Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Citologia

Codi de l'assignatura: 365573

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Celia Garcia Martinez

Departament: Departament de Patologia i Terapèutica Experimental

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Adreces d’internet interessants per consultar: 

Atles de microscòpia:

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

32

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

2

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE6. Capacitat per identificar l'estructura i funció de les cèl·lules i els seus orgànuls (inclosos els processos del cicle vital i la divisió cel·lular, les alteracions patològiques de la cèl·lula i la mort cel·lular), i per reconèixer i aplicar les tècniques d'estudi (el fraccionament cel·lular, els cultius cel·lulars i les tècniques microscòpiques bàsiques).

   -

CE8. Capacitat per reconèixer l'organització microscòpica dels diferents teixits i òrgans, identificar-ne les alteracions i establir relacions amb l'anatomia, la biologia cel·lular i la funció, i també per posar en pràctica les tècniques histològiques bàsiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 

Objectiu general

L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura és que l’estudiant adquireixi una base conceptual i pràctica sobre l’estructura de la cèl·lula eucariota i de les funcions cel·lulars. Aquesta base li ha de permetre, més endavant, comprendre el fonament biològic tant de la cèl·lula sana com de la patològica.

 

Objectius específics

• Comprendre els fonaments estructurals i dinàmics en què es basa el funcionament d’una cèl·lula eucariota.

• Ser capaç d’identificar els diferents orgànuls cel·lulars.

• Ser capaç de relacionar les estructures intracel·lulars amb les funcions que duen a terme.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La cèl·lula eucariota

2. Les membranes cel·lulars

*  

 • Estructura de les membranes cel·lulars. Composició i funcions

2.1. Estructura, composició, organització i funcions

3. Compartiments intracel·lulars

*  

 • Reticle endoplasmàtic, aparell de Golgi i la via secretora
 • Compartiment endosomal: Lisosomes
 • Orgànuls d’abastiment energètic: Mitocondris i peroxisomes


 

4. Citosol i citoesquelet

*  

 • El citosol
 • Filaments intermedis
 • Filaments d’actina
 • Microtúbuls

5. Relacions de la cèl·lula amb el seu entorn

*  

 • Proteïnes implicades en l’adhesió intercel·lular
 • Unions cel·lulars
 • Matriu extracel·lular

6. El nucli

*  

 • La divisió cel·lular
 • El genoma eucariota
 • Biogènesi dels ribosomes: el nuclèol

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els estudiants assisteixen a classes magistrals en grups de 60.

 • Seminaris: es fan seminaris per aprofundir en aspectes específics de l’assignatura.
 • Pràctiques de laboratori: es fan pràctiques de laboratori per iniciar els estudiants en la manipulació de la instrumentació bàsica de l’àrea de coneixement.
 • Treballs en equip: els estudiants fan treballs en equip d’interpretació de les dades citològiques que han de presentar de forma oral o per escrit.


La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació continuada

L’assistència i realització de les pràctiques són obligatòries per poder presentar-se a l’examen final.

La nota final és la suma de diferents aspectes avaluats. S’avaluen els conceptes desenvolupats en les classes teòriques a través de dos exàmens escrits i també l’adquisició de coneixements i habilitats en activitats complementàries, com ara les sessions de pràctiques.

 • T1, 20 %.
 • T2 (prova de síntesi), 50 %.
 • Pràctiques, 10 %.
 • Treballs-activitats, 20 %.


Per superar la matèria cal obtenir un 50 % .

 

Reavaluació

Es pot fer una prova de reavaluació quan l’alumne no aprovi l’avaluació de l’assignatura. Per optar a aquesta reavaluació, s’han d’haver fet totes les pràctiques.

La reavaluació es pot aplicar per millorar la nota d’alumnes ja aprovats. En aquest cas l’alumne que hagi aprovat i que sol·liciti la reavaluació ha de renunciar necessàriament a la primera qualificació de la prova i ha de fer la sol·licitud una setmana abans de fer la reavaluació.

 

Avaluació única

Els alumnes que manifestin no poder complir els requisits de l’avaluació continuada, han de demanar avaluació única durant la primera setmana del curs.

Per superar la matèria cal obtenir un 50 % de la puntuació total. L’assistència i realització de les pràctiques són obligatòries per poder presentar-se a l’examen final.

 • Prova de síntesi, 90 %.
 • Pràctiques, 10 %.


Reavaluació

Es pot fer una prova de reavaluació quan l’alumne no aprovi l’avaluació de l’assignatura. Per optar a aquesta reavaluació, s’han d’haver fet les pràctiques.

 

Sistema de revisió d’exàmens

Després de cada prova, els alumnes poden consultar el seu examen en una sessió de revisió que es convoca després de la publicació de les qualificacions.

El sistema de revisió d’exàmens s’ajusta a allò que determina la normativa de la UB sobre l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges.