Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biologia del Càncer

Codi de l'assignatura: 365386

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Corominas Guiu

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

44

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

28

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

2

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

10

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

56

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG6. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit).

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE16. Capacitat per raonar sobre el concepte i les característiques generals de la malaltia, els mecanismes pels quals es desenvolupa, i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa; per classificar els tipus de malalties, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, i per aprendre les principals tècniques d'estudi i diagnòstic de les malalties, inclosa la metodologia epidemiològica.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquest curs vol proporcionar una comprensió bàsica de la biologia del càncer.

 • Conèixer quins són els mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en l’origen i el desenvolupament del càncer.
 • Conèixer quin paper tenen les mutacions en el desenvolupament dels tumors i com hi influeixen els factors hereditaris o ambientals.
 • Conèixer quins són els mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en l’angiogènesi, la disseminació de tumors i la formació de metàstasis.
 • Conèixer quines estratègies terapèutiques s’utilitzen en el tractament del càncer.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Càncer: conceptes bàsics

*  Classificació i nomenclatura dels tumors. Origen i desenvolupament del tumor. Característiques de les cèl·lules tumorals. Naturalesa del càncer. Cèl·lules mare del càncer. Heterogeneïtat intratumoral

2. Carcinogènesi

*  Mutàgens i carcinògens. Carcinogènesi química i per radiació. Carcinogènesi vírica

3. Oncogens i gens supressors de tumors. Epigenètica del càncer

*  Oncogens i mecanismes d’activació. Gens supressors de tumors i mecanismes d’inactivació. Mecanismes epigenètics

4. Cicle cel·lular i càncer

*  Control del cicle cel·lular i dels sistemes de vigilància (checkpoints). Mecanismes de desregulació en els tumors

5. Senyalització cel·lular i càncer

*  Factors de creixement, receptors i vies de transducció de senyals. Factors de transcripció. Alteracions en les cèl·lules tumorals

6. Apoptosi, autofàgia i càncer

*  Vies apoptòtiques i alteracions en les cèl·lules tumorals. Vies autofàgiques i alteracions en les cèl·lules tumorals

7. Els altres hallmarks del càncer

*  Desregulació del metabolisme energètic en els tumors. Evasió de la immunovigilància, mecanismes. Inestabilitat genòmica i càncer. Inflamació crònica i càncer. Implicació de les cèl·lules del microambient tumoral en el desenvolupament dels tumors

8. Angiogènesi

*  Mecanismes moleculars de l’angiogènesi en càncer: inhibidors i estimuladors de l’angiogènesi

9. Invasió tumoral i metàstasi

*  Invasió tumoral. Diferents tipus d’invasió. Transició epiteli-mesènquima. Invasió col·lectiva. Els nínxols premetàstatics i metàstatics. Mecanismes de metàstasi

10. Càncers familiars

*  Càncers colorectals, càncers de mama. Altres càncers hereditaris

11. Teràpia del càncer

*  Teràpies clàssiques i emergents: radioteràpia, quimioteràpia, immunoteràpia i noves estratègies basades en els coneixements moleculars. Mecanismes de resistència

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent. 

Aquest curs acadèmic l’assignatura de la Facultat de Biologia es fa de forma compactada i s’utilitzen metodologies d’aprenentatge actiu (aula inversa i aprenentatge basat en problemes). La docència està planificada com a presencial i només, de forma ocasional, es farà alguna activitat no presencial.

L’assignatura s’imparteix en forma de:

 • Classes magistrals o teòriques
 • Seminaris
 • Pràctiques de problemes: grups de discussió i debat de problemes relacionats amb el càncer
 • Tutories 


En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada, acreditativa dels aprenentatges, inclou:

 • Tasques (conjunt d’activitats que es publiquen en línia i que l’alumne duu a terme fora de l’aula). Ponderació: 20 %.
 • Pràctiques de problemes i seminaris. Es valora la presència, comprensió i participació atès que l’alumne ha escollit i treballat amb antelació el tema objecte de discussió. Ponderació: 20 %.
 • Prova de síntesi: prova escrita que inclou 20-30 preguntes de tipus test, d’elecció múltiple (2 punts) i dues preguntes curtes (4 punts). L’alumne ha d’aprovar les preguntes curtes per poder fer la mitjana. Durada de 2 hores. Ponderació: 60 %.

 

Avaluació única

L’avaluació única inclou una prova escrita de 20-30 preguntes de tipus test (4 punts) i tres preguntes curtes (6 punts). L’alumne ha d’aprovar les preguntes curtes per poder fer la mitjana. Durada de 2 hores. Ponderació: 100 %.