Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: El Reproductor

Codi de l'assignatura: 365405

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josefa Gimenez Bonafe

Departament: Departament de Ciències Fisiològiques

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Seminaris
Entre altres temes i seminaris que presenten els alumnes, cal destacar els següents:

 • Embarassos múltiples. 
 • Desitjos.
 • Hiperprolactinèmia.
 • Hermafroditisme.
 • Paper protector dels estrògens.
 • Transsexualitat.
 • Preeclàmpsia.
 • Pseudociesi.
 • Malalties i embaràs: càncer, sida, drogoaddicció, alcoholisme, etc.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

16

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

5

(Les tutories amb la professora responsable es fan amb cita prèvia amb ella via correu electrònic.)

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE9. Capacitat per descriure la funció normal dels diferents aparells i sistemes, i per identificar-ne els mecanismes de regulació, les bases de l'adaptació a l'entorn i l'etiologia i fisiopatologia de les malalties que afecten aquests sistemes.

   -

Competències generals

 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i anglès, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar i integrar la informació).
 • Capacitat de valorar els usos i els mals usos del mètode científic.
 • Capacitat d’enfocar un problema mèdic d’acord amb la metodologia científica. Desenvolupament d’habilitats tècniques. Habilitat per utilitzar l’ordinador amb els programes informàtics més habituals. Capacitat d’ordenació i estructuració del temps de treball.


Competències específiques
 • Els alumnes han de conèixer l’anatomia funcional dels aparells reproductors masculí i femení humans.
 • Els alumnes han de conèixer com es fertilitzen els gàmetes, tant de manera fisiològica com assistida.
 • Han de distingir els diferents tipus de prevenció de l’embaràs.
 • S’han de conèixer les funcions de la placenta.
 • Els alumnes han de saber quins són els canvis fisiològics que es donen a la dona durant l’embaràs.
 • S’ha de conèixer com es donen els avortaments naturals.
 • L’alumnat ha de saber distingir entre un embaràs normal i un embaràs ectòpic.
 • L’alumne ha de conèixer la fisiologia de l’alletament.
 • L’alumne ha de conèixer les eines que es tenen avui en la recerca del càncer d’ovari i de pròstata.
 • L’alumnat ha d’adquirir habilitats informàtiques amb la finalitat de garantir una actualització professional permanent.
 • L’alumnat ha de saber valorar l’adequació del maquinari i del programari en ús i del material arxivat en format electrònic. S’analitzen les revistes biomèdiques principals, el seu impacte i les prioritzacions en cada camp específic. L’alumnat ha de conèixer, a un nivell bàsic, les eines bioinformàtiques principals.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Posar en coneixement de l’alumnat la fisiologia dels aparells reproductors femení i masculí, i la de l’embaràs, així com mètodes de reproducció assistida, diagnòstic prenatal, i nocions de cirurgia fetal, entre d’altres. També donar a conèixer els avenços científics que es duen a terme en el camp de la ginecologia respecte de l’alletament, el part a casa, a l’hospital, la transsexualitat, etc.

L’assignatura pretén despertar en l’alumne la inquietud d’investigar en el camp de la ginecologia, obstetrícia, i en general de la reproducció i comportament sexual dels humans. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Anatomia funcional de l’aparell reproductor masculí

1.1. Anatomia funcional. Túbuls seminífers. Cèl·lules intersticials

1.2. Funció endocrina del testicle

1.3. Regulació testicular

1.4. Funcions generals dels andrògens

1.5. Anatomia funcional de l’aparell reproductor femení

1.6. Infantesa i pubertat

1.7. Menopausa i climateri

1.8. Fisiologia de la resposta sexual

1.9. Fertilització dels gàmetes

1.10. Reproducció humana assistida

1.11. Implantació

1.13. Diagnòstic de la gestació

1.14. Diferenciació sexual

1.15. Aplicacions de la ultrasonografia en l’aparell reproductor

1.16. Placenta

1.17. Canvis fisiològics materns durant l’embaràs

1.18. Patologia de l’embaràs

1.19. Cirurgia fetal

1.20. El part

1.21. Prolactina i lactació

1.22. Desenvolupament del fetus. Documental del National Geographic En el vientre materno

1.23. Alletament i càncer de mama

1.24. Seminaris

2. Transsexualitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes són teòriques amb seminaris intercalats entre la teoria, impartits per professorat expert en el tema. A priori, les classes són presencials, sempre que la situació sanitària ho permeti (les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia), tot i que és possible que alguna sessió es faci en línia utilitzant les plataformes BB Collaborate, Zoom o Teams, i el Campus Virtual.

Els professors que impartiran els seminaris són doctors especialistes que pertanyen a diferents institucions, com ara l’Hospital Germans Trias i Pujol, Hospital Universitari de Bellvitge, Vall d’Hebron, Hospital Clínic, Hospital Sant Joan de Déu, Can Ruti o Maternitat, entre d’altres.

Els seminaris presentats pels alumnes són sobre un tema relacionat amb la teoria i seminaris. Es presenten en grups de 3-4 alumnes/grup i s’exposen a la resta de la classe durant 10 minuts. S’incentiva que els alumnes imparteixin els seminaris en anglès. 

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per poder superar l’assignatura és obligatòria l’assistència a almenys el 70 % de les classes. Es controla l’assistència passant llista a classe, o bé (en el cas de la no presencialitat o semipresencialitat per condicions sanitàries no favorables) amb l’eina BB Collaborate, Zoom o Teams.

Es fa avaluació continuada. Hi ha una prova al final del curs que consisteix en una part de preguntes de tipus test i/o preguntes obertes (60 %) i un tema per desenvolupar (40 %).

La ponderació és la següent:

 • Prova (test o curta, i tema): 60 %. Aquesta prova, si és no presencial (per motius sanitaris; les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia), és al 100 % de tipus test (no hi ha preguntes de resposta oberta, ni tema per desenvolupar), i es fa mitjançant el Campus virtual.
 • Seminari: 40 %. La presentació del seminari en grup també és avaluable; es fa a finals de curs. S’avalua positivament l’exposició oral en anglès. La ponderació és la següent:


S’avalua positivament la participació en la classe tant presencial com virtual (preguntes, comentaris, etc., als conferenciants o professor) al llarg del curs.

Tant la prova com els seminaris es fan de forma presencial (sempre que la situació sanitària ho permeti; les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia). Si no, la prova es fa mitjançant el Campus Virtual i el seminari via BB Collaborate, Zoom o Teams.

Si l’alumne no ha superat l’avaluació continuada, pot optar a una prova de recuperació. 

Per poder superar l’assignatura, cal treure un mínim de 4,0 en la prova perquè s’hi afegeixi la nota del seminari. L’assignatura s’aprova amb un 5,0. A més, els alumnes que desitgin apujar la nota de l’avaluació continuada, també es poden presentar a aquesta prova.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Obstetricia

5ena ed.

J. González Merlo; JM Lailla Vicens; E. Fabra González; E. González Bosquet

Editorial MASSON

Williams- Obstetricia

23 ed.

Cunninham; Leveno; Bloom; Hauth; Rouse; Spong

Editorial McGrawHill

Fisiologia de la Reproducció i Desenvolupament Humà

Jovita Mezquita Pla

Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona

Obstetricia

4a ed.

J. González Merlo; JR del Sol

Editorial MASSON

El Ovario. FIsiología y Patología

José Botella Llusia

Ediciones DÍAS DE SANTOS

Tratado de Fisiologia Médica

Guyton y Hall

Editorial Elsevier Saunders

Obstetricia y Ginecología

2ª ed.

Pellicer-Bonilla

Editorial Médica Panamericana