Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Grau

Codi de l'assignatura: 365392

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Silvia Busquets Rius

Departament: Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

300

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

300

Treball tutelat/dirigit

0

(Entre 50 i 200 h.)

Aprenentatge autònom

0

(Entre 50 i 100 h.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CG4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG6. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit).

   -

CG5. Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CG1. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

CE16. Capacitat per raonar sobre el concepte i les característiques generals de la malaltia, els mecanismes pels quals es desenvolupa, i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa; per classificar els tipus de malalties, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, i per aprendre les principals tècniques d'estudi i diagnòstic de les malalties, inclosa la metodologia epidemiològica.

   -

CE19. Capacitat per dissenyar un experiment, participar en sessions de debat científic, discutir resultats, analitzar bibliografia i familiaritzar-se amb el laboratori experimental i analític.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Dissenyar, executar i analitzar protocols experimentals.
 • Elaborar informes sobre resultats trobats en un protocol experimental.
 • Fer servir eines estadístiques i informàtiques necessàries per a una anàlisi correcta de les dades obtingudes.
 • Sintetitzar els resultats obtinguts i elaborar conclusions coherents de la tasca desenvolupada.
 • Fer una anàlisi crítica de tota la feina desenvolupada (plantejament del treball, metodologia i conclusions).


D’una manera més específica el treball final de grau ha de servir per verificar que l’estudiant ha assolit les competències transversals generals i específiques incloses en els objectius del títol segons la modalitat i l’especificitat del treball que hagi triat.

Cal valorar que l’estudiant hagi adquirit les competències necessàries que ha d’haver anat assolint al llarg de la carrera. Consegüentment, s’avalua el grau d’adquisició d’aquestes competències i no la novetat de les dades presentades o l’avanç científic que representen.

L’alumne ha de redactar la memòria del TFG de manera autònoma, amb la supervisió del tutor segons s’estableix en el document Organització de PI, PII i TFG. La memòria escrita s’ha de presentar i defensar davant d’un tribunal.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’organització general dels pràcticums i treball final de grau queda reflectida en el manual i en el document Organització de PI, PII i TFG a la Facultat de Biologia. Està estructurat en cinc modalitats diferents: lligat a un grup de recerca intern o extern, lligat a una entitat o empresa externa o lligat a una estada en un centre estranger (Erasmus o similar).

Segons el treball es desenvolupen:

 • Activitats presencials
  • Seminaris
  • Debats dirigits
  • Estudi de casos
  • Sortides de camp
  • Pràctiques de laboratori
  • Pràctiques en aules d’ordinadors

 • Activitats tutoritzades
  • Resolució de problemes
  • Exercicis pràctics
  • Treball en grup

 • Activitats autònomes
  • Estudi
  • Cerca d’informació
  • Resolució de problemes
  • Elaboració d’una memòria final


Més informació a la pàgina: http://www.ub.edu/practicumbiologia/

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Segons consta a les memòries Verifica dels diferents graus: «la evaluación del Proyecto de Final de Grado se realizará mediante una única prueba final que constará de diversas partes: la entrega de una memoria escrita según un formato determinado, la exposición oral de los resultados más concluyentes y la defensa del proyecto ante un tribunal nombrado a tal efecto entre el PDI de la Facultad».

L’avaluació del TFG té en consideració el desenvolupament de la part experimental que condueix a la redacció final de la memòria. Aquesta part s’avalua, de manera independent, mitjançant una rúbrica que omple el tutor valorant l’estada experimental desenvolupada per l’alumne en un grup de recerca de la UB, una empresa o entitat externa o en un programa de mobilitat internacional. La qualificació obtinguda entra a formar part de l’avaluació final del TFG amb un pes del 20 %. 

L’avaluació global del TFG es basa en la presentació del treball davant d’un tribunal amb exposició i defensa del projecte per part de l’alumne. Hi ha elaborats un seguit de criteris d’avaluació per evitar una disparitat massa elevada entre tribunals. Amb aquesta finalitat es confecciona una fitxa d’avaluació única per a tota la Facultat, segons els criteris d’avaluació aprovats i que cada tribunal ha de seguir rigorosament.

Els tribunals els nomena la comissió de coordinació del TFG.

Els tribunals estan constituïts per tres professors pertanyents a la plantilla de professors dels diferents graus de la Facultat. La comissió pot aprovar també sota petició raonada que hi figurin altres professors o investigadors no pertanyents a la plantilla de professors dels graus de la Facultat de Biologia.

La memòria escrita ha de seguir la normativa de TFG que es fa pública en començar el curs.

Cada membre del tribunal emet una nota (N) de 0 a 10 sobre els aspectes següents:

 • Contingut de la memòria (N1).
 • Exposició i defensa (N2).


La nota de cada membre és el resultat de l’operació següent: Nmembre = 0,60 N1 + 0,40 N2.

La nota del tribunal és la mitjana aritmètica de les notes dels tres membres del tribunal. El tutor, com ja s’ha exposat prèviament, emet un informe i una qualificació que compta el 20 % de la nota final. Per tant, la nota final és: Nfinal = 0,8 Ntribunal + 0,2 Ntutor.

El temps màxim de presentació del treball és de 15 minuts. El president del tribunal ha de garantir que el temps màxim entre presentació i preguntes no superi els 30 minuts.

Més informació a la pàgina: http://www.ub.edu/practicumbiologia.

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BARTOLOMÉ, A.; CARMONA, M.; FERRER, V.; SORIA, V. El trabajo de fin de grado : guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Aravaca : McGraw Hill, cop. 2013