Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Patologies Neurològiques

Codi de l'assignatura: 365413

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Eduardo Soriano Garcia

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial

 

38

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

3

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

3

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

46

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

 • Material imprès, llibre: PURVES, D. et al. (ed.). Neurociencia. 5a ed. Madrid: Medica Panamericana, 2016.
 • Material imprès, llibre: GILBERT, S. F. Developmental biology. 10a ed. Sunderland, MA: Sinauer Associates, cop. 2014.
 • Material imprès, llibre: SIEGEL, A.; SAPRU, H. N. Essential neuroscience. 3a ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015.
 • Material imprès, llibre: ALBERTS, B. et al. Biología molecular de la célula. 6a ed. Barcelona: Omega, cop. 2016.
 • Material imprès, llibre: LODISH, H. et al. Biología celular y molecular. 7a ed. Buenos Aires: Médica Panamericana, 2016.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE8. Capacitat per reconèixer l'organització microscòpica dels diferents teixits i òrgans, identificar-ne les alteracions i establir relacions amb l'anatomia, la biologia cel·lular i la funció, i també per posar en pràctica les tècniques histològiques bàsiques.

   -

CE13. Capacitat per descriure l'estructura, funció i mecanismes d'acció dels components del sistema nerviós central i perifèric, i per comparar-ne l'estat normal amb el patològic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’alumne ha de conèixer, un cop acabada l’assignatura:

 • L’estructura i la composició neural i les seves alteracions en les malalties.
 • Els mecanismes patogènics de les malalties.
 • La recerca clínica sobre les malalties.
 • Les bases moleculars, genètiques i cel·lulars de les malalties neurals.  
 • Les bases estructurals, funcionals i moleculars dels principals processos cel·lulars, moleculars i genètics relacionats amb la patogènesi de les malalties neurològiques.
 • Normes i hàbits de treball al laboratori de neurobiologia.
 • Fonaments per a la lectura i interpretació dels assaigs clínics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  Introducció general i històrica
Mort neuronal i neurodegeneració. Sinaptopatia
Models cel·lulars i animals de malalties neurològiques
Aplicació de drogues per a l’SN. Assaigs clínics

1.1. Trastorns del moviment

1.2. Demències

1.3. Malalties neuromusculars

1.4. Epilèpsies

1.5. Malalties autoimmunitàries

1.6. Malalties rares i del desenvolupament

1.7. Malalties psiquiàtriques

1.8. Introducció i mecanismes generals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura té 6 crèdits ECTS assignats i s’organitza en grups de 80 alumnes. Les activitats de formació es distribueixen en les activitats presencials següents:

 • Sessions de teoria: 30 sessions en grups de 80 estudiants.
 • Sessions de seminaris: 9 sessions en grups de 80 estudiants.
 • Sessions de pràctiques de laboratori: en grups de 15 estudiants, es fan als laboratoris 23 i 28 durant 6 hores. Està prevista una visita a instal·lacions.
 • Activitats de clínica translacional: cada bloc conté una classe magistral impartida per investigadors clínics de prestigi (sovint caps de servei de l’Hospital de Sant Pau, del Clínic, de l’Hospital del Mar, etc.) que mostra els últims avenços en clínica i intervenció terapèutica.


D’altra banda, els grups d’estudiants han d’elaborar i presentar un treball sobre un assaig clínic de la seva elecció. Aquesta activitat representa un 30 % de la nota final de l’assignatura.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’alumne, per ser qualificat, d’acord amb la normativa establerta per la UB, ha d’haver triat entre avaluació continuada o única al principi del curs.

En el cas de l’avaluació continuada, els estudiants són qualificats en primera convocatòria (juny o juliol del 2022) mitjançant:

 • Una primera prova parcial consistent en preguntes curtes i test, que es fa durant una de les classes d’abril-maig, indicada al començament del curs. Té lloc a la mateixa aula, suposa un 20 % de la nota final i en principi no allibera matèria.
 • Les pràctiques són obligatòries. El docent de pràctiques en valora l’assistència, l’actitud i la memòria que s’ha d’entregar al final de les pràctiques.
 • Activitats de clínica translacional: cada bloc conté una classe magistral impartida per investigadors clínics de prestigi (sovint caps de servei de l’Hospital de Sant Pau, del Clínic, de l’Hospital del Mar, etc.) que mostri els últims avenços en clínica i intervenció terapèutica.

D’altra banda, els grups d’estudiants han d’elaborar i presentar un treball sobre un assaig clínic de la seva elecció. Aquesta activitat representa un 30 % de la nota final de l’assignatura.

Els estudiants confeccionen un seminari en grups, que exposen durant una de les classes. Aquest seminari (confecció de la memòria i presentació) val un 30 % de la nota final.

 • La prova de síntesi es fa en la data de juny-juliol indicada al principi del curs i consisteix en un seguit de preguntes curtes i de preguntes test. Compta fins al 40 % de la nota final per als estudiants en avaluació continuada i el 60 % en el cas d’avaluació única.
 • Les pràctiques són avaluades amb una prova test (10 % de la nota) que es fa el dia de la prova de síntesi.
 • Els estudiants que no superin la primera convocatòria poden avaluar-se mitjançant una prova de nivell que es fa en segona convocatòria al juliol.

 

Avaluació única

Els estudiants que hagin optat per l’avaluació única hi accedeixen a través d’una única prova de nivell que es fa els mateixos dies i al mateix lloc que per a l’avaluació continuada. Consisteix en el mateix examen que fan els estudiants.