Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Química

Codi de l'assignatura: 365563

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Santiago Ambrosio Viale

Departament: Departament de Ciències Fisiològiques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Es posen a disposició dels alumnes en el Campus Virtual:

 • Les presentacions utilitzades a classe en PPT o PDF.
 • Les presentacions dels seminaris impartits pels alumnes.
 • Exercicis.
 • Apunts.
 • Animacions YouTube.
 • Normes de nomenclatura IUPAC.
 • Programa d’accés lliure de disseny de molècules orgàniques.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

36

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

12

Aprenentatge autònom

90

 

 

Recomanacions

 

Coneixements de química a nivell de batxillerat o FP grau superior tècnic.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CB1. Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.

   -

CE1. Capacitat per raonar sobre el concepte de vida, els seus principis fisicoquímics i els mecanismes implicats en l'origen i l'evolució de la vida.

(Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.)

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

(Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia. )

   -

CE3. Coneixement dels elements químics, les seves propietats i la seva interacció en la formació de molècules, i coneixement de la nomenclatura i característiques dels compostos inorgànics i orgànics de la matèria viva, i també dels tipus de reaccions químiques principals.

(Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

El contingut del programa de Química reuneix un conjunt de conceptes bàsics i essencials per al desenvolupament posterior d’una bona part de les assignatures que constitueixen el grau de Ciències Biomèdiques. Alguns d’ells, potser, ja han estat introduïts en els programes de batxillerat, encara que l’experiència demostra que la seva revisió és necessària. La resta és matèria nova que es tracta d’una forma gradual i raonada amb l’ajut de classes de problemes i exercicis pràctics d’aplicació perquè els alumnes assumeixin la seva notable utilitat i comprenguin fins a quin punt la química determina o afecta el món que ens envolta. També es pretén que l’alumne aprengui a pensar i raonar d’una manera científica, és a dir, que assoleixi una determinada actitud vers aquesta i, per extensió, vers altres ciències.

Els objectius resumits serien, doncs:

 • Assimilar els coneixements de la química com a base per entendre l’entorn inanimat i viu.
 • Conèixer els principis químics de la vida i entendre la vida dins el marc de la química.
 • Comprendre els conceptes bàsics de la química de la vida: l’estructura atòmica, l’enllaç químic, les reaccions químiques, l’estructura i geometria dels compostos químics, l’estructura dels compostos orgànics i la seva reactivitat, la termodinàmica, la termoquímica i la cinètica.
 • Adquirir les bases de raonament i lògica científica que els permeti cursar les assignatures següents amb un suficient grau de solidesa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Estructura atòmica i molecular

*  Elements i bioelements. L’enllaç químic. L’enllaç covalent. La polaritat. Orbitals híbrids. Forces intermoleculars. L’aigua i l’oxigen com a compostos inorgànics fonamentals per a la vida. La dissolució aquosa

2. La reacció química

*  Els sistemes termodinàmics. Entalpia, energia lliure i espontaneïtat. La velocitat de la reacció i l’ordre de la reacció. Catàlisi. Catàlisi biològica. L’equilibri químic. Reaccions àcid-base. Tampons. Reaccions redox. Oxidants i reductors. Potencials de reducció

3. Química orgànica

*  El C a la vida. Hidrocarburs alifàtics saturats i insaturats. Hidrocarburs aromàtics, concepte de ressonància. Alcohols, aldehids, cetones i àcids orgànics. Amines i amides. Heterocicles alifàtics i aromàtics. Formulació i nomenclatura bàsica. Reactivitat química. Nucleòfils i electròfils. Esterificació i saponificació. Isomeria. Tautomeria

4. Química de biomolècules

*  Monosacàrids i polisacàrids. Heteropolisacàrids. Els àcids grassos, olis i grasses. Lípids no saponificables. Lípids complexos. Els aminoàcids. Polipèptids. Interaccions intermoleculars en l’estructura tridimensional de les proteïnes: nivells d’estructuració. Estructures secundàries i terciàries dels polipèptids. Polinucleòtids: els àcids nucleics. Bases nitrogenades, nucleòsids i nucleòtids. Estructura 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • Classes magistrals (2 h setmanals a tot el grup). Es preveu que les classes siguin presencials a menys que les circumstàncies obliguin a fer-les parcialment no presencials.
 • Seminaris de resolució de problemes (2 h setmanals) en grups reduïts (la meitat del grup). Consisteixen en sessions d’exercicis i problemes que els alumnes han resolt prèviament i expliquen a classe. Les tasques a desenvolupar es pengen prèviament al Campus Virtual i formen part de l’avaluació continuada.
 • Pràctiques. Tres pràctiques de laboratori (3 h cadascuna) en grups de 20 (a menys que la UB no indiqui el contrari). Es desenvolupen segons un guió i s’entrega un informe.
 • Tutorització per grups (4 en total per a cada alumne) en grups restringits (10 alumnes). S’hi debaten les possibles dificultats en l’assignatura, s’hi aclareixen dubtes i s’hi pot tenir una atenció personalitzada.


Consideracions excepcionals:
 • La docència en el primer semestre es preveu com a mixta, però en la mesura que sigui possible l’assignatura es procura que sigui presencial, tant a la part teòrica com a la pràctica. Si la situació ho requereix, s’utilitzen els recursos docents complementaris per a la docència no presencial disponibles.
 • En el cas que la situació sanitària no ho permetés, hi ha la possibilitat que la docència sigui mixta (presencial / no presencial) en les condicions que cada equip docent consideri més adient i tenint en compte la resta d’assignatures i ensenyaments, el nombre de professorat i els espais disponibles.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es fa una prova de síntesi global al final de l’assignatura amb un pes sobre la nota d’un 60 %.

El 40 % restant prové de l’avaluació continuada i consisteix en proves parcials puntuables, assistència i participació als seminaris, realització i entrega dels problemes, participació a les tutories.

L’aprovat s’assoleix amb una nota global mínima del 50 % després de sumar les puntuacions ponderades obtingudes a cada part, sempre que la prova de síntesi arribi com a mínim al 40 % de la nota ponderada que li correspon. 

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per l’incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.

 

Avaluació única

Està prevista una avaluació única per als alumnes que ho sol·licitin.