Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fisiologia Humana I

Codi de l'assignatura: 365372

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antonio Ibarz Valls

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

(En funció de les actuacions que es marquin des de la UB.)

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

10

 

-  Seminari

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

54

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE9. Capacitat per descriure la funció normal dels diferents aparells i sistemes, i per identificar-ne els mecanismes de regulació, les bases de l'adaptació a l'entorn i l'etiologia i fisiopatologia de les malalties que afecten aquests sistemes.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

CE13. Capacitat per descriure l'estructura, funció i mecanismes d'acció dels components del sistema nerviós central i perifèric, i per comparar-ne l'estat normal amb el patològic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Estudiar i comprendre com funciona l’organisme humà i els mecanismes de regulació tant intrínsecs com extrínsecs necessaris per a un bon funcionament.
  • Adquirir una visió integradora dels diferents sistemes fisiològics tant des d’un punt de vista teòric com pràctic i que obri als estudiants un futur orientat cap a l’aplicació dels coneixements adquirits, ja sigui en l’àrea de salut, en la recerca bàsica o aplicada o en la docència.
  • Saber obtenir i analitzar informació sobre els avenços en fisiologia humana.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la fisiologia humana

*  1.1. Introducció a la fisiologia

1.2. Líquids corporals i membranes cel·lulars

2. Fisiologia de les cèl·lules excitables

*  2.1. La neurona, el potencial d’acció i la sinapsi

2.2. Excitació i contracció muscular

3. Generalitats del sistema nerviós i fisiologia sensorial

*  3.1. Organització general del sistema nerviós

3.2. Introducció a la fisiologia sensorial

3.3. Sistema somatosensorial

3.4. Gust i olfacte

3.5. Visió

3.6. Audició i equilibri

4. Control motor i sistema nerviós autònom

*  4.1. Sistema motor espinal

4.2. Control motor supraespinal

4.3. Sistema nerviós autònom

5. El cervell i el comportament

*  5.1. Funcions associatives de l’escorça cerebral

5.2. Ritme circadiari, son i vigília

5.3. Sistemes reguladors difusos

5.4. Motivació i comportament

5.5. Aprenentatge i memòria

6. Control endocrí

*  6.1. Introducció al sistema endocrí. Hipotàlem i hipòfisi

6.2. Control endocrí del creixement

6.3. Control endocrí del metabolisme

6.4. Control endocrí de la reproducció

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent. 

La part teòrica està estructurada per a l’exposició i discussió dels conceptes teòrics: un grup gran de 60-80 alumnes en què el docent té un paper actiu i l’alumne, un paper receptiu-actiu. D’una banda el professor imparteix classes expositives i seminaris amb què intenta potenciar la participació de l’alumne; de l’altra, s’estudien casos pràctics mitjançant la pluja d’idees, la discussió i l’elaboració de mapes conceptuals. Els alumnes disposen dels continguts en el Campus Virtual.

La part pràctica consisteix en pràctiques de laboratori i de simulació per ordinador en grups reduïts. En petits grups, els alumnes fan estudis que els ajuden a comprendre i complementar els conceptes teòrics amb l’objectiu que assoleixin un coneixement particular i a la vegada integratiu de la fisiologia humana.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avalua l’assistència a les classes pràctiques (laboratoris i ordinador), que és obligatòria. La falta d’assistència a alguna de les pràctiques programades, només per causes justificades, s’ha de compensar amb l’entrega d’un treball escrit o la realització d’una activitat alternativa proposada pel professor.

  • Activitats d’avaluació continuada: 50 punts.
  • Prova de síntesi: 50 punts.


Per aprovar l’assignatura cal obtenir un mínim de 50 punts en total, i un mínim del 40 % de puntuació en la prova de síntesi.

 

Avaluació única

En cas que s’hagi sol·licitat l’avaluació única, o no s’hagin assolit els mínims en l’avaluació continuada, s’ha d’obtenir un mínim de 50 punts en la prova d’avaluació única.