Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fisiopatologia

Codi de l'assignatura: 365383

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Julio Chillaron Chaves

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

44

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Seminari

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

6

Aprenentatge autònom

100

 

 

Recomanacions

 

Prerequsits per cursar l’assignatura

  • Per seguir correctament l’assignatura, es considera imprescindible tenir coneixements de fisiologia, bioquímica i biologia cel·lular.
  • Haver aprovat Biologia i Introducció a la Biomedicina, Biologia Cel·lular i Bioquímica de Proteïnes de primer curs.
  • Haver aprovat Biologia Cel·lular, Fisiologia Humana I-II i Biologia Cel·lular de Patologia de segon curs.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG6. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit).

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE9. Capacitat per descriure la funció normal dels diferents aparells i sistemes, i per identificar-ne els mecanismes de regulació, les bases de l'adaptació a l'entorn i l'etiologia i fisiopatologia de les malalties que afecten aquests sistemes.

   -

CE16. Capacitat per raonar sobre el concepte i les característiques generals de la malaltia, els mecanismes pels quals es desenvolupa, i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa; per classificar els tipus de malalties, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, i per aprendre les principals tècniques d'estudi i diagnòstic de les malalties, inclosa la metodologia epidemiològica.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Comprendre els conceptes bàsics de la fisiopatologia.

• Distingir entre la fisiologia humana en condicions normals i patològiques.

• Dissenyar i utilitzar protocols experimentals bàsics en fisiopatologia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Blocs temàtics

*  • Bases de la fisiopatologia

• Fisiopatologia dels fluids biològics

• Alteracions hematològiques i de l’hemostàsia

• Fisiopatologia del sistema cardiovascular

• Fisiopatologia del sistema excretor

• Fisiopatologia del sistema respiratori

• Fisiopatologia del sistema digestiu

• Fisiopatologia dels sistemes d’integració i relació

• Alteracions neurològiques i endocrines

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

  • Classes magistrals d’una hora de durada (pot haver-se de fragmentar el grup).
  • Sessions de seminaris pràctics en grups dedicats a la resolució de qüestions derivades de l’estudi d’un cas i resolució d’un test.


La docència es preveu inicialment com a presencial 100 % però, segons les condicions sanitàries, pot passar a ser mixta (presencial / no presencial) en les condicions que cada equip docent consideri més adients i tenint en compte la resta d’assignatures i ensenyaments, el nombre de professorat i els espais disponibles.

La tutorització es preveu fer-la com a presencial, però podria ser en línia si no fos possible.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es fa una prova o proves escrites en format test o en format tema curt sobre el contingut de l’assignatura. La qualificació de la teoria a partir de proves escrites té un valor del 60 % de la nota final.

En la qualificació de les respostes es tenen en compte els coneixements expressats i els aspectes formals de redacció.

La resta de la puntuació té en compte els seminaris, possibles pràctiques o altres activitats fetes durant el curs (40 % de la nota final).

Pot ser que aquesta prova s’hagi de fer en línia si les condicions sanitàries ho requereixen.

 

Reavaluació

Els alumnes que han suspès la prova d’avaluació i que tenen almenys una nota de 3,5 sobre 10 punts poden optar a una prova de reavaluació que es fa amb els mateixos continguts i format de la prova d’avaluació.

 

Avaluació única

Prova escrita en format test o en format tema curt sobre els continguts de l’assignatura.

En la qualificació de les respostes es tenen en compte els coneixements expressats i els aspectes formals de redacció.