Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bioquímica

Codi de l'assignatura: 365370

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Silvia Busquets Rius

Departament: Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Recursos electrònicsBases de dades i portals (última actualització: 2009)


Revistes i diaris

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

55

(Les activitats proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.)

 

-  Teoria

Presencial

 

36

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

5

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

6

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB1. Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.

   -

CE10. Capacitat per reconèixer i descriure els processos bioquímics responsables de la vida (incloses l'estructura i funció de les molècules biològiques, el metabolisme i el control del metabolisme) i els processos de nutrició humana, per reconèixer-ne la relació amb la salut i la malaltia, i per familiaritzar-se amb les tècniques d'ús habitual en un laboratori bioquímic.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

Competències transversals

 • Saber on i com adquirir i utilitzar la informació molecular pertinent per resoldre els problemes que es presentin en l’àmbit de la biomedicina.
 • Aprofundir en el coneixement del mètode científic: Desenvolupar la capacitat d’observació i d’anàlisi crítica, de recollida, avaluació i classificació de dades, de deducció de conclusions i d’elaboració d’hipòtesis.
 • Desenvolupar la capacitat d’aprenentatge autònom i d’actualització permanent dels coneixements i habilitats.
 • Desenvolupar la capacitat de treball en equip.
 • Desenvolupar la capacitat de comunicació oral i escrita.
 • Desenvolupar la capacitat crítica i d’autocrítica.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer l’estructura dels éssers vius a escala molecular i els principis bàsics de l’enzimologia i la bioenergètica.

 

Referits a habilitats, destreses

Saber aïllar, analitzar, identificar i quantificar biomolècules.

 

Referits a actituds, valors i normes

Utilitzar eines adequades per obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar resultats dels processos bioquímics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Estructura de proteïnes

1.1. Aminoàcids: generalitats. Enllaç peptídic. Enllaços phi i psi. Estructura primària, secundària, hèlix alfa, conformació beta, gir beta. Proteïnes fibroses: alfa- i betaqueratines, col·lagen. Estructura terciària, consideracions generals, mioglobina. Dominis proteics. Estructura quaternària. Hemoglobina. Cooperativitat i al·losterisme. Proteïnes de membrana. Canals i transportadors

1.2. Plegament de proteïnes. Experiments d’Anfinsen. Xaperones i xaperonines. Prolil-cis-trans-isomerases. Protein disulfide isomerases

1.3. Modificacions posttraduccionals. Glicoconjugats. Glicoproteïnes, proteoglicans, glicolípids

2. Enzims, cinètica de les reaccions enzimàtiques, regulació de l’activitat enzimàtica

2.1. Biocatalitzadors, unitats d’activitat enzimàtica. Classificació d’enzims. Cofactors. Mecanismes generals de l’acció dels enzims. Mecanismes específics de l’acció dels enzims

2.2. Cinètica enzimàtica. Paràmetres cinètics: Vmàx, Km, kcat. Eficiència enzimàtica. Inhibició irreversible. Inhibició reversible: competitiva, no competitiva, acompetitiva i mixta, ki. Regulació de l’activitat enzimàtica. Enzims al·lostèrics. Exemples d’estructura i funció enzimàtiques: fosfofructocinasa, piruvat-deshidrogenasa, complexos de la cadena respiratòria i ATP-sintasa

3. Síntesi i degradació de proteïnes

3.1. Transmissió de la informació genètica: àcids nucleics

3.2. Traducció. Codi genètic. Codons. Estructura dels tRNA. Aminoacil-tRNA-sintetases. Ribosomes. Iniciació de la traducció. Elongació. Cost energètic de la síntesi de proteïnes

3.3. Degradació de proteïnes endògenes. Mecanismes lisosomals i citosòlics. Catepsines. Ubiquitina. Recanvi proteic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent. 

 • Classes teòriques (sessions 50 minuts). Classes magistrals donades pel professor a l’aula.
 • Seminaris desenvolupats pels alumnes o pel professor (5-10 sessions 50 minuts):
  • Estructura de proteïnes (prions, anèmies, anticossos…).
  • Activitats enzimàtiques en diagnòstic.
  • Malalties associades a membranes i proteïnes de membrana (fibrosi quística…). Tècniques (liposomes…).
  • Inhibidors d’enzims com a fàrmacs.
  • Tècniques de purificació de proteïnes, etc.

Els seminaris s’avaluen en funció d’una presentació preparada per grups d’alumnes o bé per preguntes a la prova de síntesi.

 • Classes de problemes (sessions de 45 minuts fins a 2 hores):          
  • Dilucions i factors de conversió.
  • Espectrofotometria.
  • Enzimologia.
 • Pràctiques
  • Laboratori (2 sessions de 4 hores o 4 sessions de 2,5 h). Colorimetria i determinació de la concentració de proteïnes, determinació de proteïnes plasmàtiques, importància de la conformació per a la funció d’un enzim, determinació de l’activitat enzimàtica. També es poden fer pràctiques sobre l’estructura de proteïnes utilitzant programes de visualització molecular en una aula adequada (sessió especial de 3 hores).
  • Qüestionaris al Campus Virtual. Diversos qüestionaris sobre el temari de l’assignatura


En la mesura que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i les activitats d’aquesta assignatura.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Criteris d’avaluació

Coneixements adquirits (referents a conceptes, procediments i metodologies)

 • Capacitat de relacionar i d’integrar coneixements.
 • Capacitat d’aplicar els coneixements a la resolució de problemes.
 • Capacitat de representar i identificar fórmules.
 • Capacitat de representar i interpretar gràfiques.
 • Capacitat de fer deduccions apropiades i treure conclusions vàlides de principis teòrics, de fonts d’informació i de dades experimentals.
 • Capacitat d’usar adequadament la terminologia.


Mètode d’avaluació continuada

L’avaluació és continuada i implica l’assistència i participació continuada dels alumnes als diferents tipus de classes (teòriques, seminaris, problemes, etc.) al llarg del curs. La qualificació final consta de la combinació dels diferents mecanismes d’avaluació continuada com s’indica a continuació:
 • Participació a les pràctiques de laboratori. Són obligatòries. Els alumnes o bé han d’entregar un informe corresponent a cada una de les pràctiques dutes a terme que ha d’incloure:
  • Discussió dels mètodes i dels resultats obtinguts.
  • Representació gràfica dels resultats obtinguts, si escau.
  • Discussió de la fiabilitat dels resultats obtinguts. Descripció dels problemes observats i de les causes.

O bé s’inclouen preguntes sobre les pràctiques en una prova test sobre les pràctiques

 • Participació als seminaris. En els seminaris es discuteixen temes relacionats amb el temari de l’assignatura apareguts en diaris mèdics, revistes científiques, etc. L’exposició la pot fer el professor o bé els alumnes en grups de dos o tres, que prèviament han preparat amb el professor en una tutoria.

L’avaluació es basa o bé en una prova escrita individual dins de la prova de síntesi o bé en l’exposició davant dels companys per part de l’alumne o grups d’alumnes, i avalua:

 • Comprensió del tema a exposar.
 • Preparació del tema.
 • Capacitat d’exposició davant dels companys.
 • Capacitat de resoldre dubtes i preguntes.

 • La participació a les classes de problemes o bé per a la resolució individual d’exercicis a la pissarra o bé per resoldre els problemes a casa.

 • L’avaluació de coneixements individual. Prova de síntesi general (que equival al 60 % de la nota global) o dues proves de síntesi o parcials (prova de síntesi 1 o primer parcial que equival a 35 % de la nota + prova de síntesi 2 que equival a 35 % de la nota).

Consisteixen en:

 • Preguntes obertes i/o de test, per avaluar els coneixements teòrics i la capacitat de relació i integració dels coneixements.
 • Resolució de problemes.
 • Representació i reconeixement de fórmules.
 • Representació i interpretació de gràfiques.
 • Exercicis d’aplicació numèrica amb relació als temes desenvolupats.
 • Preguntes sobre metodologia i anàlisi de dades experimentals en relació amb les pràctiques de laboratori.


Sistema de puntuació i ponderació

La qualificació final (aprovat, notable, excel·lent, etc.) es basa en el resultat de l’avaluació continuada de la prova de coneixement, de les memòries de pràctiques, de la resolució de problemes a classe i del treball desenvolupat als seminaris d’alumnes. S’ha d’haver obtingut una qualificació mínima de 4,5 punts sobre 10 en la prova de síntesi per tal de poder ser avaluat finalment seguint el següent esquema:
 • Pràctiques, 10 %.
 • Seminaris, qüestionaris i problemes, 20-30 %.
 • Prova de síntesi global, 60 % o prova de síntesi 1, 35 % i prova de síntesi 2, 35 %.


S’aprova amb un 5 sobre 10 en la suma de les diferents notes.

 

Sistema de revisió de la prova de síntesi

Després de la prova de síntesi, els alumnes poden consultar-ne els resultats en una sessió de revisió que es convoca després de la publicació de les qualificacions.

 

Reavaluació

La prova de reavaluació està sota la normativa de les facultats corresponents. Aquesta prova es convoca un mínim de dues setmanes després de la prova de síntesi. Els criteris que regeixen aquesta prova són els mateixos que per a la prova de coneixement inicial, així com la puntuació a obtenir per poder-se avaluar finalment.

 

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

 

Avaluació única

Consisteix en l’avaluació de les competències del conjunt de l’assignatura. Són objecte d’avaluació conjunta els continguts corresponents a la docència teòrica i pràctica.

Els alumnes que manifestin no poder complir els requisits de l’avaluació continuada han de demanar avaluació única durant el període aprovat per les facultats.

 • Pràctiques, 10 %.
 • Prova de síntesi, 90 %.


Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.