Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Microbiologia

Codi de l'assignatura: 365382

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristina Garcia Aljaro

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

49

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

66

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE4. Capacitat per descriure l'anàlisi i producció de compostos que poden interferir en els processos de les diferents malalties.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu general de l’assignatura és tenir una visió general dels microorganismes com a éssers vius que serveixi de base sòlida per abordar futures assignatures de l’àrea de microbiologia específiques del grau. Més concretament, es pretén que l’alumne conegui els microorganismes i els virus com a éssers vius i per això es fa èmfasi en les seves característiques diferencials, tant des del punt de vista estructural com funcional.

El programa se centra principalment en l’estudi de procariotes i virus, encara que inclou un tema general sobre els microorganismes eucariotes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Programa de teoria

1.1. El món microbià

1.2. Estructura i funció

1.3. Metabolisme procariota

1.4. Creixement microbià

1.5. Genètica procariota

1.6. Virus i infeccions víriques

1.7. Principals grups procariotes

1.8. Microorganismes eucariotes

2. Pràctiques

2.1. Observació microscòpica de microorganismes. Tincions

2.2. Aïllament i cultiu de microorganismes

2.3. Identificació bacteriana

2.4. Creixement microbià

2.5. Detecció de bacteriòfags

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

 

Activitats presencials / no presencials

Es fan dues sessions setmanals d’una hora de classes magistrals, durant un període de 15 setmanes. Com a suport de les classes magistrals s’utilitza, a més de la pissarra, material audiovisual en format electrònic (presentacions PowerPoint, vídeos, accés directe a l’URL, etc.) per facilitar el seguiment dels continguts explicats. El material en format electrònic està disponible a la plataforma del Campus Virtual.

Les pràctiques de laboratori s’imparteixen en grups reduïts i durant una setmana intensiva en sessions diàries de tres hores seguides. Com a part dels seminaris, hi ha quatre sessions d’una hora en què es treballen presencialment o no presencialment aquestes activitats. Pot incloure grups de discussió, debats, exposició d’articles i proves d’avaluació de l’activitat.

Les proves de síntesi i integrativa es fan en una sessió de dues hores i mitja alhora per a tot l’alumnat.

 

Activitats no presencials

Els seminaris estan tutoritzats pel professorat i es poden fer en grups. Les activitats dirigides proposades als seminaris inclouen projectes centrats en aspectes transversals de l’assignatura proposats pel professorat que es treballen mitjançant lectures, revisions bibliogràfiques, grups de discussió i posada en comú en sessions presencials.

Com a part de l’aprenentatge autònom, abans de les classes presencials de teoria, l’alumnat ha de revisar el material docent que li hagi indicat el professor. Després de les classes teòriques, cal que l’alumne estudiï els continguts impartits, utilitzant no només les notes de les classes sinó també el material docent complementari suggerit pel professorat, incloent-hi els llibres i articles recomanats. Cal que l’alumne s’organitzi per a les tasques requerides pel professorat tenint en compte els terminis i el calendari establerts per desenvolupar-les i presentar-les.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Es fa una avaluació continuada dels aprenentatges, coneixements, habilitats i actituds previstos en els objectius i en els continguts de la matèria. Per aprovar l’assignatura s’han d’haver aprovat la teoria i les pràctiques, per separat. Per avaluar la part de teoria es tenen en compte les qualificacions ponderades de les proves de síntesi (75 %) i integrativa (25 %).

Si s’ha aprovat la teoria i les pràctiques, per obtenir la qualificació final de l’assignatura es té en compte la nota de les pràctiques de laboratori (20 % de la nota final), la dels seminaris (15 % de la nota final), la nota de la prova de síntesi (50 % de la nota final) i la nota de la prova integrativa (15 % de la nota final). L’assistència als seminaris en grups reduïts i a les pràctiques és obligatòria.

En cas que la ponderació de les notes de la prova de síntesi i la prova integrativa no arribi a l’aprovat, aquestes notes no es combinen amb les de pràctiques ni dels seminaris per calcular la qualificació final; la nota que consta a l’acta és la nota ponderada d’aquestes dues proves. Si l’alumne no es presenta a la prova de síntesi o a la prova integrativa la seva qualificació és de no presentat.

Per aprovar les pràctiques es requereix l’assistència continuada i obligatòria durant els dies que es duen a terme. L’avaluació es basa en les habilitats adquirides durant el treball desenvolupat al laboratori i en un qüestionari en finalitzar cada setmana de pràctiques. Si un alumne suspèn les pràctiques pot optar a un examen global de pràctiques a final de curs. La nota de pràctiques es guarda com a màxim dos cursos acadèmics posteriors a haver-les fet.

Els seminaris s’avaluen durant les sessions corresponents mitjançant proves escrites individuals. La nota dels seminaris s’obté fent la mitjana de les puntuacions obtingudes en cada activitat. Aquesta nota es guarda per a convocatòries posteriors.

La prova de síntesi serveix per valorar l’adquisició dels coneixements generals de la matèria impartida i consta de 75 preguntes de tipus test. Aquesta nota no es guarda per a convocatòries posteriors.

La prova integrativa serveix per valorar la integració dels coneixements adquirits i la capacitat de relacionar-los. Consta d’una pregunta tema per desenvolupar. Aquesta nota no es guarda per a convocatòries posteriors.

 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.

Aquesta prova consisteix en un examen amb 75 preguntes de tipus test i una pregunta a desenvolupar, sobre els continguts del programa de teoria i dels seminaris.

És requisit indispensable per poder fer la reavaluació haver fet els seminaris (avaluació continuada) i tenir aprovades les pràctiques (avaluació continuada i única).

Tant l’avaluació —única i continuada— com la reavaluació es duen a terme atenent a les convocatòries oficials de la Facultat de Biologia.

 

Avaluació única

En cas que l’alumne sol·liciti una avaluació única en substitució de l’avaluació continuada, ho ha de fer mitjançant un document únic, signat per ell i pel professor. Aquesta sol·licitud es fa durant el període fixat per la Facultat i és definitiva i irreversible. Tot i que l’alumne s’aculli a l’avaluació única, ha de fer les pràctiques en sessions presencials. L’avaluació única es fa el mateix dia que la prova de síntesi i inclou l’avaluació dels coneixements corresponents als seminaris.

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.