Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Citologia

Codi de l'assignatura: 365430

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ferran Burgaya Marquez

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Podeu consultar la disponibilitat a CERCABIB.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

32

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

4

 

(grups de 20 estudiants. Atenció presencial o virtual. Supervisió del treball i interpretació d’imatges)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 

El material subministrat als estudiants durant els seminaris s’ha de treballar per confeccionar treballs orals o escrits. L’estudiant ha d’aprendre a interpretar dades ultraestructurals, relacionar conceptes i fer un bon ús de la bibliografia.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE6. Capacitat per identificar l'estructura i funció de les cèl·lules i els seus orgànuls (inclosos els processos del cicle vital i la divisió cel·lular, les alteracions patològiques de la cèl·lula i la mort cel·lular), i per reconèixer i aplicar les tècniques d'estudi (el fraccionament cel·lular, els cultius cel·lulars i les tècniques microscòpiques bàsiques).

   -

CE8. Capacitat per reconèixer l'organització microscòpica dels diferents teixits i òrgans, identificar-ne les alteracions i establir relacions amb l'anatomia, la biologia cel·lular i la funció, i també per posar en pràctica les tècniques histològiques bàsiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 

Objectiu general

L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura és adquirir una base conceptual i pràctica sobre l’estructura de la cèl·lula eucariota i de les funcions cel·lulars. Aquesta base li ha de permetre, més endavant, comprendre el fonament biològic tant de la cèl·lula sana com de la patològica.

 

Objectius específics

 • Comprendre els fonaments estructurals i dinàmics en què es basa el funcionament d’una cèl·lula eucariota.
 • Ser capaç d’identificar els diferents orgànuls cel·lulars.
 • Ser capaç de relacionar les estructures intracel·lulars amb les funcions que duen a terme.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La cèl·lula eucariota

2. Les membranes cel·lulars

*  Estructura, composició, organització i funcions

3. Els sistemes d’endomembranes

*  

 • El reticle endoplasmàtic llis i rugós; l’aparell de Golgi i la via secretora
 • El compartiment endosomal; lisosomes
 • Orgànuls d’abastiment energètic: mitocondris, plastidis i peroxisomes

4. El citosol i el citoesquelet

*  

 • El citosol
 • Filaments d’actina
 • Microtúbuls
 • Filaments intermedis

5. Relacions de la cèl·lula amb el seu entorn

*  

 • Proteïnes implicades en l’adhesió cel·lular
 • Unions cel·lulars
 • La matriu extracel·lular

6. El nucli

*  

 • El nucli interfàsic
 • La divisió cel·lular

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs consisteix en 6 crèdits ECTS.

Els estudiants assisteixen a classes magistrals en grups de 60 estudiants.

A banda de les sessions magistrals, també s’imparteixen seminaris que aprofundeixen en temes específics relacionats amb la disciplina, i pràctiques de laboratori per iniciar els estudiants en la manipulació de la instrumentació bàsica de l’àrea de coneixement.

Els estudiants confeccionen treballs en equip, on han d’interpretar dades relacionades amb la citologia, i que han de presentar oralment o bé per escrit.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

En la mesura que sigui possible s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura. 

Aquesta assignatura s’imparteix normalment en anglès (horari de matí) o català (primera part) i castellà (segona part) (horari de tarda).

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

A principi del curs, el professor indica de manera precisa la ponderació de cada prova vàlida per a l’avaluació, i que és susceptible de petits canvis interanuals dintre d’aquests percentatges:

Avaluació continuada       

 • Examen parcial (no allibera matèria), 15-20 %
 • Treball – activitats autònomes, 10-15 %
 • Pràctiques, 10-15 %
 • Prova de síntesi, 55-60 %


Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota de qualificació final tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.

L’avaluació pot experimentar alguna modificació, que sempre s’anuncia amb el màxim de temps possible, en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Avaluació única

 • Treball, 0-10 %
 • Pràctiques, 10-15 %
 • Prova de síntesi, 75-90 %

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Alberts, B et al. Molecular Biology of the cell (6a ed) Garland Science 2014

Becker, WM, et al. El Mundo de la célula (6a ed). The Benjamin/Cummings Publ. Comp. Menlo Park. Cal. 2013

Cooper, GM & Hausman, RE La Célula (6a ed) Ed. Marbán 2015

Lodish, H et al. Biología Celular y Molecular (7a ed) Ed. Panamericana 2016

Ross, MC & Kaye GI Histologia (6a edició) Ed. Panamericana 2015