Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Escriptura Científica Eficient

Codi de l'assignatura: 365425

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Angel Esteve Fernandez Muñoz

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, dominant el llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).
 • Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics rellevants.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

26

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

16

 

-  Exercicis pràctics

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

4

Aprenentatge autònom

45

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aprendre a comunicar per escrit el disseny, la metodologia, els resultats i la interpretació de la recerca.

 

Referits a habilitats, destreses

Ser capaç d’escriure la memòria de fi de grau i altres textos científics.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Recordatori dels fonaments d’escriptura científica

2. La introducció: antecedents i justificació de la recerca

3. Els mètodes: explicar el que hem fet

4. Presentació dels resultats de la recerca: escriptura de resultats, preparació de taules i figures

5. Interpretem els nostres resultats i la literatura: escriptura de discussions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • Sessions teoricopràctiques amb exemples de la literatura.
 • Seminaris participatius d’escriptura basats en els resultats i textos que els mateixos alumnes aportin en el seu procés del treball de fi de grau.
 • Lectura de materials formatius d’autoaprenentatge.
 • Exercicis d’autoaprenentatge individual al Campus Virtual.
 • Treball personal d’escriptura.


En el cas que la situació sanitària no ho permeti, hi ha la possibilitat que la docència sigui mixta (presencial / no presencial) en les condicions que l’equip docent consideri més adients i tenint en compte la resta d’assignatures i ensenyaments, el nombre de professors i els espais disponibles, i les indicacions des dels òrgans de govern de la Facultat i el Rectorat.

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació considera tres blocs d’activitats:

 • Assistència i participació a les sessions presencials: fins al 20 % de la nota final.
 • Realització de les activitats d’autoaprenentatge del Campus Virtual: fins al 30 % de la nota final.
 • Treball d’escriptura: fins al 50 % de la nota final.


 

Sempre que s’hagi assistit al 50 % de les sessions presencials i s’obtingui el 50 % de la nota màxima en cada un dels tres blocs de l’avaluació.

 

Avaluació única

Consisteix en una prova oral i escrita de coneixements amb tres preguntes orals sobre el temari i cinc preguntes escrites sobre habilitats d’escriptura científica.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Huth EJ. Cómo escribir y publicar trabajos en ciencias de la salud. Barcelona: Ediciones Científicas y Técnicas; 1992.  

Mabrouki K, Bosch F, coordinadors. Redacción científica en biomedicina: lo que hay que saber. Barcelona: Fundación Dr. Antonio Esteve; 2007.  

Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas [Internet]. Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE); 2012 [actualitzat abril 2010; consulta 30 novembre 2017]. Disponible a: http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad.pdf  

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Recommendations for manuscripts submitted to biomedical journals: writing and editing for biomedical publication [Internet]. ICMJE; c2017 [consulta 30 novembre 2017]. Disponible a: http://www.icmje.org/recommendations/

Pàgina web

Instrucciones para autores en revistas biomédicas. Disponible en: http://www.mco.edu/lib/instr/libinsta.html