Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biofísica

Codi de l'assignatura: 365562

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Carlos Perales Losa

Departament: Departament de Ciències Fisiològiques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

26

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CB1. Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.

   -

CE1. Capacitat per raonar sobre el concepte de vida, els seus principis fisicoquímics i els mecanismes implicats en l'origen i l'evolució de la vida.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

CE2. Capacitat per descriure i aplicar els conceptes i lleis de la física a l'estudi dels processos biològics i les funcions de l'organisme humà, així com el fonament físic dels mètodes diagnòstics i terapèutics (formació de la imatge, làser, radiacions ionitzants i no ionitzants, isòtops, etc.).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Identificar les variables físiques implicades en el planteig d’un problema.

• Comprendre les principals lleis físiques i aplicar-les correctament a la resolució d’un problema.

• Donar una visió general de les lleis bàsiques de la física que tenen a veure amb els processos biomèdics.

• Aplicar els conceptes, els mètodes i les tècniques de la biofísica en l’estudi de les funcions de l’organisme humà.

• Interpretar els models teòrics i experimentals de les funcions fisiològiques.

• Utilitzar correctament les unitats adequades per a cada magnitud física.

• Desenvolupar el sentit crític vers els resultats obtinguts en la resolució d’un problema.

• Utilitzar el llenguatge adequat per a la comunicació científica.

 

 

Blocs temàtics

 

0. Introducció

1. Biomecànica de sòlids i fluids

2. Bioenergètica (transport de matèria i energia)

3. Física ondulatòria

4. Física biomèdica

5. Bioelectricitat i magnetisme

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els continguts del programa de l’assignatura s’aborden mitjançant diversos recursos, els predominants dels quals són les classes presencials magistrals i de pràctiques de problemes. Les classes magistrals es dediquen a la presentació de la majoria dels temes del programa a mode de visió general que es complementa amb el treball autònom de l’alumne o tutorat pel professor. Per a les classes pràctiques de problemes es preveu el treball en grups reduïts (segons el nombre d’alumnes total) desdoblats del grup general i tutorats pel professor.

A més, l’alumne ha de fer les lectures necessàries per comprendre la classe magistral, de motivació d’alguns dels temes o aprofundiment de continguts. El professor fa saber els materials o recursos telemàtics que necessita l’alumne.

Tanmateix, el professor pot dedicar alguna classe a l’exposició de seminaris sobre temes afins al programa de l’assignatura que tinguin una especial rellevància per a la biomedicina.

La programació d’hores per a aquestes activitats es preveu de la manera següent:

  • Classes de teoria i seminaris (30 hores): 2 sessions setmanals d’1 hora en 15 setmanes.
  • Pràctiques de laboratori (26 hores): 2 sessions setmanals d’1 hora en 13 setmanes.
  • Activitats guiades no presencials (20 hores): pràctiques i activitats de Campus Virtual, lectures addicionals.
  • Aprenentatge autònom de l’estudiant (70 hores): aproximadament 1,5 hores per cada hora de classe presencial.
  • Tutories: 4 hores per grups.


En el cas que no es permeti la presència d’estudiants a les aules per diferents motius, la docència és no presencial.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Una part de l’avaluació continuada consisteix en proves de control que es fan al llarg del curs consistents en una sèrie de qüestions i/o problemes de tipus test d’elecció múltiple.

A part d’aquesta prova, els alumnes acollits a aquesta modalitat han de passar també la prova de síntesi, comuna a les dues modalitats, que té lloc en la data establerta en el calendari d’exàmens. La resta de l’avaluació té en compte les activitats no presencials i dirigides descrites anteriorment. En concret, l’assistència i resolució de les activitats de les pràctiques de laboratori i/o problemes. L’avaluació continuada representa com a mínim un 40 % de la nota final.

 

Prova de síntesi

L’examen de síntesi avalua la resolució de problemes teòrics i/o pràctics reals, i representa com a màxim un 60 % de la nota final. Per poder fer mitjana amb la resta, la nota ha de superar el 4 sobre 10.

En cas de suspendre, es pot optar a una prova de reavaluació en la data establerta al calendari docent.

 

Criteris d’avaluació

Se centren en l’avaluació de les competències associades al conjunt de l’assignatura. Són objecte d’avaluació conjunta els continguts corresponents a la docència teòrica i pràctica. S’avalua la resolució correcta de problemes d’aplicació biològica i d’utilització de la instrumentació emprada en la investigació, i se centra en els punts bàsics següents:

  • Identificació de les variables implicades en el planteig i resolució d’un problema així com la resolució d’exercicis numèrics.
  • Aplicació correcta de les lleis (equacions) físiques que regeixen els mecanismes físics i biomèdics que intervenen en el sistema en estudi.
  • Utilització de les unitats adequades.
  • Sentit crític vers els resultats obtinguts en la resolució.
  • Capacitat de descriure i interpretar la relació entre dades mitjançant gràfics.


El material disponible a la prova serà només una calculadora i un formulari de confecció personal d’un full escrit per les dues cares que reculli les fórmules i lleis bàsiques de cada tema, factors de conversió i valors de constants físiques, sense comentaris ni explicacions addicionals.

 

Avaluació única

La modalitat d’avaluació única consisteix en una prova de síntesi que es duu a terme en la mateixa data que la prova de síntesi d’avaluació continuada i té continguts idèntics, el dia en què es convoca la prova de síntesi i amb els mateixos criteris d’avaluació.

En cas de suspendre els alumnes poden optar a una prova de reavaluació en la data establerta al calendari docent. 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

J. W. Kane, M. N. Sternheim. Física (2ª Ed.). Ed. Reverté , 2000.

F. Cussó, C. López, R. Villar. Física de los procesos biológicos. Ed. Club Universitario, 2013.

 

 

D. Jou, J. E. Llebot i C. Pérez García. Física para ciencias de la vida (2ª Ed.). Ed. Mc Graw-Hill, 2009.

 

 

A. H. Cromer, Física para las ciencias de la vida (2ª Ed.). Ed. Reverté, 1981.

P. A. Tipler, G. Mosca. (2005) Física para la ciencia y la tecnología (5ª Ed.). Ed. Reverté, 2005.

M. Ortuño Ortín. Física para biología, medicina, veterinaria y farmacia. Ed. Crítica, 1996.

Nelson, P. Física biológica: energía, información, vida. Ed. Reverté, 2005. [Avançat] 

 

 

Rob Phillips, J. Kondev, N Orme. Physical Biology of the Cell. Garland Science, 2009. [Avançat]