Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Citologia

Codi de l'assignatura: 365430

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ferran Burgaya Marquez

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Podeu consultar la disponibilitat a CERCABIB

Podéis consultar la disponibilidad en CERCABIB

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

32

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

4

 

(grups x20 est. Atenció presencial o virtual. Supervisió treball interpretació imatges)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 

El material subministrat als estudiants durant els seminaris ha de ser treballat per confeccionar treballs orals o escrits. L’estudiant haurà d’aprendre a interpretar dades ultraestructurals, relacionar conceptes i fer un bon ús de la bibliografia.

El material suministrado a los estudiantes durante los seminarios ha de ser trabajado para confeccionar trabajos orales o escritos. El estudiante deberá aprender a interpretar datos ultraestructurales, relacionar conceptos y hacer un buen uso de la bibliografía.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE6. Capacitat per identificar l'estructura i funció de les cèl·lules i els seus orgànuls (inclosos els processos del cicle vital i la divisió cel·lular, les alteracions patològiques de la cèl·lula i la mort cel·lular), i per reconèixer i aplicar les tècniques d'estudi (el fraccionament cel·lular, els cultius cel·lulars i les tècniques microscòpiques bàsiques).

   -

CE8. Capacitat per reconèixer l'organització microscòpica dels diferents teixits i òrgans, identificar-ne les alteracions i establir relacions amb l'anatomia, la biologia cel·lular i la funció, i també per posar en pràctica les tècniques histològiques bàsiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements
 

Objectiu general

L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura és adquirir una base conceptual i pràctica sobre l’estructura de la cèl·lula eucariota i de les funcions cel·lulars. Aquesta base li ha de permetre, més endavant, comprendre el fonament biològic tant de la cèl·lula sana com de la patològica.

 

Objectius específics

- Comprendre els fonaments estructurals i dinàmics en què es basa el funcionament d’una cèl·lula eucariota

- Ser capaç d’identificar els diferents orgànuls cel·lulars

- Ser capaç de relacionar les estructures intracel·lulars amb les funcions que duen a terme.

Referidos a conocimientos

 

Objetivo general

El objetivo fundamental de esta asignatura es adquirir una base conceptual y práctica sobre la estructura de la célula eucariota y de las funciones celulares. Esta base le debe permitir, más adelante, comprender el fundamento biológico tanto de la célula sana como de la patológica.

 

Objetivos específicos

- Comprender los fundamentos estructurales y dinámicos en qué se basa el funcionamiento de una célula eucariota

- Ser capaz de identificar los diferentes orgánulos celulares

- Ser capaz de relacionar las estructuras intracelulares con las funciones que llevan a cabo.

 

 

Blocs temàtics

 

1. TEMA 1

*   

1. La cèl·lula eucariota

 

 

1. La célula eucariota

 

2. TEMA 2

*  2. Les membranes cel·lulars
            - Estructura, composició, organització i funcions

2. Las membranas celulares

            - Estructura, composición, organización y funciones

3. TEMA 3

*  3. Els sistemes d’endomembranes
            - El reticle endoplasmàtic llis i rugós; l’aparell de Golgi i la via secretora

            - El copmartiment endosomal; lisosomes

            - Orgànuls d’abastiment energètic: mitocondris, plastidis i peroxisomes

3. Los sistemas de endomembranas

            - El retículo endoplasmático liso y rugoso; el aparato de Golgi y la vía secretora

            - El compartimento endosomal; lisosomas

            - Orgánulos de abastecimiento energético: mitocondrias, plastos y peroxisomas

4. TEMA 4

*  4. El citosol i el citoesquelet
            - El citosol

            - Filaments d’actina

            - Microtúbuls

            - Filaments intermedis

4. El citosol y el citoesqueleto

            - El citosol

            - Filamentos de actina

            - Microtúbulos

            - Filamentos intermedios

5. TEMA 5

*  5. Relacions de la cèl·lula amb el seu entorn
            - Proteïnes implicades en l’adhesió cel·lular

            - Unions cel·lulars

            - La Matriu extracel·lular

5. Relaciones de la célula con su entorno

            - Proteínas implicadas en la adhesión celular

            - Uniones celulares

            - La Matriz Extracelular

6. TEMA 6

*  6. El nucli
            - El nucli interfàsic

            - La divisió cel·lular

6. El núcleo

            - El núcleo interfásico

            - La división celular

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs consisteix en 6 crèdits ECTS

Els estudiants assisteixen a classes magistrals en grups de 60 estudiants

A banda de les sessions magistrals, també s’imparteixen seminaris que aprofundiran en temes específics relacionats amb la disciplina, i pràctiques de laboratori per iniciar els estudiants en la manipulació de la instrumentació bàsica de l’àrea de coneixement.

Els estudiants confeccionaran treballs en equip, on hauren d’interpretar dades relacionades amb la Citologia, i que hauran de presentar oralment o bé per escrit.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura. 

Aquesta assignatura s’imparteix normalment en anglès (horari de matí) o català (primera part) – castellà (segona part) (horari de tarda).

Donat que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, ambdós centres han acordat la possibilitat de que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en els que participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per tal de garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent. 

 

El curso consiste en 6 créditos ECTS

Los estudiantes asisten a clases magistrales en grupos de 60 estudiantes

Aparte de las sesiones magistrales, también se imparten seminarios que profundizarán en temas específicos relacionados con la disciplina, y prácticas de laboratorio para iniciar a los estudiantes en la manipulación de la instrumentación básica del área de conocimiento.

Los estudiantes confeccionarán trabajos en equipo, donde deberán interpretar datos relacionados con la Citología, y que deberán presentar oralmente o por escrito.

La metodología docente propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

En la medida de lo posible, se incorporará la perspectiva de género en el desarrollo y actividades de la asignatura.  

Esta assignatura se imparte normalmente en inglés (horaroi de mañana) o catalán (primera parte) – castellano (segunda parte) (horario de tarde).

Dado que esta asignatura se imparte en las facultades de Biología y de Medicina y Ciencias de la Salud, ambos centros han acordado la posibilidas que algunas actividades de los planes docentes tengan distinta carga en horas para adaptarse al calendario docente de cada centro. También pueden tener diferente nomenclatura (manteniendo la tipología de la actividad) para adaptarse a la disponibilidad de espacios e infraestructuras de cada centro, a la capacidad del grupo y a los posibles proyectos de innovación en los que participen los equipos docentes de cada centro. Los directores de estudios y los equipos docentes de las asignaturas de cada campus se coordinan para garantizar el logro de las competencias y los objetivos del plan docente.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Al principi del curs el professor indicarà de manera precisa la ponderació de cada prova vàlida per a l’avaluació, i que és susceptible de petits canvis interanuals dintre d’aquests percentatges:

Avaluació continuada:        Examen parcial (no és alliberatori):  15 – 20%

Treball – activitats autònomes:                10 – 15%

Pràctiques:                                               10 – 15%

Prova de síntesi:                                      55 – 60%

Re-avaluació:

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota de qualificació final tenen dret a ser re-avaluats mitjançant una prova específica.

L’avaluació pot experimentar alguna modificació, que sempre s’anunciarà amb el màxim de temps possible, en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Al principio del curso el profesor indicará de manera precisa la ponderación de cada prueba válida para la evaluación, y que es susceptible de pequeños cambios interanuales dentro de los siguientes porcentajes:

Evaluación continuada:      Examen parcial (no es eliminatorio): 15 – 20%

Trabajo – actividades autónomas:            10 – 15%

Prácticas:                                                  10 – 15%

Prueba de síntesis:                                   55 – 60%

Re-evaluación:

Los alumnos que no hayan superado  la asignatura por incumplimiento de las condiciones establecidas en la evaluación continuada o porque hayan renunciado a la nota de calificación final tienen derecho a ser re-evaluados mediante una prueba específica.

La evaluación puede experimentar alguna modificación, que siempre se anunciará con el máximo tiempo posible, en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

 

Avaluació única

Avaluació única:      Treball                            0 – 10%

                                   Pràctiques                   10 – 15%

                                   Prova de síntesi          75 – 90%

Evaluación única:    Trabajo                          0 – 10%

                                   Prácticas                     10 – 15%

                                   Prueba de síntesis      75 – 90%

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Alberts, B et al. Molecular Biology of the cell (6a ed) Garland Science 2014

Becker, WM, et al. El Mundo de la célula (6a ed). The Benjamin/Cummings Publ. Comp. Menlo Park. Cal. 2013

Cooper, GM & Hausman, RE La Célula (6a ed) Ed. Marbán 2015

Lodish, H et al. Biología Celular y Molecular (7a ed) Ed. Panamericana 2016

Ross, MC & Kaye GI Histologia (6a edició) Ed. Panamericana 2015