Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Epidemiologia

Codi de l'assignatura: 365426

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial

 

28

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

10

 

-  Taller experimental

Presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

46

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura disposa d’un espai al Campus Virtual de la UB. Hi aniran apareixent informacions relatives al desenvolupament de l’assignatura. En conseqüència, es recomana visitar-lo periòdicament.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG6. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit).

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE16. Capacitat per raonar sobre el concepte i les característiques generals de la malaltia, els mecanismes pels quals es desenvolupa, i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa; per classificar els tipus de malalties, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, i per aprendre les principals tècniques d'estudi i diagnòstic de les malalties, inclosa la metodologia epidemiològica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Comprendre la dinàmica del binomi salut-malaltia en les poblacions humanes i els factors demogràfics, ambientals i socioeconòmics relacionats.
 • Conèixer els principis i mètodes fonamentals de l’epidemiologia i la seva aplicació als problemes de salut i recerca biomèdica.
 • Familiaritzar-se amb els principis metodològics de tractament de bases de dades d’interès epidemiològic i d‘anàlisi bioestadística de la salut a les poblacions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’epidemiologia: la salut i la malaltia en les poblacions humanes

1.1. L’epidemiologia: definició, àmbit i usos. Context històric. Definició i camps d’estudi de l’epidemiologia. Població mundial: dinàmiques poblacionals d’interès per comprendre la distribució de la malaltia. Demografia i epidemiologia

1.2. El binomi salut-malaltia: fenotips normals i patològics. Etiologia i la història natural de la malaltia a les poblacions humanes. Classificació de les malalties (CIE 10, OMS). Causes principals de mortalitat. Les malalties emergents

1.3. La malaltia a les poblacions. Definició de població. Criteris tradicionals i criteris d’interès epidemiològic. Característiques socioeconòmiques de les poblacions actuals rellevants per a la malaltia. La distribució mundial de la malaltia. Introducció als paràmetres descriptius de morbiditat i pèrdua de qualitat de vida

1.4. Mecanismes i causes de malaltia. El model BEINGS i poblacions en risc

2. Conceptes, mesures i tipus d’estudis epidemiològics

2.1. Mesurant salut i malaltia. Variables i estimadors. Taxes i riscos en epidemiologia. Incidència i prevalença. Altres mesures utilitzades en epidemiologia i salut pública

2.2. Disseny d’estudis epidemiològics. Tipus de mostres. Tipus d’estudis: observació i experimentació. Estudis descriptius, analítics, ecològics i cross-sectional. Estudis cas-control i de cohort. Estudis d’intervenció. Errors potencials en els estudis epidemiològics

2.3. Concepte de causalitat en epidemiologia. Validació, precisió i exactitud dels estudis epidemiològics. Factors confusos. Estratificació i grups control

2.4. Epidemiologia genètica i molecular. La base genètica de les malalties complexes. Noves estratègies. Estudis GWAS: potencialitats, problemes i expectatives. Dissenys d’aleatorització clínica i mendeliana

2.5. Epidemiologia ambiental i social. Exposicions ambientals: tipus i valoració. Seguiment i estimació de riscos ambientals. Nous reptes per a la salut ambiental. Factors socials i malaltia a les poblacions. Noves estratègies en els estudis epidemiològics. Identificació i incorporació individual. Col·lecció i captura de dades. Qüestionaris

2.6. Interacció. Estudi d’interaccions gen-gen i gen-ambient en malalties complexes. Discussió d’exemples

2.7. Estratègies epidemiològiques segons el tipus de malaltia. Malalties infeccioses, immunològiques, cròniques, metabòliques, càncer. International consortia

2.8. Metaanàlisis. Natura i objectius. Reanàlisi d’estudis individuals. Metodologies i problemes d’aplicació. Mètodes de prevenció primària

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • Sessions de teoria 
 • Sessions d’ordinador: i) Introducció al disseny de bases de dades, ii)  Creació i importació de bases de dades d’interès en salut pública, iii)  Representació gràfica de dades i discussió de resultats, iv) Programes estadístics utilitzats en epidemiologia: obtenció d’estadístics descriptius i taxes d’interès demogràfic, v)  Anàlisi de dades provinents d’estudis d’epidemiologia genètica, vi) Càlcul d’associació genètica i de riscos i presentació de resultats en forma de resum científic i vii) Anàlisi de dades epidemiològiques clíniques, presentació de resultats en format pòster
 •  
 • Taller experimental: i) Resolució de problemes pràctics d’interès epidemiològic, ii)  Discussió de problemes basats en cohorts d’estudis internacionals: Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study (DMHDS) (Regne Unit - Nova Zelanda), iii) Presentació de treballs basats en problemes epidemiològics actuals contextualitzats en el context sociosanitari de països desenvolupats i subdesenvolupats, o en el  context sociosanitari de poblacions amb malalties infeccioses / complexes
 •  
 • Tutoria acadèmica individualitzada a petició de l’estudiant.


La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació final és el resultat de:

 • Dues proves escrites: 60 %.
 • Pràctiques (assistència i aprofitament): 25 %.
 • Seminaris (contingut, material i exposició): 15 %.


L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Avaluació única

Consisteix en una prova escrita (prova de síntesi) on s’avalua tot el conjunt de l’assignatura (teoria i pràctiques).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Thomas D (2004) Statistical Methods in Genetic Epidemiology. Oxford Univ Press.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XThomas+D+%282004%29+Statistical+Methods+in+Genetic+Epidemiology.+Oxford+Univ+Pr&searchscope=1&SORT=DZ/XThomas+D+%282004%29+Statistical+Methods+in+Genetic+Epidemiology.+Oxford+Univ+Pr&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Thomas+D+(2004)+Statistical+Methods+in+Genetic+Epidemiology.+Oxford+Univ+Pr/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XThomas+D+%282004%29+Statistical+Methods+in+Genetic+Epidemiology.+Oxford+Univ+Pr&searchscope=1&SORT=DZ&3%2C3%2C  Enllaç

Gerstman B B. (2003) Epidemiology kept simple. Wiley_Liss, NY

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XGerstman+B+B.+%282003%29+Epidemiology+kept+simple.+Wiley_Liss%2C+NY&searchscope=1&SORT=D/XGerstman+B+B.+%282003%29+Epidemiology+kept+simple.+Wiley_Liss%2C+NY&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=Gerstman+B+B.+(2003)+Epidemiology+kept+simple.+Wiley_Liss%2C+NY/1%2C11189%2C11189%2CB/frameset&FF=XGerstman+B+B.+%282003%29+Epidemiology+kept+simple.+Wiley_Liss%2C+NY&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C  Enllaç

Ziegler A & König IR. (2006) A Statistical approach to genetic epidemiology. Wiley-VCH Verlag

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XZiegler+A+%26+K{u00F6}nig+IR.+%282006%29+A+Statistical+approach+to+genetic+epidemiology&searchscope=1&SORT=D/XZiegler+A%26K{u00F6}nig+IR.+%282006%29+A+Statistical+approach+to+genetic+epidemiology&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=Ziegler+A%26K%C3%B6nig+IR.+(2006)+A+Statistical+approach+to+genetic+epidemiology/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XZiegler+A+%26+K{u00F6}nig+IR.+%282006%29+A+Statistical+approach+to+genetic+epidemiology&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C  Enllaç

Bonita R,  Beaglehole R,  Kjellström T. 2006. Basic Epidemiology. 2th ed. WHO Library.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XBonita+R%2C{u00A0}+Beaglehole+R%2C{u00A0}+Kjellstr{u00F6}m+T.+2006.+Basic+Epidemiology.+2th+ed.+W&searchscope=1&SORT=D/XBonita+R%2C{u00A0}+Beaglehole+R%2C{u00A0}+Kjellstr{u00F6}m+T.+2006.+Basic+Epidemiology.+2th+ed.+W&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=Bonita+R%2C%C2%A0+Beaglehole+R%2C%C2%A0+Kjellstr%C3%B6m+T.+2006.+Basic+Epidemiology.+2th+ed.+W/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XBonita+R%2C{u00A0}+Beaglehole+R%2C{u00A0}+Kjellstr{u00F6}m+T.+2006.+Basic+Epidemiology.+2th+ed.+W&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C  Enllaç

Jekel JF & Katz DL (2014) Epidemiology, Bioestatistics and preventive medicine. Saunders- Elsevier.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XEpidemiology%2C+Bioestatistics+and+preventive+medicine&searchscope=1&SORT=D/XEpidemiology%2C+Bioestatistics+and+preventive+medicine&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=Epidemiology%2C+Bioestatistics+and+preventive+medicine/1%2C6619%2C6619%2CB/frameset&FF=XEpidemiology%2C+Bioestatistics+and+preventive+medicine&searchscope=1&SORT=D&6%2C6%2C  Enllaç

Rothman KJ, Greenland S & Lash TL. M (2008). Modern epidemiology. Lippincott Williams & Wilkins.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XModern+epidemiology.&searchscope=1&SORT=DZ/XModern+epidemiology.&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Modern+epidemiology./1%2C25%2C25%2CB/frameset&FF=XModern+epidemiology.&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C  Enllaç

Jacob S. (2011) The Demography and Epidemiology of Human Health and Aging. Springer

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XJacob+S.+%282011%29+The+Demography+and+Epidemiology+of+Human+Health+and+Aging.+&searchscope=1&SORT=DZ/XJacob+S.+%282011%29+The+Demography+and+Epidemiology+of+Human+Health+and+Aging.+&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Jacob+S.+(2011)+The+Demography+and+Epidemiology+of+Human+Health+and+Aging.+/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XJacob+S.+%282011%29+The+Demography+and+Epidemiology+of+Human+Health+and+Aging.+&searchscope=1&SORT=DZ&2%2C2%2C  Enllaç

Gordis L (2014) Epidemiology. V ed. Elsevier Saunders, Philadephia.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XGordis+L+%282014%29+Epidemiology.+V+ed.+Elsevier+Saunders%2C+Philadephia.&searchscope=1&SORT=D/XGordis+L+%282014%29+Epidemiology.+V+ed.+Elsevier+Saunders%2C+Philadephia.&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=Gordis+L+(2014)+Epidemiology.+V+ed.+Elsevier+Saunders%2C+Philadephia./1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XGordis+L+%282014%29+Epidemiology.+V+ed.+Elsevier+Saunders%2C+Philadephia.&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C  Enllaç

Pollard TM (2008) Western Diseases. An evolutionary Perspective. Cambridge

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XPollard+TM+%282008%29+Western+Diseases.+An+evolutionary+Perspective.+Cambridge&searchscope=1&SORT=D/XPollard+TM+%282008%29+Western+Diseases.+An+evolutionary+Perspective.+Cambridge&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=Pollard+TM+(2008)+Western+Diseases.+An+evolutionary+Perspective.+Cambridge/1%2C31868%2C31868%2CB/frameset&FF=XPollard+TM+%282008%29+Western+Diseases.+An+evolutionary+Perspective.+Cambridge&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C  Enllaç

Kiple KF The Cambridge World History of Human Disease

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XKiple+KF+The+Cambridge+World+History+of+Human+Disease&searchscope=1&SORT=D/XKiple+KF+The+Cambridge+World+History+of+Human+Disease&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=Kiple+KF+The+Cambridge+World+History+of+Human+Disease/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XKiple+KF+The+Cambridge+World+History+of+Human+Disease&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C  Enllaç