Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anatomia

Codi de l'assignatura: 365572

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Maria de Anta Vinyals

Departament: Departament de Patologia i Terapèutica Experimental

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

58

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

28

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge autònom

90

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB1. Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.

   -

CE13. Capacitat per descriure l'estructura, funció i mecanismes d'acció dels components del sistema nerviós central i perifèric, i per comparar-ne l'estat normal amb el patològic.

   -

CE5. Capacitat per reconèixer l'estructura i organització del cos humà i dels animals d'experimentació, així com les relacions anatòmiques entre els diferents òrgans i sistemes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Reconèixer els principals elements anatòmics del cos humà.

• Distingir els principals elements anatòmics dels principals models animals d’investigació.

• Elaborar esquemes anatòmics i organogràfics

 

 

Blocs temàtics

 

1. Generalitats anatòmiques dels éssers humans

1.1. Nòmina anatòmica internacional. Posició anatòmica. Plans corporals. Eixos. Moviments

1.2. Sistema vascular

1.3. Sistema limfàtic

1.4. Nervi perifèric. Concepte

1.5. Ossos 

1.6. Articulacions

1.7. Músculs

2. Pell

3. Sistema locomotor (musculoesquelètic)

3.1. Cap i tronc

3.2. Membre inferior

3.3. Membre superior

4. Sistema nerviós

4.1. Sistema nerviós central

4.2. Sistema nerviós perifèric: nervis cranials i espinals

4.3. Sistema nerviós vegetatiu

5. Sistema respiratori

6. Cor i grans vasos

7. Sistema digestiu

8. Sistema urinari

9. Sistema genital

10. Sistema endocrí

11. Òrgans dels sentits

11.1. Ull

11.2. Orella

12. Anatomia d’un model animal d’experimentació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es fonamenta en classes teòriques i pràctiques que es duen a terme amb material humà (i animal). Les classes teòriques presenten els temes continguts en cada bloc temàtic d’una forma lògica i ordenada perquè l’alumnat pugui entendre’ls. Les pràctiques estan sincronitzades, en la mesura que sigui possible, amb les classes teòriques i pretenen il·lustrar i demostrar allò que s’ha explicat en les classes teòriques sobre material ossi i de dissecció. Els alumnes al final de l’assignatura identifiquen les estructures anatòmiques mitjançant la dissecció d’un animal d’experimentació (Rattus norvegicus).

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es fa una prova o proves sobre el contingut teòric de l’assignatura. La qualificació màxima d’aquestes proves té un valor màxim del 60 % de la nota final.

Hi ha una o més proves que valoren els coneixements adquirits en les pràctiques amb un valor mínim del 40 % de la nota final.

 

Prova de reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.

 

Avaluació única

Prova sobre els continguts de l’assignatura (teòrics i pràctics).

 

Prova de reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.