Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Metabolisme

Codi de l'assignatura: 365569

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francesc Viñals Canals

Departament: Departament de Ciències Fisiològiques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Revistes

 

 

Revistes científiques

A la guia didàctica, la bibliografia específica de cada tema inclou treballs publicats a revistes científiques (Investigación y Ciencia, Mundo Científico, Nature, Science, Cell, New England Journal of Medicine, Lancet, etc.).

 

 

Consideracions prèvies

 

 

Tutories

Són a convenir amb els professors corresponents. També es pot participar en discussions obertes a través del fòrum de l’assignatura.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

62

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

32

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

2

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

14

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

38

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Per poder assolir els coneixements i competències descrits en l’assignatura, cal que els alumnes hagin superat prèviament les assignatures Química; Bioquímica, i Laboratori i Instrumentació Biomèdica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB1. Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.

   -

CE10. Capacitat per reconèixer i descriure els processos bioquímics responsables de la vida (incloses l'estructura i funció de les molècules biològiques, el metabolisme i el control del metabolisme) i els processos de nutrició humana, per reconèixer-ne la relació amb la salut i la malaltia, i per familiaritzar-se amb les tècniques d'ús habitual en un laboratori bioquímic.

   -

CE17. Capacitat per analitzar metabòlits importants per al diagnòstic i seguiment d'una malaltia, i també els marcadors de malaltia en cèl·lules i teixits normals i anormals, i capacitat per aprendre les tècniques citològiques i anatomopatològiques i els conceptes bàsics de l'examen anatomopatològic.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer les principals vies metabòliques i la seva regulació.
 • Comprendre els principals conceptes relatius a la regulació del metabolisme.
 • Elaborar esquemes metabòlics i informes sobre anàlisis metabòliques.
 • Desenvolupar tasques bàsiques al laboratori per a l’estudi experimental de les vies metabòliques.


Referits a actituds, valors i normes
 • Utilitzar eines adequades per obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar resultats dels processos metabòlics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes generals de regulació metabòlica

*  1.1. Vies metabòliques: mecanismes generals i regulació

1.2. Bioenergètica

2. Cicle de Krebs, cadena respiratòria i fosforilació oxidativa

*  2.1. Cicle de Krebs

2.2  Cadena respiratòria

2.3. Fosforilació oxidativa

3. Metabolisme glucídic

*  3.1. Digestió i distribució dels glícids absorbits

3.2. Metabolisme dels glícids

3.3. Gluconeogènesi i via de les pentoses

3.4. Metabolisme del glicogen

4. Metabolisme lipídic

*  4.1. Digestió i distribució dels lípids absorbits

4.2. Metabolisme de les lipoproteïnes plasmàtiques

4.3. Metabolisme dels lípids

4.4. Biosíntesi de lípids

5. Metabolisme nitrogenat

*  5.1. Digestió i metabolisme dels aminoàcids

5.2. Vies d’eliminació del nitrogen proteic: cicle de la urea

5.3. Síntesi i degradació de nucleòtids i altres compostos nitrogenats

6. Interrelacions metabòliques i especificitats tissulars

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Classes magistrals

Es fan en forma presencial o no presencial depenent de les condicions en què es trobi la UB.

Tenen com a finalitats principals:            

 • Proporcionar una visió general d’un tema, de caràcter introductori i orientatiu, dirigida a donar a l’estudiant un esquema conceptual que li permeti ordenar de manera coherent i integrar els coneixements que obtingui d’altres fonts.
 • Aclarir determinats aspectes que, per raó de la seva complexitat o per no ser ben tractats en les obres generals recomanades, presentarien dificultats de comprensió especials.
 • Introduir aspectes nous no presents o poc actualitzats en els llibres de text, analitzant-los i situant-los adequadament en el context global de l’assignatura.


Pràctiques de problemes

Es fan en forma presencial o no presencial depenent de les condicions en què es trobi la UB.

Tenen, com a objectiu principal, la resolució de problemes de tipus conceptual i numèric, utilització de programes informàtics per a la recerca de literatura biomèdica i accés a bases de dades, etc. Són sessions d’una durada de 2 hores.

També es fan diferents tipus de seminaris, amb finalitats específiques:
 • Seminaris metodològics dirigits a proporcionar els coneixements per a les pràctiques de laboratori i d’ordinador/problemes.
 • Seminaris d’integració de conceptes.
 • Presentació de casos clínics relacionats amb el contingut dels temes de l’assignatura.
 • Seminaris sobre recerca biomèdica; dirigits a comentar i a discutir articles de recerca i altres aspectes de l’activitat científica.


Són sessions d’1 o 2 hores i es duen a terme en fases avançades del semestre perquè, en aquell moment, l’alumnat ja ha assolit els conceptes bàsics necessaris per comprendre’ls i participar-hi. Són obligatòries.
 

Pràctiques de laboratori

Es fan en forma presencial.

Tenen per objectiu contribuir que l’alumnat:
 • Desenvolupi habilitats de preparació de protocols, maneig d’instruments, observació i recollida de dades, anàlisi i presentació de resultats experimentals.
 • Adquireixi un cert coneixement de les metodologies i tècniques de bioquímica, de biologia molecular i de biofísica, especialment de les emprades en els laboratoris clínics i d’exploració funcional.
 • Adquireixi vivències personals del treball de laboratori, dels seus requisits, dificultats i limitacions.


Tenen una durada global de 8 hores i es fan en grups de 20 alumnes. Són obligatòries. Presenten un procés d’avaluació específic.

 

Treball tutelat

Es fan en forma presencial o no presencial depenent de les condicions en què es trobi la UB.

Es plantegen dos tipus d’activitats:
 • Resolució de problemes: es plantegen problemes de tipus conceptual i numèric, relacionats amb els temes dels blocs de l’assignatura, que es pengen al dossier de l’assignatura. Es fan sessions presencials per resoldre’ls i comentar-los.
 • Treball dirigit: es plantegen una sèrie de preguntes curtes, casos clínics i articles científics recents d’aspectes relacionats amb l’assignatura. S’han de resoldre individualment i compten per a l’avaluació. Es resolen i presenten en sessions d’1 o 2 hores distribuïdes al llarg del semestre. 
 • Activitat obligatòria.


Perspectiva de gènere

Si escau, s’incorpora la perspectiva de gènere en els objectius o en el detall dels temes que es tracten, com també es poden treballar continguts relacionats amb el gènere.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Normativa general

Se segueixen les normes reguladores d’exàmens, avaluació i qualificació establertes per la Universitat de Barcelona. D’acord amb aquesta normativa, es desenvolupa un procés d’avaluació continuada en el marc dels esquemes generals que s’estableixin per a totes les assignatures del curs.

Es fan en forma presencial o no presencial depenent de les normes de la UB.

 

Criteris d’avaluació

 • Coneixements adquirits (referents a conceptes, procediments i metodologies).
 • Capacitat de relacionar i d’integrar coneixements.    
 • Capacitat d’aplicar els coneixements a la resolució de problemes i casos clínics.   
 • Capacitat de fer deduccions apropiades i treure conclusions vàlides dels principis teòrics, de fonts d’informació i de dades experimentals.
 • Capacitat d’expressar-se correctament, usant la terminologia adequada.


Procediments

Es fan en forma presencial o no presencial depenent de les normes de la UB.

Se segueix una avaluació continuada al llarg del curs que té un valor del 40 % de la nota final de l’assignatura.

Es fan diverses avaluacions al llarg del curs i es tenen en compte:
 • Pràctiques i treball tutelat.
 • Avaluacions de tipus test i treballs específics de l’assignatura.


Prova de síntesi

Es fan en forma presencial o no presencial depenent de les normes de la UB.

Té un valor del 60 % de la nota final i és necessari obtenir una puntuació mínima del 50 % per superar-la.

L’alumne ha de respondre diferents tipus de preguntes: 
 • Preguntes de tipus test d’elecció múltiple (màxim 5 respostes), amb una sola resposta correcta, i en què les preguntes mal contestades descompten (0,2 punts si 5 respostes; 0,25 punts si 4 respostes); test tipus V/F, amb una resposta correcta, i on les preguntes mal contestades descompten.
 • Preguntes curtes d’integració, esquemes de vies metabòliques i resolució de problemes teòrics i numèrics dels temes avaluats.


Reavaluació

Es fan en forma presencial o no presencial depenent de les normes de la UB.

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per l’incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.

 

Avaluació única

Excepcionalment, els alumnes que no puguin seguir l’avaluació continuada poden acollir-se a una avaluació única en les condicions i els terminis que estableixi el Consell d’Estudis. En aquest cas, es fa una prova escrita que inclou problemes i preguntes curtes corresponents al temari, on s’avaluen els coneixements i les competències assolits per l’alumne. La data d’aquesta prova coincideix amb la data de la prova de síntesi.

 

Revisions

La revisió de les avaluacions finals s’ajusta a les normes que estableixi el Consell d’Estudis.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Bioquímica con aplicaciones clínicas: séptima edición. Barcelona: reverté; c2013.  Enllaç

Disponible la 8a edició en anglès (2015)  Enllaç
Lloc web d’acompanyament  Enllaç

Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L  Bioquímica: curso básico. Barcelona:  Reverté; c2014.  Enllaç


Disponible la 3a ed. en anglès (2015)  Enllaç

Devlin TM. Bioquímica: libro de texto con aplicaciones clínicas. 4a ed. Barcelona: Reverté; 2015. Es correspon a la 5a edició anglesa.    Enllaç


Disponible la 7a edició en anglès (2010)  Enllaç

Devlin TM. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. 7th edition. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons; c2010.  Enllaç

Mathews CK, Van Holde KE, Ahern KG. Bioquímica. 4a ed. Madrid: Pearson Educación; 2013.  Enllaç

Nelson DL, Cox MM. Lehninger: principios de bioquímica. 6a ed. Barcelona: Omega; 2015.  Enllaç


Disponible també la 7a edició en anglès (2017)  Enllaç

Voet D, Voet JG, Pratt CW. Fundamentos de bioquímica: la vida a nivel molecular. 4a ed. Buenos Aires: Médica Panamericana; 2016.  Enllaç

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2202930*  Enllaç
Disponible la 2a ed. en castellà (2007)  Enllaç
També disponible la 4a ed. en anglès (2013)  Enllaç

Frayn KN. Regulación del metabolismo: una perspectiva humana. Barcelona: Omega; c1998.  Enllaç


Disponible la 3a edició en anglès (2010)  Enllaç

Marks A, Lieberman M, Peet A. Bioquímica médica básica: un enfoque clínico. 4a ed. Madrid: Wolters Kluwer; Lippincott Williams & Wilkins; c2013.  Enllaç

Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D. The Metabolic & molecular bases of inherited disease. New Yord: McGraw-Hill; c2001.  Enllaç

Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, Antonarakis SE, Ballabio A, Gibson KM, Mitchell G [Internet]. The metabolic and molecular bases of inherited disease. McGraw-Hill, 2003.