Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anatomia

Codi de l'assignatura: 365374

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ginés Viscor Carrasco

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

51

(Serán 50 pels dies festius (2 x 14,5 setmanes))

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial

 

1

Treball tutelat/dirigit

49

(Serán 50 (1 hora més per completar les 150h totals))

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB1. Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.

   -

CE13. Capacitat per descriure l'estructura, funció i mecanismes d'acció dels components del sistema nerviós central i perifèric, i per comparar-ne l'estat normal amb el patològic.

   -

CE5. Capacitat per reconèixer l'estructura i organització del cos humà i dels animals d'experimentació, així com les relacions anatòmiques entre els diferents òrgans i sistemes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Reconèixer els principals elements anatòmics del cos humà.

• Distingir els principals elements anatòmics dels principals models animals d’investigació.

• Elaborar esquemes anatòmics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temes

*  • Principals elements i conceptes anatòmics dels éssers humans

• Sistema digestiu

• Sistema circulatori i limfàtic

• Sistema respiratori

• Sistema excretor

• Sistema nerviós

• Sistema reproductor

• Sistema endocrí

• Sistema locomotor

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Classes magistrals.

• Sessions de pràctiques amb material humà, animal, models tridimensionals o realitat virtual (Visible Body).

Atenció: Donat que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, ambdós centres han acordat la possibilitat de que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en els que participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per tal de garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.
S’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura, prestant especial atenció a les diferències anatòmiques entre home i dona. 
La programació de les activitats docents pot sufrir alteracions en funció de les mesures adoptades per la contenció de la propagació de la COVID-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es fan al menys dues proves escrites, incloent la prova de síntesi, sobre el contingut teòric de la matèria. La qualificació màxima d’aquestes proves té un valor mínim del 70 % de la nota final.

Hi ha una o més proves que valoren els coneixements adquirits en les pràctiques amb un valor màxim del 30 % de la nota final.

 

Prova de reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica. La prova serà equivalent a la que es faci en la prova de síntesi. Es mantindran les notes obtingudes en l’avaluació de les pràctiques.

 

Avaluació única

Prova escrita sobre els continguts de l’assignatura (teòrics i pràctics).

 

Prova de reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.