Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Neurobiologia

Codi de l'assignatura: 365387

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Fernando Aguado Tomas

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

57

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

39

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

18

Treball tutelat/dirigit

49

Aprenentatge autònom

44

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

CE13. Capacitat per descriure l'estructura, funció i mecanismes d'acció dels components del sistema nerviós central i perifèric, i per comparar-ne l'estat normal amb el patològic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • L’estructura i la composició de la neurona i de les cèl·lules glials.
 • L’organització, la funció i les interaccions de les estructures i els orgànuls cel·lulars.
 • Les bases estructurals, funcionals i moleculars dels principals processos cel·lulars relacionats amb la neurobiologia, incloent-hi la diferenciació, el cicle cel·lular, la mort cel·lular en la formació del patró, la formació de xarxes neurals i l’estructuració del teixit neural.
 • Les tècniques bàsiques requerides per a l’estudi de la biologia i fisiologia neurals: tècniques d’imatge, analítiques, cromatogràfiques, electroforètiques, genètiques.
 • Normes i hàbits de treball al laboratori de neurobiologia.
 • Fonaments per a la lectura i interpretació d’articles científics.
 • Aplicació de les bases conceptuals i metodològiques de la biologia a la resolució de problemes basats en resultats experimentals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

2. Anatomia i organització del sistema nerviós

3. Mètodes bàsics en neurociències: electrofisiologia, tècniques microscòpiques

4. Biologia cel·lular i molecular de la neurona: citoesquelet, polaritat, arquitectura de la sinapsi

5. Neurotransmissors: cicle cel·lular, vesícules, receptors

6. Integració sinàptica i potencial d’acció

7. Plasticitat i aprenentatge

8. Processament de la informació en circuits neuronals: sincronia, inhibició, ritmes

9. Desenvolupament

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent. 

L’assignatura té sis crèdits ECTS assignats i s’organitza en un grup de matí i un altre de tarda.

Les activitats de formació es distribueixen en:

 • Sessions presencials i no presencials de teoria: 39 sessions en dos grups, matí i tarda.
 • Sessions de pràctiques: 22-30 hores, dedicades a cultius neuronals i estudi de models animals.


La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb la normativa establerta per la UB, per ser qualificat, l’alumne ha d’haver triat entre avaluació continuada o única al principi del curs.

Els estudiants que han triat l’avaluació continuada són qualificats mitjançant:

 • Una prova parcial consistent en preguntes curtes i de tipus test que es fa a la mateixa aula durant una de les classes de novembre i que s’anuncia al començament del curs, i allibera matèria.
 • L’avaluació de les pràctiques, l’assistència a les quals és obligatòria. A la prova de síntesi s’inclou també un examen de les pràctiques, que puntua un 15 % de la nota final.
 • La prova de síntesi es fa en la data de gener indicada al principi del curs i consisteix en un seguit de preguntes curtes i de preguntes de tipus test.


Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.

L’avaluació continuada proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Avaluació única

La prova de síntesi es fa en la data de gener indicada al principi del curs, i consisteix en un seguit de preguntes curtes i de preguntes de tipus test de teoria amb un 85 % de la nota final, a la qual s’afegirà la nota de pràctiques (15 %) que es farà conjuntament.

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica. 

L’avaluació única proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.