Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anatomia

Codi de l'assignatura: 365374

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ginés Viscor Carrasco

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

51

(Són 50 pels dies festius (2 x 14,5 setmanes))

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial

 

1

Treball tutelat/dirigit

49

(Són 50 (1 hora més per completar les 150 h totals))

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB1. Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.

   -

CE13. Capacitat per descriure l'estructura, funció i mecanismes d'acció dels components del sistema nerviós central i perifèric, i per comparar-ne l'estat normal amb el patològic.

   -

CE5. Capacitat per reconèixer l'estructura i organització del cos humà i dels animals d'experimentació, així com les relacions anatòmiques entre els diferents òrgans i sistemes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Reconèixer els principals elements anatòmics del cos humà.

• Distingir els principals elements anatòmics dels principals models animals d’investigació.

• Elaborar esquemes anatòmics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temes

*  • Principals elements i conceptes anatòmics dels éssers humans

• Sistema digestiu

• Sistema circulatori i limfàtic

• Sistema respiratori

• Sistema excretor

• Sistema nerviós

• Sistema reproductor

• Sistema endocrí

• Sistema locomotor

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

  • Classes magistrals.
  • Sessions de pràctiques amb material humà, animal, models tridimensionals o realitat virtual (Visible Body).


Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.
S’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i les activitats de l’assignatura, i es presta atenció especial a les diferències anatòmiques entre home i dona. 
La programació de les activitats docents pot patir alteracions en funció de les mesures adoptades per la contenció de la propagació de la COVID-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es fan almenys dues proves escrites, incloent-hi la prova de síntesi, sobre el contingut teòric de la matèria. La qualificació màxima d’aquestes proves té un valor mínim del 70 % de la nota final.

Hi ha una o més proves que valoren els coneixements adquirits en les pràctiques amb un valor màxim del 30 % de la nota final.

 

Prova de reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica. La prova és equivalent a la que es faci en la prova de síntesi. Es mantenen les notes obtingudes en l’avaluació de les pràctiques.

 

Avaluació única

Prova escrita sobre els continguts de l’assignatura (teòrics i pràctics).

 

Prova de reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.