Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Endocrinologia Molecular i Senyalització Cel·lular

Codi de l'assignatura: 365401

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Planavila Porta

Departament: Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial

 

32

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE10. Capacitat per reconèixer i descriure els processos bioquímics responsables de la vida (incloses l'estructura i funció de les molècules biològiques, el metabolisme i el control del metabolisme) i els processos de nutrició humana, per reconèixer-ne la relació amb la salut i la malaltia, i per familiaritzar-se amb les tècniques d'ús habitual en un laboratori bioquímic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer els principals elements i mecanismes de l’endocrinologia molecular.

• Conèixer els conceptes bàsics de la regulació.

• Conèixer els elements i els mecanismes implicats en les vies de senyalització cel·lular.

• Conèixer com funcionen i s’integren les vies de senyalització que controlen la resposta cel·lular coordinada.

• Ser capaç de treballar dades numèriques sobre cinètica d’unió d’hormones a receptors, determinar paràmetres i extreure’n les conclusions pertinents.

• Ser capaç d’aplicar diferents sistemes de quantificació d’hormones, i avaluar-ne els avantatges i les limitacions en cada cas.

• Ser capaç d’integrar i relacionar els coneixements moleculars i de regulació adquirits.

• Ser capaç d’interpretar dades experimentals i treure’n conclusions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes bàsics de regulació

1.1. Bases de la senyalització cel·lular

1.2. Interacció hormona-receptor

1.3. Regulació de l’activitat enzimàtica i de l’expressió gènica

2. Mecanismes moleculars de senyalització

2.1. Senyalització per receptors nuclears

2.2. Vies de senyalització en les quals participen receptors amb activitat Tyr-cinasa pròpia o associada

2.3. Vies de senyalització en les quals participen receptors amb activitat Ser/Thr-cinasa

2.4. Transducció de senyals generats per receptors associats a proteïnes G

2.5. Vies de senyalització generades per AMPc i GMPc

2.6. Vies de senyalització generades per fosfolípids i calci

2.7. Vies de senyalització generades per proteòlisi

2.8. Vies de senyalització de receptors amb dominis death i TIR

3. Endocrinologia molecular

3.1. Integració de la senyalització hormonal

3.2. Noves perspectives en endocrinologia molecular

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent. 

Els continguts de l’assignatura es treballen mitjançant classes magistrals (32 h) combinades amb sessions de seminaris (16 h) i pràctiques d’ordinador (8 h).

En els seminaris i en les pràctiques d’ordinador es plantegen problemes i s’analitzen i discuteixen dades que es relacionen amb els continguts explicats a teoria. Es fomenta el treball personal i en grup.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • L’assistència a seminaris i pràctiques d’ordinador és obligatòria. S’avalua l’assistència, la participació i l’aprofitament d’aquestes activitats. La ponderació és del 10 % de la nota final. Els criteris valorats tenen la ponderació següent: 40 % l’assistència, i 60 % la participació i l’aprofitament.
  • Proves de síntesi parcials on s’avaluen els coneixements explicats a les classes i treballats als seminaris. Ponderació: 30 % de la nota final.
  • Prova de síntesi final (60 % de la nota final) on s’avaluen els coneixements i les habilitats adquirides tant en les classes de teoria com de seminaris i d’ordinadors. En la prova de síntesi cal assolir una nota mínima de 4,5 sobre 10 per aplicar les ponderacions de seminaris i pràctiques d’ordinador.


La nota mínima final per aprovar l’assignatura és de 5.

En cas de repetir l’assignatura, no es guarden les notes de seminaris per al curs següent i l’assistència torna a ser obligatòria.

Els alumnes repetidors i que ja hagin fet les pràctiques no cal que les tornin a fer.

 

Prova de reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.

 

Avaluació única

L’alumne pot sol·licitar avaluació única renunciant a l’avaluació continuada. Per optar-hi l’alumne ha de presentar una sol·licitud dins dels terminis marcats d’acord amb la normativa de la Facultat. L’assistència a pràctiques d’ordinador és obligatòria, però l’assistència a seminaris no és obligatòria per a l’alumne que s’aculli a l’avaluació única. No obstant això, la prova de síntesi inclou preguntes de teoria, seminaris i pràctiques. La nota mínima final per aprovar l’assignatura és de 5.

 

Prova de reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.