Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biologia del Desenvolupament

Codi de l'assignatura: 365385

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Florencio Serras Rigalt

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

53

 

-  Teoria

Presencial

 

28

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

10

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

11

Aprenentatge autònom

86

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

CE14. Capacitat per descriure les característiques del desenvolupament embrionari, els seus mecanismes cel·lulars i genètics, les seves etapes i l'establiment del pla corporal humà i d'altres organismes interessants per a la investigació del desenvolupament embrionari.

   -

 

Referits a habilitats, destreses

L’assignatura proporciona coneixements bàsics del desenvolupament incloent-hi la morfogènesi de diferents models, entre els quals destaquen els mamífers, i amb especial èmfasi en el control genètic, els mecanismes cel·lulars i moleculars i la relació entre desenvolupament i evolució.

Es desenvolupen competències d’observació, identificació, descripció i representació de models, aplicació de tècniques per a l’estudi del desenvolupament, resolució de problemes, comprensió de textos científics en anglès i redacció d’informes i treballs.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu principal és analitzar a fons els mecanismes de desenvolupament pels quals una sola cèl·lula acaba convertint-se en un organisme plenament diferenciat. S’estudia la base genètica i molecular del desenvolupament i els usos que poden tenir les cèl·lules mare per modificar òrgans i teixits de substitució.

L’assignatura està dissenyada amb una perspectiva multidisciplinària que integra la genètica, la biologia molecular, la bioquímica, la biologia cel·lular, l’anatomia, la fisiologia i la modelització per ordinador, un disseny que aporta uns coneixements bàsics en diverses disciplines de la biologia i, per tant, una visió general de com una molècula unidimensional (DNA) es converteix en un organisme tridimensional (nosaltres). És molt important tenir coneixements previs d’anàlisi genètica i genètica molecular.

El curs comença amb un repàs de les fites assolides en el camp de la biologia del desenvolupament. Segueix amb els efectes significatius que té la biologia del desenvolupament en la nostra manera d’entendre l’evolució i la medicina moderna, incloent-hi el tractament de les malalties congènites, la infertilitat i el càncer en humans. Així mateix, es fa una introducció a l’ús de les cèl·lules mare per manipular genèticament òrgans i teixits de substitució, un dels principals interessos en la biomedicina actual.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes bàsics, desenvolupament inicial i etapes del desenvolupament / Basic concepts, early development and developmental stages

*  Mètodes d’estudi i tècniques. Organismes model. Llinatge cel·lular, mapes de destins, especificació i diferenciació cel·lulars, formació del patró, morfogènesi, factors intrínsecs i extrínsecs. Gametogènesi, fecundació i activació de l’ou. Clivatge, gastrulació, neurulació i organogènesi. Estadi filotípic. Processos postembrionaris. La base cel·lular, genètica i molecular del desenvolupament

2. Genètica i biologia molecular i cel·lular del desenvolupament / Developmental genetics and the molecular biology of development

*  Equivalència genòmica. Expressió genètica diferencial i control genètic del desenvolupament, determinació dels eixos embrionaris, cascades d’expressió gènica en l’especificació de destins, xarxes gèniques reguladores. Reconeixement i adhesió cel·lular, proliferació i mort, migració, moviments morfogenètics, comunicació cel·lular, models de formació del patró, centres organitzadors, inducció embrionària, vies de senyalització i activació de programes de desenvolupament, factors de transcripció i diferenciació cel·lular, modificacions epigenètiques i estabilitat de la diferenciació. Mida i forma dels teixits i òrgans, control del creixement

3. Morfogènesi i organogènesi: aspectes comuns i específics de diferents models / Morphogenesis and organogenesis in the main model systems

*  Característiques pròpies del desenvolupament dels mamífers, el model humà. Desenvolupament de l’ectoderma. Desenvolupament del mesoderma. Desenvolupament de l’endoderma. Exemples d’organogènesi i diferenciació cel·lular, processos de morfogènesi i mecanismes genètics i cel·lulars implicats. Teixit extraembrionari als mamífers, placenta. Alteracions del desenvolupament, factors teratogènics genètics i ambientals

4. Regeneració, cèl·lules mare, envelliment i implicacions biomèdiques de la biologia del desenvolupament / Regeneration, stem cells, aging and disease

*  Models de regeneració animal. Tipus de potencialitat i concepte de cèl·lula mare, cèl·lules mare embrionàries, cèl·lules mare de l’adult i inducció de cèl·lules mare pluripotents. Del desenvolupament a les factories d’organoides. Clonatge, medicina regenerativa i altres implicacions biomèdiques de la biologia del desenvolupament, aspectes tècnics i ètics. L’envelliment

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura. 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

La metodologia docent es basa en quatre tipus d’activitats: classes teòriques, pràctiques de laboratori, tutorització per grups de temes monogràfics i problemes. 

Fonamentalment, la metodologia consta de:

  • Classes magistrals en què s’expliquen algunes de les principals troballes i principis del desenvolupament. Aquestes sessions es basen sobretot en articles i evidències experimentals sobre algunes de les qüestions cabdals en matèria de desenvolupament. Es fan en català (grup de matins) i en anglès (grup de tardes). Són avaluades amb un examen escrit (preguntes de tipus test i preguntes curtes) a final de curs.
  • Grups de discussió (tutoritzacions per grup, algunes de les quals són en anglès), en què s’escull un dels temes proposats, es discuteix dins el grup i després es debat amb la resta de la classe. S’hi fomenta el disseny experimental, la resolució de problemes, i la lectura, presentació i discussió d’articles científics rellevants. S’avaluen amb presentacions orals i escrites, exercicis i/o treball en grup.
  • Classes pràctiques de laboratori per familiaritzar l’alumne amb les tècniques bàsiques i en alguns processos de desenvolupament rellevants. Algunes són en anglès. S’avaluen amb un informe de laboratori, un exercici escrit de format breu i/o un examen escrit.


L’idioma de les classes magistrals (teoria) és el català (matí) i l’anglès (tarda). Algunes activitats (pràctiques i tutorització per grups) es desenvolupen en anglès. Com a mínim es requereix un nivell d’anglès suficient per a la lectura d’articles científics.

El curs és compactat i s’imparteix de manera intensiva en 8 setmanes. 

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Criteris de qualificació final (prova de síntesi)

La prova de síntesi avalua el conjunt del temari i representa el 60 % de la qualificació final. Tanmateix cal superar amb un 50 % l’examen escrit per fer mitjana amb els resultats de tutorització en grups i pràctiques de laboratori.

Es pot fer una prova parcial eliminatòria.

Les pràctiques de laboratori i la tutorització en grups són d’assistència obligatòria i s’avaluen en finalitzar cada una de les activitats.

 

Sistema de puntuació i ponderació

  • 10 % de pràctiques i 30 % de tutorització en grups.
  • 60 % prova de síntesi.


 

Revisió

La revisió de les avaluacions finals s’ajusta a les normes que estableix el Consell d’Estudis.

 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.

 

Avaluació única

La sol·licitud d’avaluació única es fa d’acord amb la normativa de la UB.

La prova de síntesi avalua el conjunt del temari (teoria, pràctiques i tutoritzacions) i representa el 100 % de la qualificació final.

Les pràctiques de laboratori i la tutorització en grups són d’assistència obligatòria. Si es vol una avaluació única d’aquestes parts, s’inclou a l’examen tots els temes tractats en les tutoritzacions i pràctiques.