Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biologia Cel·lular

Codi de l'assignatura: 365376

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Francisco Montes Castillo

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

15

 

-  Seminari

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE6. Capacitat per identificar l'estructura i funció de les cèl·lules i els seus orgànuls (inclosos els processos del cicle vital i la divisió cel·lular, les alteracions patològiques de la cèl·lula i la mort cel·lular), i per reconèixer i aplicar les tècniques d'estudi (el fraccionament cel·lular, els cultius cel·lulars i les tècniques microscòpiques bàsiques).

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer l’estructura i la composició de la cèl·lula eucariota animal.
 • Conèixer l’organització, la funció i les interaccions de les estructures i els orgànuls cel·lulars.
 • Conèixer i entendre les bases moleculars, estructurals i funcionals dels principals processos cel·lulars, així com les interaccions de la cèl·lula amb el seu entorn.
 • Aplicar les bases conceptuals i metodològiques de la biologia cel·lular a la resolució de problemes basats en resultats experimentals.
 • Conèixer i utilitzar de manera correcta les eines i tècniques pròpies d’un laboratori de biologia cel·lular.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Dinàmica del citoesquelet

1.1. L’actina i les proteïnes d’unió a l’actina

1.2. Els microtúbuls

1.3. Els filaments intermedis

2. Matriu, adhesió i senyalització

2.1. Matriu extracel·lular i adhesió cel·lular

2.2. Senyalització cel·lular

3. Compartimentació funcional: transport intracel·lular de proteïnes

3.1. Compartimentació i transport intracel·lular de proteïnes. Proteïnes citosòliques

3.2. Transport de molècules entre el nucli i el citosol

3.3. Transport de proteïnes als mitocondris i peroxisomes

3.4. Transport de proteïnes al reticle endoplasmàtic

3.5. Trànsit vesicular

3.6. Transport des del reticle endoplasmàtic a través del complex de Golgi i des de la xarxa del trans-Golgi fins a l’exterior de la cèl·lula (exocitosi)

3.7. Transport des de la xarxa del trans-Golgi als lisosomes i des de la membrana plasmàtica fins a l’interior de la cèl·lula (endocitosi)

4. Regulació del cicle cel·lular

4.1. El cicle cel·lular i els components del seu sistema de control

4.2. Regulació del cicle cel·lular

4.3. Control del cicle cel·lular en resposta al dany en el DNA i als estímuls mitogènics excessius

4.4. Mort cel·lular

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

Ensenyament presencial

Classes de teoria

El programa teòric de l’assignatura es desenvolupa a través de classes magistrals a l’aula assignada per la Facultat amb el total de l’alumnat matriculat a l’assignatura. Les classes tenen una durada de 50 minuts i una freqüència de 2 a 3 sessions per setmana. S’empren les eines adequades per seguir l’explicació que el professor consideri adients. Entre aquestes eines s’inclouen la pissarra, les presentacions amb suport electrònic (PowerPoint, animacions i vídeos), etc. Tot el material utilitzat en la impartició de les classes de teoria està a disposició de l’alumnat en el Campus Virtual de l’assignatura.

 

Sessions de seminaris

Durant les sessions de seminaris el professor resol supòsits pràctics elaborats, en la majoria d’ocasions, a partir d’articles publicats en revistes científiques indexades. Aquests problemes estan a l’abast de l’estudiant en l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual. Hi ha diverses sessions per a cadascun dels blocs temàtics. El bon aprofitament d’aquesta activitat requereix un treball previ. Per fomentar la participació i el debat entre els estudiants, les sessions de seminaris es fan en grup partit, amb la meitat dels estudiants que componen el grup complet. Així, aquestes sessions tenen l’objectiu doble d’integrar la informació adquirida durant les classes de teoria i de resoldre els dubtes generats durant l’estudi.

 

Pràctiques de laboratori

Les classes de pràctiques s’imparteixen en un laboratori de la Facultat en grups d’entre 12 i 16 alumnes. Aquest laboratori està dotat de tot el necessari per al desenvolupament de les pràctiques de l’assignatura. L’objectiu d’aquestes pràctiques és l’aplicació de les principals tècniques utilitzades en biologia cel·lular (cultius cel·lulars, tècniques immunocitoquímiques, etc.). Aquestes pràctiques possibiliten la comprensió i aplicació dels coneixements adquirits durant les classes de teoria i les sessions de problemes. L’assistència a les sessions pràctiques té caràcter obligatori.

 

Treball no presencial

 • Conèixer el pla docent de l’assignatura.
 • Preparar prèviament els continguts del programa teòric de l’assignatura.
 • Preparar prèviament els continguts de les sessions de seminaris.
 • Preparar prèviament els continguts del programa pràctic de l’assignatura.
 • Estudiar el material avaluable en les proves parcials de l’opció d’avaluació continuada.
 • Estudiar el material avaluable en la prova de síntesi de l’opció d’avaluació continuada o, alternativament, el material avaluable per a la prova final de l’opció d’avaluació única.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació dels continguts, habilitats i competències adquirides es fa de la manera següent:

 • Es fan proves parcials escrites al llarg del curs que representen entre un 40-50 % de la qualificació global de l’assignatura. Aquestes proves poden consistir en preguntes de tipus test o preguntes de resposta oberta tant de teoria com de pràctiques, així com exposicions orals quan sigui necessari.
 • La prova de síntesi representa entre el 50-60 % de la qualificació global de l’assignatura i consta de preguntes sobre el temari de teoria i seminaris.

 

Avaluació única

Els alumnes que s’acullin a l’avaluació única són avaluats mitjançant una prova final escrita que representa el 100 % de la qualificació final de l’assignatura i que consta de preguntes sobre el temari de teoria, els seminaris i les pràctiques de laboratori.  

 

Prova de reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota final tenen dret a reavaluar-se mitjançant una prova específica.