Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fisiologia Humana II

Codi de l'assignatura: 365373

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Miguel Riera Codina

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

51

 

-  Teoria

Presencial

 

27

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

16

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

49

(Unes 3,4 h/setmana.)

Aprenentatge autònom

50

(Unes 3,6 h/setmana.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE9. Capacitat per descriure la funció normal dels diferents aparells i sistemes, i per identificar-ne els mecanismes de regulació, les bases de l'adaptació a l'entorn i l'etiologia i fisiopatologia de les malalties que afecten aquests sistemes.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

CE13. Capacitat per descriure l'estructura, funció i mecanismes d'acció dels components del sistema nerviós central i perifèric, i per comparar-ne l'estat normal amb el patològic.

   -

CE5. Capacitat per reconèixer l'estructura i organització del cos humà i dels animals d'experimentació, així com les relacions anatòmiques entre els diferents òrgans i sistemes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Estudiar les característiques específiques i els mecanismes que controlen el funcionament del cos humà.
 • Conèixer l’instrumental bàsic i les tècniques de laboratori referents a proves funcionals pulmonars, proves d’esforç (metabolisme i funció cardíaca), registres electromiogràfics i valoracions de paràmetres hemàtics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El medi intern

1.1. Líquids corporals i homeòstasi

1.2. Fisiologia de la sang

1.3. Hemostàsia

2. El sistema cardiovascular

2.1. Fisiologia del sistema circulatori

2.2. Fisiologia dels vasos

2.3. Fisiologia cardíaca

2.4. Regulació cardíaca i vascular de la circulació

3. El sistema respiratori

3.1. La funció pulmonar

3.2. Transport de O2 i CO2 per la sang

3.3. Regulació de la respiració

3.4. Adaptacions respiratòries i circulatòries

4. El sistema excretor

4.1. Fisiologia renal

4.2. Mecanismes renals en el control dels líquids corporals

5. El sistema digestiu i la nutrició

5.1. Fisiologia general de la nutrició i motilitat digestiva

5.2. Secrecions digestives i la seva regulació

5.3. Fisiologia de l’absorció digestiva

6. Fisiologia del sistema reproductor

6.1. Ovari i testicle

6.2. Regulació hormonal del sistema reproductor

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

Malgrat que les activitats docents que tenen assignades horari i aula es duen a terme de manera presencial, cal valorar que el grau de presencialitat es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Oportunament, s’informa l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

La part teòrica està estructurada en conceptes teòrics i s’organitza entorn d’un grup gran de 60-80 alumnes en què el docent té un paper actiu i l’alumne un paper receptiu i actiu. D’una banda, el professor imparteix classes expositives; de l’altra, es proposen qüestions de cada tema perquè l’alumne les prepari de manera autònoma i assoleixi els aspectes fonamentals de cada tema. D’aquesta manera l’alumne treballa els pilars fonamentals del contingut del temari. En el Campus Virtual de la UB els alumnes disposen de la informació exposada en les sessions presencials en forma de PDF i del llistat de qüestions fonamentals de cada tema.

A més, es programen seminaris durant el curs per aplicar els coneixements teòrics sobre casos fisiològics concrets. Cap a final del curs es fa una activitat puntuable de quatre hores de pràctiques de problemes en què s’avaluen les habilitats adquirides en els seminaris o les pràctiques.

La part pràctica consisteix, a més, en pràctiques de laboratori que ajuden a comprendre i complementar els conceptes teòrics amb l’objectiu d’assolir un coneixement particular i a la vegada integratiu de la fisiologia humana.

Aspectes específics:

Teoria

 • Dinàmica: els dilluns i dimecres els professors pengen un tema al Campus que consta de PDF de les diapositives a exposar i un qüestionari dels aspectes fonamentals del tema (que han de preparar els alumnes). A més, en el Campus s’obre un fòrum de dubtes sobre els temes que és interactiu entre alumnes i supervisat pel professor.
 • Proves de seguiment. Per avaluar el desenvolupament dels aspectes fonamentals expressats en els qüestionaris es duen a terme dues proves de seguiment durant el curs en hora de classe: la primera inclou les qüestions dels primers temes (5-7) i la segona les corresponents als 5 o 7 temes següents.
 • Seminaris
  • Presencial en grups reduïts (màxim 30 alumnes): els alumnes treballen en grups de 2-4 persones i es passa un full a cada grup sobre un cas fisiològic concret amb qüestions específiques del cas. Al final es comenten les qüestions treballades.
  • Els seminaris són per treballar situacions específiques del temari, no tenen puntuació específica ni s’han d’entregar informes. Però són importants per resoldre dubtes i com a preparació per a l’informe de l’activitat final puntuada (pràctica de problemes).


Pràctiques de problemes
 • És una activitat equivalent als seminaris però que dura quatre hores, i es presenta un informe al final de la sessió que és puntuable.
 • L’informe sobre la situació fisiològica plantejada el fan els diferents grups (2-4 integrants per grup).


Pràctiques de laboratori
 • Un total de quatre, són obligatòries i es fan al laboratori de pràctiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es puntuen amb un 50 % les activitats i un 50 % la prova de síntesi.

Les activitats d’avaluació consisteixen en:

 • Seguiment de teoria i pràctiques (40 % de la nota final): dues proves de seguiment que es fan dins de les sessions de classe i que representen cadascuna 1,5 punts de la nota final (15 %). Aquestes proves poden consistir en les qüestions proposades per a cada tema que en representen els aspectes fonamentals. La participació activa a les pràctiques, que es pot avaluar amb un test curt després de cada pràctica, representa en conjunt 1 punt de la nota final (10 %).
 • La sessió de pràctiques de problemes que inclou l’informe presentat per cada grup dins de la sessió i que representa 1 punt de la nota final (10 % de la nota final).

L’assistència a pràctiques és obligatòria. Si ja s’han fet les pràctiques en anys anteriors, se n’ha de sol·licitar la convalidació a principi de curs al coordinador de pràctiques.

La prova de síntesi inclou tot el temari. Hi ha preguntes de les diferents parts (tipus test) donades a teoria que representen 5 punts de la nota final (50 % de la nota final).

És indispensable haver obtingut un mínim de 3,5 punts de la puntuació teòrica (proves de seguiment i preguntes teòriques de la prova de síntesi) per poder sumar-hi la puntuació del seminari.

No es guarda cap nota d’un any per l’altre.

 

Avaluació única

Consisteix en un examen on s’avaluen els conceptes de teoria (80 %), els de pràctiques (10 %) i la sessió de pràctiques de problemes (10 %).

Les pràctiques són obligatòries i es poden haver convalidat. Per a la puntuació de les pràctiques de problemes, cal l’assistència.

 

Prova de reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BORON, W.F.; BOULPAEP, E.L. Fisiología médica. 3a ed. Barcelona : Elsevier, 2017  Enllaç

[També, 3r ed., 2017, en anglès]  Enllaç

KOEPPEN, B.M.; STANTON, B.A., (ed.). Fisiología [de] Berne y Levy. 7a ed. Barcelona : Elsevier, 2018  Enllaç


[També, 7th ed., 2018, en anglès]  Enllaç

RAFF, H.; LEVITZKY, M. Fisiología Médica: un enfoque por aparatos y sistemas. Lange Mc Graw-Hill; 2013.  Enllaç

PATTON, K.T.; THIBODEAU, G.A. Anatomía y fisiología : 8a edición. Amsterdam ; Barcelona : Elsevier, 2013  

 

  Enllaç


[També, 9th ed., 2015, en anglès]  Enllaç

TORTORA, G.J.; DERRICKSON, B.H. Principios de anatomía y fisiología : 13a ed. México, D.F. : Médica Panamericana, 2013  

 

  Enllaç


[També, 14th ed., 2014, en anglès]  Enllaç

POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. Fisiología del ejercicio : teoría y aplicación a la forma física y al rendimiento. Badalona : Paidotribo, 2014.

 

  Enllaç


[També, 8th ed., 2012, en anglès]  Enllaç

HALL, J.E.; GUYTON, A.C. Tratado de fisiología médica : Guyton & Hall. 13a ed. Barcelona : Elsevier, 2016.

 

  Enllaç


[També, 13th. ed., 2016, en anglès]  Enllaç

SILBERNAGL, S.; DESPOPOULOS, A. Fisiología : texto y atlas : 7a edición completamente revisada y ampliada. Buenos Aires [etc.] : Editorial Médica Panamericana, 2009  

 

  Enllaç


[També, 7th ed., 2015, en anglès]  Enllaç

BARRETT, K.E. [et al.]. Ganong fisiología médica : 25a edición. México, D.F. : McGraw-Hill Interamericana Editores, 2016  

 

  Enllaç

SILVERTHORN, D.U. Fisiología humana : un enfoque integrado : sexta edición. Buenos Aires [etc.] : Médica Panamericana, 2014    

 

  Enllaç


[També, 7th ed., 2016, en anglès]   Enllaç