Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fisiologia Humana I

Codi de l'assignatura: 365570

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Llorens Baucells

Departament: Departament de Ciències Fisiològiques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

32

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

14

 

-  Seminari

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE9. Capacitat per descriure la funció normal dels diferents aparells i sistemes, i per identificar-ne els mecanismes de regulació, les bases de l'adaptació a l'entorn i l'etiologia i fisiopatologia de les malalties que afecten aquests sistemes.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

CE13. Capacitat per descriure l'estructura, funció i mecanismes d'acció dels components del sistema nerviós central i perifèric, i per comparar-ne l'estat normal amb el patològic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Estudiar i comprendre com funciona l’organisme humà i els mecanismes de regulació tant intrínsecs com extrínsecs necessaris per a un bon funcionament.
  • Adquirir una visió integradora dels diferents sistemes fisiològics tant des d’un punt de vista teòric com pràctic i que obri als estudiants un futur orientat cap a l’aplicació dels coneixements adquirits, ja sigui en l’àrea de salut, en la recerca bàsica o aplicada o en la docència.
  • Saber obtenir i analitzar informació sobre els avenços en fisiologia humana.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la fisiologia humana

1.1. Introducció a la fisiologia

1.2. Líquids corporals i membranes cel·lulars

2. Fisiologia de les cèl·lules excitables

2.1. La neurona, el potencial d’acció i la sinapsi

2.2. Excitació i contracció muscular

3. Generalitats del sistema nerviós i fisiologia sensorial

3.1. Organització general del sistema nerviós

3.2. Introducció a la fisiologia sensorial

3.3. Sistema somatosensorial

3.4. Gust i olfacte

3.5. Visió

3.6. Audició i equilibri

4. Control motor i sistema nerviós autònom

4.1. Sistema motor espinal

4.2. Control motor supraespinal

4.3. Sistema nerviós autònom

5. El cervell i el comportament

5.1. Funcions associatives de l’escorça cerebral

5.2. Ritme circadiari, son i vigília

5.3. Sistemes reguladors difusos

5.4. Motivació i comportament

5.5. Aprenentatge i memòria

6. Control endocrí

6.1. Introducció al sistema endocrí. Hipotàlem i hipòfisi

6.2. Control endocrí del creixement

6.3. Control endocrí del metabolisme

6.4. Control endocrí de la reproducció

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La part teòrica està estructurada per a l’exposició i discussió dels conceptes teòrics: un grup gran de 60-80 alumnes en què el docent té un paper actiu i l’alumne un paper receptiu-actiu. D’una banda el professor imparteix classes expositives i seminaris amb què intenta potenciar la participació de l’alumne; de l’altra, s’estudien casos pràctics mitjançant la pluja d’idees, la discussió i l’elaboració de mapes conceptuals. Els alumnes disposen dels continguts en el Campus Virtual.

La part pràctica consisteix en pràctiques de laboratori i de simulació per ordinador en grups reduïts. En petits grups, els alumnes fan estudis que els ajuden a comprendre i complementar els conceptes teòrics amb l’objectiu que assoleixin un coneixement particular i a la vegada integratiu de la fisiologia humana.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avalua l’assistència a les classes pràctiques (laboratoris i ordinador), que és obligatòria. La falta d’assistència a alguna de les pràctiques programades, només per causes justificades, s’ha de compensar amb l’entrega d’un treball escrit o la realització d’una activitat alternativa proposada pel professor.

  • Activitats d’avaluació continuada: 50 punts.
  • Prova de síntesi: 50 punts.


Per aprovar l’assignatura cal obtenir un mínim de 50 punts en total, i un mínim del 40 % de puntuació en la prova de síntesi.

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.

 

Avaluació única

En cas que s’hagi sol·licitat l’avaluació única, s’haurà d’obtenir un mínim de 50 punts de 100 en una prova específica d’avaluació única.