Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Immunologia

Codi de l'assignatura: 365378

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Annabel Valledor Fernandez

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial

 

28

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

18

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

36

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE16. Capacitat per raonar sobre el concepte i les característiques generals de la malaltia, els mecanismes pels quals es desenvolupa, i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa; per classificar els tipus de malalties, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, i per aprendre les principals tècniques d'estudi i diagnòstic de les malalties, inclosa la metodologia epidemiològica.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

CE12. Capacitat per entendre i explicar l'estructura, funció i mecanismes d'acció dels components del sistema immunitari, incloent-hi les immunitats congènita i adquirida i la seva regulació, i per identificar les condicions immunopatològiques i la funció immunitària anormal en les deficiències o autoagressions, les infeccions o el càncer.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer els elements del sistema immunitari i els mecanismes que controlen la resposta coordinada. S’expliquen els principis d’experimentació en què es basa l’estudi de la immunologia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Propietats generals de les respostes del sistema immunitari
2. Cèl·lules del sistema immunitari
3. Anatomia funcional dels teixits limfoides
4. Immunitat innata
5. Molècules de la immunitat innata
6. Anticossos i antígens
7. Complex principal d’histocompatibilitat (MHC). Estructura i funció
8. Processament d’antigen i presentació d’antigen a limfòcits T
9. El receptor d’antigen dels limfòcits T
10. Maduració dels limfòcits i expressió dels gens de receptors d’antigen
11. Activació de limfòcits T
12. Activació de limfòcits B i producció d’anticossos
13. Mecanismes efectors de la immunitat cel·lular
14. Mecanismes efectors de la immunitat humoral
15. Regulació de la resposta immunitària. Tolerància immunològica
16. Pràctiques de laboratori

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent. 

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

Les classes de teoria són en forma de classes magistrals i activitats d’innovació docent (aula inversa, aprenentatge basat en problemes i fòrum de debat).

Les pràctiques orals comunicatives utilitzen la metodologia d’aula inversa.

Les pràctiques de laboratori impliquen treball experimental i anàlisi de dades.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • Proves d’avaluació continuada (20 % de la nota final).
  • Un examen de síntesi al final del semestre (55 % del valor de la nota final).
  • Un examen de pràctiques (15 % del valor de la nota final).
  • Pràctiques de laboratori (10 % de la nota final).


Els exàmens són de tipus test d’elecció múltiple. La prova de síntesi inclou una secció amb preguntes de desenvolupament curt.

Per aprovar el curs, cal obtenir un mínim de 5 punts de 10, resultants de la suma de les notes obtingudes en les proves d’avaluació continuada (màxim 2 punts), la prova de síntesi (màxim 5,5 punts), les pràctiques orals comunicatives (màxim 1 punt) i les pràctiques de laboratori (màxim 1,5 punts). A més, per superar l’assignatura cal una nota mínima de 2,75 punts en la prova de síntesi.

L’assistència a pràctiques és obligatòria.

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Avaluació única

Els alumnes que decideixin optar per l’avaluació única fan una prova de síntesi de tipus test d’elecció múltiple amb una secció que inclou preguntes de desenvolupament curt (75 % de la nota final), pràctiques comunicatives orals (10 % del valor de la nota final) i l’examen de pràctiques (15 % del valor de la nota final).

Per aprovar el curs cal obtenir un mínim de 5 punts de 10, resultants de la suma de les notes de la prova de síntesi (màxim 7,5 punts), les pràctiques orals comunicatives (màxim 1 punt) i les pràctiques de laboratori (màxim 1,5 punts). A més, per superar l’assignatura cal una nota mínima de 3,75 punts en la prova de síntesi.

L’assistència a pràctiques és obligatòria.

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Reavaluació

Els alumnes que decideixin optar per una reavaluació poden examinar-se de nou de la prova de síntesi i de les pràctiques de laboratori. El format d’exàmens de síntesi i de pràctiques és com el descrit per a l’avaluació única. Els criteris per aprovar són els mateixos que per a l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Cellular and Molecular Immunology (8th ED., 2015), Abbas AK, Lichtman A. H., Pillai S. Editorial Elsevier

Kuby Immunology (7th. Ed., 2013), J Owen, J Punt, S Stranford. Editorial MacMilan

Janeway’s Immunobiology (8th. ED.), Kenneth Murphy. Garland Science

INMUNOLOGÍA. Biología y patología del sistema inmunitario. (4a edic. Revisada 2011). Regueiro González JR, López Narrea C, González Rodríguez S, Martínez Naves E. Editorial Médica Panamericana.