Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Immunologia Clínica

Codi de l'assignatura: 365415

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: RAQUEL Planas Bas

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

26

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CE12. Capacitat per entendre i explicar l'estructura, funció i mecanismes d'acció dels components del sistema immunitari, incloent-hi les immunitats congènita i adquirida i la seva regulació, i per identificar les condicions immunopatològiques i la funció immunitària anormal en les deficiències o autoagressions, les infeccions o el càncer.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Se suposa que els alumnes que comencen aquest curs han cursat prèviament l’assignatura Immunologia. Per això, ja tenen una idea general de les estructures i dels mecanismes d’actuació del sistema immunitari. En aquesta assignatura es tracta de conèixer les patologies associades directament amb el sistema immunitari. A més, es descriuen els processos metodològics per valorar les diferents patologies a nivell de laboratori. Finalment, es fa un recorregut breu sobre immunoteràpia i tractaments biològics en patologies amb base immunològica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sistema immunitari i malaltia

1.1. Inflamació. Processos inflamatoris. Fases. Inflamació aguda local. Inflamació crònica. Citocines. Respostes Th1-Th2-Th17-Treg

1.2. Hipersensibilitats. Classificació de Gell i Coombs. Hipersensibilitat immediata (reaccions tipus I). Hipersensibilitat produïda per anticossos citotòxics (reaccions de tipus II). Hipersensibilitat per immunocomplexos (reaccions de tipus III). Hipersensibilitat retardada (reaccions de tipus IV)

1.3. Respostes immunitàries contra les infeccions bacterianes. Fagocitosi. Metabolisme dels intermediaris reactius de l’oxigen. Resposta innata i específica contra bacteris extracel·lulars. Resposta innata i específica contra bacteris intracel·lulars

1.4. Respostes immunitàries contra les infeccions virals, fúngiques i parasitàries. Resposta innata i específica contra virus, fongs, protozous i helmints. Mecanismes d’evasió dels microorganismes del sistema immunitari

1.5. Immunodeficiències congènites. Característiques clíniques i analítiques. Deficiències congènites. Limfòcits B i T. Combinades (T + B). Deficiències del complement. Cèl·lules fagocitàries. Limfòcits NK

1.6. Immunodeficiències adquirides. Característiques del VIH. Transmissió del VIH. Procés d’infecció cel·lular. Efectes de la infecció per VIH sobre el sistema immunitari. Resposta immunitària, humoral i cel·lular enfront del VIH. Sida. Altres immunodeficiències secundàries

1.7. Tolerància central i perifèrica. Conceptes de tolerància i autoimmunitat. Factors de predisposició. Mecanismes desencadenants de la resposta autoimmunitària. Patogènia dels autoanticossos. Tractament de les malalties autoimmunitàries

1.8. Autoimmunitat: específica d’un òrgan i sistèmica. Malalties vehiculades per dany cel·lular: Tiroïditis de Hashimoto, anèmies autoimmunitàries, síndromes de Goodpasture, diabetis dependent d’insulina. Malalties que afecten els anticossos: malaltia de Graves, miastènia greu. Malalties sistèmiques: lupus eritematós, esclerosi múltiple, artritis reumatoide. Models animals

1.9. Trasplantament i rebuig. Tipificació, antígens HLA. Bases immunològiques del rebuig a l’empelt. Manifestacions clíniques de rebuig. Tipatge de teixits. Teràpia general immunosupressora. Teràpia específica immunosupressora. Clínica dels trasplantaments. Immunologia del trasplantament de medul·la òssia

1.10. Immunitat contra el càncer, tumors limfoides. Tumors del sistema immunitari: mieloma, limfoma i leucèmia. Antígens tumorals. Respostes immunitàries a tumors. Evasió pels tumors del sistema immunitari. Immunoteràpia contra el càncer

2. Metodologia clínica i diagnòstica

2.1. Tècniques clíniques: citometria de flux, serologia, quantificació de funcions limfoides

2.2. Serologia d’anticossos, complement i malalties infeccioses, valoració de citocines i factors de creixement

3. El sistema immunitari i la biotecnologia

3.1. Tipus de vacunes i disseny de vacunes. Vacunes preventives i terapèutiques. Concepte de vacunació. Immunitat de mucoses. Immunització passiva i activa. Vacunes clàssiques, per subunitats, recombinants, basades en DNA. Vacunes basades en cèl·lules dendrítiques. Vacunació sistèmica. Indicacions clíniques

3.2. Anticossos

3.3. Aplicacions dels anticossos

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

  • Classes magistrals: 26 h (estimació d’un grup de teoria de 30 alumnes).
  • Seminaris: 4 h (estimació de dos grups de seminaris de 15 alumnes).
  • Pràctiques de laboratori: 20 h (estimació de tres grups de pràctiques de 12 alumnes, lab. 8).


Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • S’avaluen els coneixements teòrics: dues proves parcials i una prova de síntesi (15 % + 15 % + 40 %).
  • S’avaluen els coneixements pràctics assolits i el grau d’aprofitament: l’assistència a pràctiques de laboratori és obligatòria. La prova de coneixements pràctics és de tipus test (15 %) i es fa el mateix dia que la prova de síntesi.
  • S’avaluen els seminaris (15 %) amb qüestions que s’afegeixen a la prova de síntesi.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ABBAS, A.K.; LIGHTMAN, A.H.; PILLAI, S. Inmunología celular y molecular : octava edición. Barcelona : Elsevier,  2015

GOLDSBY, R.A. [et al.]. Immunology. 5th ed. New York : Freeman, cop. 2003

MALE, D.K. (ed.). Immunology. 8th ed. [s.l.] : Elsevier Saunders, 2013

MURPHY, K.; TRAVERS, P.; WALPORT, M. Inmunología de Janeway : séptima edición. México, D.F. : McGraw-Hill Interamericana, cop. 2009

ROSE, N.R.; HAMILTON, R.G.; DETRICK, B. Manual of clinical laboratory immunology. 6th ed. Washington, D.F. : ASM Press, cop. 2002

STEWART, C.C.; NICHOLSON, J.K.A. (ed.). Immunophenotyping. New York : Wiley-Liss, cop. 2000. Cytometric cellular analysis

HAY, F.C.; WESTWOOD, O.M.R. Practical immunology. 4th ed. Oxford : Blackwell Science, 2002

ZOLA, H. (ed.). Monoclonal antibodies : preparation and use of monoclonal antibodies and engineered antibody derivatives. Oxford : BIOS Scientific Publishers, 2000

OCHS, H.D.; SMITH, C.I.E.; PUCK, J.M. (ed.). Primary immunodeficiency diseases : a molecular and genetic approach. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 2014

RICH, R.R. [et al.] (ed.). Clinical immunology : principles and practice. 4th ed. St. Louis, Mo. : Saunders/Elsevier, 2013

GEHA, R.; ROSEN, F. Case studies in immunology : a clinical companion. 7th ed. New York ; London : Garland Science, 2016