Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Farmacologia

Codi de l'assignatura: 365384

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Patricia Gasso Astorga

Departament: Departament de Fonaments Clínics

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

57

 

-  Teoria

Presencial

 

32

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

3

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

16

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

CE13. Capacitat per descriure l'estructura, funció i mecanismes d'acció dels components del sistema nerviós central i perifèric, i per comparar-ne l'estat normal amb el patològic.

   -

CE4. Capacitat per descriure l'anàlisi i producció de compostos que poden interferir en els processos de les diferents malalties.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer els aspectes fonamentals de les propietats i mecanismes d’acció dels fàrmacs dels diversos grups farmacològics en què es basa una terapèutica medicamentosa racional.
 • Conèixer les característiques fisicoquímiques dels fàrmacs i els principals paràmetres farmacocinètics, la seva definició i el seu càlcul.
 • Conèixer les bases de les interaccions i reaccions adverses.
 • Dins de cada grup farmacològic, conèixer les característiques principals abans esmentades per als fàrmacs més representatius i les seves principals aplicacions terapèutiques.
 • Conèixer els principals models experimentals per a l’estudi i el desenvolupament de nous fàrmacs.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Principis bàsics de farmacologia

*  

 • Farmacodinàmica: com actuen els fàrmacs
 • Introducció a la farmacocinètica. Absorció i vies d’administració. Distribució, metabolisme. Excreció
 • Aspectes clau que poden modificar la resposta als fàrmacs

2. Principis bàsics de farmacologia experimental

*  

 • L’animal d’experimentació en farmacologia
 • Tipus d’animals d’experimentació
 • Introducció a la legislació vigent
 • Anestèsia

3. Farmacologia del sistema nerviós autònom

*  

 • Farmacologia del receptor histaminèrgic
 • Farmacologia del receptor colinèrgic
 • Efectes vehiculats pels receptors nicotínics
 • Farmacologia del receptor adrenèrgic
 • Farmacologia del receptor dopaminèrgic

4. Farmacologia del sistema respiratori

*  

 • Fàrmacs utilitzats per al tractament de patologies respiratòries

5. Farmacologia de la inflamació i el dolor

*  

 • Farmacologia dels mediadors lipídics. Icosanoides
 • Fàrmacs analgèsics, antitèrmics, antiinflamatoris
 • Fàrmacs analgèsics opiacis

6. Farmacologia del sistema nerviós central

*  

 • Ansiolítics i hipnòtics. Barbitúrics
 • Farmacologia del receptor gabaèrgic. Benzodiazepines
 • Farmacologia de l’estat depressiu. Antimaníacs
 • Antiepilèptics i antiparkinsonians

7. Farmacologia cardiovascular, del sistema respiratori i renal

*  

 • Diürètics
 • Farmacologia del to vascular. Mediadors implicats
 • Regulació farmacològica del funcionalisme cardíac
 • Modulació farmacològica del funcionalisme renal
 • Hipolipemiants

8. Farmacologia de la secreció gàstrica

*  

 • Antisecretors, protectors de la mucosa gàstrica, antiemètics. Farmacologia de la motilitat gastrointestinal

9. Pràctiques orals comunicatives

*  

 • Anticonceptius
 • Farmacologia i indústria farmacèutica
 • Drogues d’abús. Efectes sobre la salut
 • Toxicologia
 • Desenvolupament de fàrmacs
 • Farmacogenètica

10. Pràctiques

*  

 • Casos clínics. Es duu a terme una àmplia discussió d’aspectes relacionats amb el tractament farmacològic, com ara la polimedicació, el compliment terapèutic o les interaccions farmacològiques i alimentàries, cosa que permet a l’alumne resoldre tres casos clínics diferents.
 • Medicaments i formes farmacèutiques. La combinació d’un programa informàtic i un mostrari de formes farmacèutiques permet que l’alumne vagi aparellant les mostres amb la seva nomenclatura. Cadascuna d’aquestes formes s’estudia en el context d’una via d’administració i d’una aplicació clínica. Així mateix l’alumne ha de fer al laboratori una fórmula magistral.
 • Bany d’òrgan aïllat. Pràctica de laboratori en què s’utilitza un fragment d’ili de ratolí per preparar el bany d’òrgan aïllat sobre el qual es testen diferents molècules per avaluar la seva capacitat d’estimular la contracció.
 • Determinació dels efectes dels fàrmacs a nivell cardiovascular. S’estudia l’efecte de fàrmacs sobre la pressió arterial i/o el ritme cardíac.
 • Bases de dades farmacològiques. Cerca en bases de dades per avaluar l’efecte placebo.
 • Càlculs farmacocinètics: s’utilitza un programa informàtic per a càlculs farmacocinètics i se’n mostra la utilitat en la resolució de diferents casos clínics.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Programa teòric

Aquest programa es desenvolupa a través de classes magistrals impartides a grups de 60 alumnes. Les classes tenen una durada de 50 minuts i una freqüència de tres classes setmanals. Tot el material utilitzat en la impartició, bàsicament presentacions del tipus PowerPoint i bibliografia recomanada, està a disposició de l’alumnes a l’inici del curs en el Campus Virtual de la Universitat de Barcelona.

 

Programa de pràctiques orals comunicatives

A les pràctiques orals comunicatives la participació és voluntària però avaluable. Es potencia la participació de l’alumnes i serveixen per aprofundir alguns aspectes del temari relacionant-lo amb casos pràctics o temes mèdics actuals.

 

Programa de pràctiques

Les pràctiques són obligatòries i presencials. La durada de cada pràctica oscil·la entre 2 i 4 hores i es fan en grups de 20 alumnes amb dos professors per a cada grup. El professor al principi de la pràctica fa una introducció al tema per centrar-ne el desenvolupament. Tot el material utilitzat en la impartició està a disposició de l’alumnes a l’inici del curs al Campus Virtual de la Universitat de Barcelona.

Els alumnes, un cop assignats a un grup, no es poden canviar en cap cas a un altre grup si no és per un motiu de força major i sempre després d’haver-ho consultat amb el coordinador de l’assignatura.

 

Treball tutelat

En qualsevol moment l’alumne es pot posar en contacte amb la coordinadora i els professors de l’assignatura en cas de dubte en la preparació dels temes de teoria, pràctiques i pràctiques orals comunicatives. A través del treball tutelat es poden desenvolupar recursos per a l’aprenentatge de la farmacologia que poden servir per aconseguir puntuació extra per afegir a la nota final sempre que s’aprovi l’assignatura. Per tant, aquests punts en cap cas serveixen per passar de suspens a aprovat. A principi de curs s’informa els alumnes amb més detalls.

 

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

Alumnes interns de pràctiques

Per dur a terme algunes de les pràctiques es necessita l’ajuda d’alumnes interns, els quals es recompensen amb puntuació extra per afegir a la nota final sempre que s’aprovi l’assignatura. Per tant, aquests punts en cap cas serveixen per passar de suspens a aprovat. A principi de curs s’informa els alumnes amb més detalls.

 

Possibles canvis segons l’evolució de la COVID-19

En el cas que la situació sanitària no ho permeti, hi ha la possibilitat que la docència sigui mixta (presencial / no presencial) en les condicions que cada equip docent consideri més adients i tenint en compte la resta d’assignatures i ensenyaments, el nombre de professors i els espais disponibles.

 

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
 

Avaluació de les pràctiques

Les pràctiques són obligatòries.

Els alumnes han de fer un mínim del 75 % de les pràctiques per poder presentar-se a la prova de síntesi final. En cas que no sigui així, tenen l’assignatura suspesa i sense possibilitat de reavaluació. Els repetidors no cal que tornin a fer les pràctiques sempre que les tinguin fetes.

El mateix dia de la prova de síntesi final de teoria s’avaluen les pràctiques mitjançant 10 preguntes de tipus test de cinc opcions. El criteri d’avaluació és donar 1 punt per pregunta contestada correctament, 0,25 punts negatius per pregunta contestada erròniament i 0 punts per pregunta no contestada.

Als repetidors no se’ls conserva la nota obtinguda en cursos anteriors.

La nota màxima de pràctiques representa el 10 % del total.

 

Avaluació de les pràctiques orals comunicatives

El mateix dia de la prova de síntesi final de teoria s’avaluen les pràctiques orals comunicatives mitjançant preguntes de tipus test de cinc opcions. El criteri d’avaluació és donar 1 punt per pregunta contestada correctament, 0,25 punts negatius per pregunta contestada erròniament i 0 punts per pregunta no contestada.

Als repetidors no se’ls conserva la nota obtinguda en cursos anteriors.

La nota màxima de les pràctiques orals comunicatives correspon al 5 % del total.

 

Avaluació de la prova parcial

Al llarg del curs es fa una prova d’avaluació continuada que inclou només les classes teòriques presencials. Aquesta prova no és eliminatòria de matèria però pot sumar fins a 2,5 punts a la nota final. Consta de preguntes de tipus test de cinc opcions. El criteri d’avaluació és donar 1 punt per pregunta contestada correctament, 0,25 punts negatius per pregunta errònia i 0 punts per pregunta no contestada.

La nota màxima de la prova parcial és el 25 % del total.

La nota obtinguda en aquesta prova se suma a la nota global de l’assignatura (teoria + pràctiques + pràctiques orals comunicatives).

 

Avaluació final de teoria

A final de curs, es fa una prova de síntesi final que inclou totes les classes teòriques i que consta de preguntes de tipus test de cinc opcions. El criteri d’avaluació és donar 1 punt per pregunta contestada correctament, 0,25 punts negatius per pregunta errònia i 0 punts per pregunta no contestada.

La nota final correspon a la suma de la prova parcial (25 %), teoria (60 %), pràctiques orals comunicatives (5 %) i pràctiques (10 %). Per tant, per aprovar s’ha de treure un 5.

 

Reavaluació

Només es reavalua la prova de síntesi final de teoria (60 % de la nota final). Consta de preguntes de tipus test de cinc opcions. El criteri d’avaluació és donar 1 punt per pregunta contestada correctament, 0,25 punts negatius per pregunta errònia i 0 punts per pregunta no contestada. Inclou només preguntes sobre els coneixements impartits a les classes teòriques. La nota d’aquesta prova sumada a les obtingudes en la primera convocatòria de pràctiques orals comunicatives, pràctiques i parcial, dona la nota final.

 

Possibles canvis segons l’evolució de la COVID-19

En cas que la situació sanitària no permeti fer l’avaluació de forma presencial, hi ha la possibilitat que les proves d’avaluació es modifiquin en les condicions que cada equip docent consideri més adients i tenint en compte la resta d’assignatures i ensenyaments, el nombre de professors i els espais disponibles.

 

Avaluació única

L’alumne pot optar per una avaluació única, segons la normativa de la Universitat de Barcelona. Ha de sol·licitar-ho mitjançant un document per duplicat signat per ell i el coordinador de l’assignatura. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar en el període establert pel Consell d’Estudis i d’acord amb la normativa de la Facultat.

 

Ponderació en l’avaluació única

Igual que a l’avaluació continuada, les pràctiques són obligatòries i l’alumne que no en faci almenys el 75 % té l’assignatura suspesa. L’avaluació única consta de tres proves. Per superar l’assignatura s’ha d’aprovar cadascuna de forma independent. El suspens en una prova comporta el suspens de l’assignatura.

 • Avaluació de les pràctiques (25 % de la nota). Consta d’una prova escrita on es desenvolupen dos temes relacionats amb el programa de pràctiques del curs.
 • Avaluació de les pràctiques orals comunicatives (25 % de la nota). Consta d’una prova escrita on es desenvolupen dos temes relacionats amb el programa de les pràctiques orals comunicatives del curs.
 • Avaluació de la teoria (50 % de la nota). Consta d’una prova escrita on es desenvolupen cinc temes a l’atzar del programa teòric.