Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Regulació del Metabolisme

Codi de l'assignatura: 365394

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marçal Pastor Anglada

Departament: Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

44

 

-  Seminari

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver aprovat les assignatures Metabolisme (365371) i Endocrinologia Molecular i Senyalització Cel·lular (365401).


Altres recomanacions

Es recomana tenir un bon nivell de lectura en anglès ja que la major part dels llibres recollits a la bibliografia són en aquesta llengua.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE17. Capacitat per analitzar metabòlits importants per al diagnòstic i seguiment d'una malaltia, i també els marcadors de malaltia en cèl·lules i teixits normals i anormals, i capacitat per aprendre les tècniques citològiques i anatomopatològiques i els conceptes bàsics de l'examen anatomopatològic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer els mecanismes de control dels enzims implicats en la regulació de les vies metabòliques més importants.
  • Comprendre les diferències en els mecanismes de control en funció de la ubicació tissular de les vies.
  • Integrar el control de les diferents vies metabòliques en l’homeòstasi general de l’organisme (especial èmfasi al cas de mamífers).
  • Entendre les causes de les principals malalties metabòliques.

 

 

Blocs temàtics

 

I. Introducció

1. Introducció a la regulació del metabolisme

2. Funció de les hormones

II. Mecanismes de control del metabolisme en el seu context cel·lular

3. Flux d’energia des de l’intestí fins al teixit adipós

4. La màquina que converteix energia química en mecànica: el sistema muscular

5. El centre de control i integració metabòlica: el fetge

6. El metabolisme dels precursors dels àcids nucleics

III. Integració del metabolisme davant alteracions fisiològiques o patològiques

7. Adaptacions a l’escassetat i l’abundància: proteïnes

8. Patologies de l’abundància: colesterol i ateroesclerosi

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència (teoria i seminaris) es distribueix al llarg de 15 setmanes. Durant 12 setmanes, 4 h per setmana, es desenvolupa el temari de l’assignatura en classes magistrals interactives. Durant un total de 3 setmanes, el grup es divideix en dos subgrups (2 h per setmana cada subgrup) i cada un aborda problemes integratius que l’alumnat ha de resoldre d’una manera activa. Aquesta darrera activitat s’estructura en forma de seminaris monotemàtics (6 en total). Les setmanes no són seguides, ja que els seminaris es distribueixen en dos blocs de tres, un s’imparteix després d’un primer bloc de classes teòriques i el segon al final del període programat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • Prova de nivell de coneixements sobre els quatre primers temes. Val el 30 % de la nota final.
  • Avaluació del treball fet als seminaris. Val el 20 % de la nota final.
  • Prova de síntesi de caràcter integratiu al final del curs. Val el 50 % de la nota final. La prova de nivell elimina els dos primers temes introductoris de l’assignatura.

 

Avaluació única

Prova escrita sobre el temari de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BENDER, D.A. Introduction to nutrition and metabolism. 5th ed. Boca Raton : CRC Press, cop. 2014  Enllaç

  Especialment recomanat per als temes 3.2 i 3.3.

CASADO, J. [et al.]. Cos antic, entorn modern : el nostre cos està preparat per a la vida moderna? Barcelona : Omnics Cellula : Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2010. (Col·lecció Catàlisi : ciència catalana contemporània ; 6)   Enllaç

  Llibre de divulgació sobre el control del metabolisme.

DEVLIN, T.M. (ed.). Textbook of biochemistry : with clinical correlations. 7th ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2010.  Enllaç

  Llibre de text més aviat generalista amb detalls de la regulació metabòlica i comentaris sobre alguns exemples clínics.

[També, 4a ed., 2004, en castellà]  Enllaç

FRAYN, K.N. Metabolic regulation: a human perspective. 3rd ed. Chichester : Wiley-Blackwell, 2010.  Enllaç

  Un dels llibres bàsics del temari de l’assignatura.


[També, ed. 1998, en castellà]  Enllaç

GIBSON, D.M.; HARRIS, R.A. Metabolic regulation in mammals. London [etc.] : Taylor & Francis, 2002.  Enllaç

  Un altre llibre que pot ser considerat bàsic per a l’assignatura.

KOVACS, W.J.; OJEDA, S.R., (ed.). Textbook of endocrine physiology. 6th ed. Oxford : Oxford University Press, 2012.  Enllaç

  Llibre d’interès per als primers temes de l’assignatura.


També, Griffin, E.; Ojeda, S.R. Textbook of endocrine physiology. 5th ed. Oxford : Oxford University Press, 2004  Enllaç

NEWSHOLME, E.A.; LEECH, T.R. Functional biochemistry in health and disease. Hoboken, N.J. : Wiley, 2009.  Enllaç

  Llibre bàsic de metabolisme, especialment adient per al tema 4.

STOREY, K.B., (ed.). Functional metabolism: regulation and adaptation. Hoboken, N.J. : Wiley-Liss, 2004 .  Enllaç

  Llibre també bàsic de metabolisme, especialment adient per als temes 4 i 5.


[També, accés en línia per als usuaris de la UB]  Enllaç