Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Matemàtiques: Aplicacions a la Biomedicina

Codi de l'assignatura: 365566

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ramon Cleries Soler

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

50

(Activitats del Campus Virtual i treball en grup.)

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CB1. Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.

   -

CE7. Capacitat per utilitzar les eines matemàtiques bàsiques aplicades als estudis biomèdics, en especial la probabilitat i l'estadística, el disseny experimental, els models teòrics i l'anàlisi de dades.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer, a un nivell elemental, l’elaboració i ús de models bàsics amb aplicació al camp de les ciències biomèdiques. 


 

Referits a habilitats, destreses
  • Desenvolupar l’habilitat d’analitzar problemes quantitativament a partir d’eines matemàtiques. 
  • Desenvolupar la capacitat de raonament deductiu.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari

*  1. Introducció a l’anàlisi en una variable i diverses

2. Derivació en una variable i diverses

3. Integració en una variable

4. Successions i sèries

5. Equacions diferencials

6. Models matricials

7. Alguns exemples concrets de models experimentals i eines matemàtiques relacionades

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’ensenyament presencial és preeminent en aquesta matèria i se centra en les classes teòriques i en les classes teoricopràctiques on s’insisteix en el contingut dels temes de teoria a través de problemes o activitats pràctiques. També es duen a terme activitats no presencials, amb el suport d’eines de seguiment automatitzat del treball autònom de l’alumne.

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada és la manera habitual d’acreditar els aprenentatges de l’assignatura. Té per objectius potenciar el treball continuat de l’estudiant, afavorir la relació professor-estudiant i facilitar el seguiment de l’assignatura.

L’avaluació continuada de l’assignatura inclou diferents activitats:

  • Una prova de síntesi en la data marcada pel Consell d’Estudis. Aquesta prova consisteix en una sèrie d’exercicis i problemes aplicats a la biomedicina i compta un 60 % del total de la qualificació final.
  • Un seguit d’activitats d’avaluació continuada que poden incloure totes o algunes de les següents: proves parcials, diferents exercicis i problemes per fer al Campus Virtual (Moodle) de manera continuada al llarg del curs, entrega de treballs i pràctiques d’ordinador. Les activitats concretes i la ponderació de cadascuna d’elles les fixa el professor a principi de curs a través del Campus i suposen el 40 % restant de la qualificació final.


Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

 

Avaluació única

Qui vulgui renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única ho ha de fer constar per escrit, seguint la normativa establerta del grau de Ciències Biomèdiques. 

La prova d’avaluació única consta d’un conjunt d’exercicis i problemes aplicats a la biomedicina, que val el 100 % de la qualificació final. Aquesta prova d’avaluació única és diferent de la prova de síntesi dels alumnes que segueixen l’avaluació continuada.

 

Reavaluació

Els requeriments per poder-se presentar a la prova de reavaluació i les condicions sobre aquesta prova els marca la comissió acadèmica corresponent i s’expliciten el primer dia de curs.