Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Metabolisme

Codi de l'assignatura: 365371

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Giralt Oms

Departament: Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

36

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

16

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB1. Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.

   -

CE10. Capacitat per reconèixer i descriure els processos bioquímics responsables de la vida (incloses l'estructura i funció de les molècules biològiques, el metabolisme i el control del metabolisme) i els processos de nutrició humana, per reconèixer-ne la relació amb la salut i la malaltia, i per familiaritzar-se amb les tècniques d'ús habitual en un laboratori bioquímic.

   -

CE17. Capacitat per analitzar metabòlits importants per al diagnòstic i seguiment d'una malaltia, i també els marcadors de malaltia en cèl·lules i teixits normals i anormals, i capacitat per aprendre les tècniques citològiques i anatomopatològiques i els conceptes bàsics de l'examen anatomopatològic.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer les principals vies metabòliques i la seva regulació.

• Comprendre els principals conceptes relatius a la regulació del metabolisme.

• Elaborar esquemes metabòlics i informes sobre anàlisis metabòliques.

• Desenvolupar tasques bàsiques al laboratori per a l’estudi experimental de les vies metabòliques.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Utilitzar eines adequades per obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar resultats dels processos metabòlics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes generals de regulació metabòlica

*  1.1. Vies metabòliques: mecanismes generals i regulació

1.2. Bioenergètica

2. Cicle de Krebs, cadena respiratòria i fosforilació oxidativa

*  2.1. Cicle de Krebs

2.2. Cadena respiratòria

2.3. Fosforilació oxidativa

3. Metabolisme glucídic

*  3.1. Digestió i distribució dels glícids absorbits

3.2. Metabolisme dels glícids

3.3. Gluconeogènesi i via de les pentoses

3.4. Metabolisme del glicogen

4. Metabolisme lipídic

*  4.1. Digestió i distribució dels lípids absorbits

4.2. Metabolisme de les lipoproteïnes plasmàtiques

4.3. Metabolisme dels lípids

4.4. Biosíntesi de lípids

5. Metabolisme nitrogenat

*  5.1. Digestió i metabolisme dels aminoàcids

5.2. Vies d’eliminació del nitrogen proteic: cicle de la urea

5.3. Síntesi i degradació de nucleòtids i altres compostos nitrogenats

6. Interrelacions metabòliques i especificitats tissulars

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Donat que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, ambdós centres han acordat la possibilitat de que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en els que participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per tal de garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent. 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

Classes magistrals

Tenen com a finalitats principals:            

 • Proporcionar una visió general d’un tema, de caràcter introductori i orientatiu, dirigida a donar un esquema conceptual que permeti ordenar de manera coherent i integrar els coneixements obtinguts d’altres fonts.
 • Aclarir determinats aspectes que, per ser complexos o per no tractar-se bé en les obres generals recomanades, presentarien especials dificultats de comprensió.
 • Introduir aspectes nous no presents o poc actualitzats en els llibres de text, analitzant-los i situant-los adequadament en el context global de l’assignatura.


 

Pràctiques de problemes

Tenen, com a objectiu principal, la resolució de problemes de tipus conceptual i numèric (ABPs), utilització de programes informàtics per a la recerca de literatura biomèdica i accés a bases de dades, etc.

També es duen a terme diferents tipus de seminaris, amb finalitats específiques:
 • Seminaris metodològics dirigits a proporcionar els coneixements per a les pràctiques de laboratori i d’ordinador/problemes.
 • Seminaris d’integració de conceptes.
 • Seminaris sobre recerca biomèdica, dirigits a comentar i a discutir articles de recerca i altres aspectes de l’activitat científica.


Són sessions d’1-2 hores i es duen a terme en fases avançades del semestre quan l’alumnat hagi assolit els conceptes bàsics necessaris per comprendre’ls i participar-hi.

 

Pràctiques de laboratori

Tenen per objectiu contribuir a:
 • Desenvolupar habilitats de preparació de protocols, maneig d’instruments, observació i recollida de dades, anàlisi i presentació de resultats experimentals.
 • Adquirir un cert coneixement de les metodologies i tècniques de bioquímica, de biologia molecular i de biofísica, especialment de les emprades en els laboratoris clínics i d’exploració funcional.
 • Adquirir vivències personals del treball de laboratori, dels seus requisits, dificultats i limitacions.


Tenen una durada global de 8 hores. Són obligatòries i presenten un procés d’avaluació específic.

 

Treball tutelat

Es plantegen dos tipus d’activitats:
 • Resolució de problemes: es plantegen problemes de tipus conceptual i numèric, relacionats amb els temes dels blocs de l’assignatura, que es pengen al dossier de l’assignatura. Es fan sessions presencials per resoldre’ls i comentar-los.
 • Treball dirigit: es plantegen una sèrie de preguntes curtes, casos clínics i articles científics recents d’aspectes relacionats amb l’assignatura. S’ha de resoldre individualment i compten per a l’avaluació. Es resolen i presenten en sessions d’1 o 2 hores distribuïdes al llarg del semestre.  

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Se segueix una avaluació continuada al llarg del curs que té un valor del 20-25 % de la nota final de l’assignatura. Es fan diverses avaluacions al llarg del curs i es té en compte:

 • Pràctiques.
 • Avaluacions de tipus test i treballs específics de l’assignatura.


La prova de síntesi té un valor del 75-80 % de la nota final i és necessari obtenir una puntuació mínima del 50 % per superar-la.

L’alumne ha de respondre diferents tipus de preguntes:
 • Preguntes de tipus test d’elecció múltiple (màxim 5 respostes), amb una sola resposta correcta, i en què les preguntes mal contestades descompten (0,2 punts si 5 respostes; 0,25 punts si 4 respostes); test tipus V/F, amb una resposta correcta, i en què les preguntes mal contestades descompten.
 • Preguntes curtes d’integració, esquemes de vies metabòliques i resolució de problemes teòrics i numèrics dels temes avaluats.


 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.

 

Revisions

La revisió de les avaluacions finals s’ajusta a les normes que estableixi el Consell d’Estudis.

 

Avaluació única

Excepcionalment, els alumnes que no puguin seguir l’avaluació continuada poden acollir-se a una avaluació única en les condicions i els terminis que estableixi el Consell d’Estudis. En aquest cas, es fa una prova escrita que inclou problemes i preguntes curtes corresponents al temari, en què s’avaluen els coneixements i les competències assolits per l’alumne. La data d’aquesta prova coincideix amb la data de la prova de síntesi.