir una atenció personalitzada. També es fan exercicis i problemes, resolts prèviament i que es discuteixen conjuntament a classe. El treball d’aquestes sessions també forma part de l’avaluació continuada.


 

Activitats tutelades (dirigides)
 • Aprenentatge basat en problemes.
 • Resolució de problemes.
 • Exercicis pràctics.
 • Atenció personalitzada.


Activitats autònomes
 • Resolució de problemes.
 • Estudi.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada està basada en la combinació de dos procediments: avaluació al llarg del procés d’aprenentatge i avaluació de les competències del conjunt de l’assignatura. Les dues avaluen els coneixements assolits durant les sessions de teoria, les classes de problemes i les de tutoria, el grau d’aprofitament de les sessions presencials i l’interès i la participació de l’alumne en les diferents activitats programades. La contribució de cadascuna de les proves a la nota global és la següent:

 • Avaluació al llarg del procés d’aprenentatge: dues proves de tipus test (15 % cadascuna de la qualificació final).
 • Activitats tutelades: participació a les classes presencials i treball fet a les sessions de problemes i tutories (10 % de la qualificació final).
 • Avaluació global de l’assignatura: prova de síntesi (60 %). La prova de síntesi avalua les competències del conjunt de l’assignatura. L’aprovat s’assoleix amb una nota global mínima del 50 % després de sumar les puntuacions ponderades obtingudes a cada part, sempre que la prova de síntesi arribi com a mínim al 40 % de la nota ponderada que li correspon.


Dates de les proves d’avaluació continuada
 • Avaluació del procés d’aprenentatge: 3 de novembre i 20 de desembre de 2021.
 • Prova de síntesi: avaluació global de l’assignatura, 28 de gener de 2022 (matí).

 

Avaluació única

Per als alumnes que ho sol·licitin, l’avaluació única consisteix en una única prova escrita (examen final) d’estructura idèntica a la de la prova de síntesi de l’avaluació continuada.

 • Aquesta prova representa el 100 % de la qualificació total.
 • La prova versa sobre els coneixements impartits durant les classes de teoria, tutories i problemes.


Prova de síntesi

Data: 28 de gener de 2022  (matí)

A més, està prevista una prova de reavaluació segons la normativa aprovada en cada centre. Qualsevol modificació de les directrius que actualment regeixen aquesta prova i que puguin afectar les condicions o forma de fer-la, es comuniquen a l’alumnat a través del Campus Virtual.

 

Prova de reavaluació

Data: 1 de juliol de 2022  (tarda)