Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biologia Cel·lular de la Patologia

Codi de l'assignatura: 365576

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Saura Marti

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

53

 

-  Teoria

Presencial

 

36

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

1

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

12

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

67

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE6. Capacitat per identificar l'estructura i funció de les cèl·lules i els seus orgànuls (inclosos els processos del cicle vital i la divisió cel·lular, les alteracions patològiques de la cèl·lula i la mort cel·lular), i per reconèixer i aplicar les tècniques d'estudi (el fraccionament cel·lular, els cultius cel·lulars i les tècniques microscòpiques bàsiques).

   -

CE17. Capacitat per analitzar metabòlits importants per al diagnòstic i seguiment d'una malaltia, i també els marcadors de malaltia en cèl·lules i teixits normals i anormals, i capacitat per aprendre les tècniques citològiques i anatomopatològiques i els conceptes bàsics de l'examen anatomopatològic.

   -

CE16. Capacitat per raonar sobre el concepte i les característiques generals de la malaltia, els mecanismes pels quals es desenvolupa, i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa; per classificar els tipus de malalties, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, i per aprendre les principals tècniques d'estudi i diagnòstic de les malalties, inclosa la metodologia epidemiològica.

   -

CE8. Capacitat per reconèixer l'organització microscòpica dels diferents teixits i òrgans, identificar-ne les alteracions i establir relacions amb l'anatomia, la biologia cel·lular i la funció, i també per posar en pràctica les tècniques histològiques bàsiques.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i comprendre els mecanismes cel·lulars i tissulars associats amb la malaltia.

— Identificar i comprendre les alteracions cel·lulars i tissulars en el context de la malaltia i relacionar-les tant amb els agents causals com amb les seves manifestacions.

— Conèixer els mecanismes reactius davant la lesió cel·lular i tissular.

— Conèixer i comprendre els mecanismes de reparació cel·lular i tissular.

— Conèixer les tècniques emprades en l’anàlisi del teixit patològic, tant els fonaments com l’aplicació i l’anàlisi crítica dels resultats.

 

Referits a habilitats, destreses

— Cercar i comprendre la informació dels articles científics en l’àmbit de la biologia cel·lular de la patologia.

— Aplicar el mètode científic en l’àmbit de la patologia, formulant i criticant hipòtesis.

— Fer servir els recursos en línia i bases de dades més útils per a l’aprenentatge de la biologia cel·lular de la patologia.

— Desenvolupar criteris científics de cerca d’informació de biologia cel·lular de la patologia a internet.

— Redactar un informe sobre resultats experimentals o bibliogràfics.

— Interpretar resultats experimentals, extreure conclusions i elaborar hipòtesis a partir de les dades analitzades.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Practicar i millorar estratègies per al treball efectiu en equip. Saber escoltar i saber manifestar assertivament les opinions pròpies.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

2. Estrès cel·lular

3. Mecanismes de la lesió cel·lular

4. Patrons patològics: biologia cel·lular de la infecció

5. Patrons patològics: biologia cel·lular del tumor

6. Biologia cel·lular de la inflamació

7. Reparació i regeneració tissulars

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En cas que la situació sanitària no ho permeti, hi ha la possibilitat que la docència sigui mixta (presencial / no presencial) en les condicions que cada equip docent consideri més adients i tenint en compte la resta d’assignatures i ensenyaments, el nombre de professorat i els espais disponibles.

Classes de teoria (22 sessions d’una hora)

Sessions de format tradicional on, tot i que s’interpel·la sovint als alumnes i s’estimula la seva participació, el pes de l’exposició recau en el professor.

 

Sessions d’avaluació continuada (12 sessions d’una hora)

Aquestes classes consisteixen en:

 • Sessions d’aula invertida, on els estudiants exposen continguts específics de l’assignatura a la resta de la classe. Aquestes exposicions es fan en grups reduïts (3-4 persones) i cada alumne participa en una presentació d’aquest tipus al llarg del curs. Els continguts treballats en aquestes sessions complementen els de les classes teòriques i són avaluats a la prova de síntesi.
 • Sessions de treball sobre articles. En grups reduïts, fets a l’atzar i diferents dels grups de treball d’aula invertida. Els continguts treballats en aquestes sessions complementen els de les classes teòriques i són avaluats a la prova de síntesi.


Les sessions de teoria i aula invertida es distribueixen en el programa segons s’indica a continuació:
 • Introducció (1 h teoria)
 • Estrès cel·lular (4 h teoria, 2 h avaluació continuada)
 • Mecanismes de la lesió cel·lular (3 h teoria, 2 h avaluació continuada)
 • Patrons patològics: biologia cel·lular de la infecció (3 h teoria, 2 h avaluació continuada)
 • Patrons patològics: biologia cel·lular del tumor (3 h teoria, 2 h avaluació continuada)
 • Biologia cel·lular de la inflamació (5 h teoria, 2 h avaluació continuada)
 • Reparació i regeneració tissulars (2 h teoria, 1 h avaluació continuada)


Seminaris (4 sessions d’1 hora)

Hi ha 4 sessions de seminaris (1 h) on es tracten aspectes clínics, especialment referits a biomarcadors.

 

Pràctiques (4 sessions de 3 hores)

Les pràctiques consisteixen en 2 sessions de treball de laboratori, on es processen mostres patològiques (Bioquímica); una sessió  d’observació d’imatges histològiques amb les mateixes patologies que a les mostres analitzades bioquímicament al laboratori, i una última sessió de presentació dels resultats obtinguts. Totes les sessions de pràctiques es fan en grups de 15-20 alumnes.

 

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada recopila dades a partir de les activitats següents:

 • Les sessions d’aula invertida.
 • Les sessions de treball d’articles.
 • Els seminaris específics referits a biomarcadors.
 • El treball dut a terme a les pràctiques de laboratori.
 • La producció d’un vídeo científic en grup sobre un tema de BCP i avaluat pel professorat i per l’alumnat.
 • Els seminaris específics referits a biomarcadors.
 • Una prova de síntesi dissenyada per reflectir la integració i ús de coneixements i habilitats per part de l’alumne.


Criteris d’avaluació
 • Coneixements adquirits i utilitzats (referits a continguts, procediments, valors i actituds). Es valoren prioritàriament els coneixements de:
  • Els mecanismes cel·lulars i tissulars associats amb la malaltia.
  • Les alteracions cel·lulars i tissulars en el context de la malaltia i la seva relació amb els agents causals i les seves manifestacions.
  • Els mecanismes reactius davant la lesió cel·lular i tissular.
  • Els mecanismes de reparació cel·lular i tissular.
  • Les tècniques emprades en l’anàlisi del teixit patològic, tant els fonaments com l’aplicació i l’anàlisi crítica dels resultats.
 • Capacitat d’obtenir, seleccionar i utilitzar informació referent als continguts de l’assignatura, especialment en anglès.
 • Capacitat de relacionar i integrar coneixements.
 • Capacitat d’elaborar hipòtesis a partir d’observacions experimentals i de la informació obtinguda.
 • Capacitat d’analitzar i resoldre problemes biomèdics.
 • Capacitat de fer deduccions apropiades, extreure conclusions vàlides dels principis teòrics, de les fonts d’informació i de les dades experimentals.
 • Capacitat de resumir la informació.
 • Capacitat d’expressar-se correctament de forma oral i escrita, fent servir un llenguatge científic adequat.
 • Capacitat de treballar en grup.


Sistema de puntuació i ponderació relativa

La qualificació final es determina per la qualificació obtinguda a les activitats d’avaluació amb la ponderació següent:
 • Avaluació de les pràctiques: 15 %.
 • Sessions d’aula invertida, de treball d’articles i vídeo científic: 25 %.
 • Prova de síntesi: 60 %.


Per aprovar l’assignatura cal obtenir una qualificació de 5/10 en la nota ponderada i obtenir una qualificació com a mínim de 4/10 a totes les activitats d’avaluació.

Alguns aspectes diversos com la participació, actitud o contribucions destacades es valoren al llarg del curs i poden modificar la nota final en un marge de ± 1 punt.

A partir d’aquesta puntuació s’emet una qualificació final que s’ajusta a allò que determina la normativa de la UB sobre l’avaluació i qualificació dels aprenentatges.

 

Avaluació única

Per a l’avaluació única, l’alumne ha de seguir la reglamentació que estableix la Facultat. Per a les qualificacions, l’alumne ha d’acreditar a final del període docent l’assoliment de les competències establertes en aquest pla docent. Per això s’apliquen els mateixos criteris i sistema de puntuació i ponderació relatives que els establerts per a l’avaluació continuada. És a dir:

 • Activitats d’avaluació continuada: 40 %.
 • Prova de síntesi: 60 %.


A partir d’aquesta puntuació s’emet una qualificació final que s’ajusta a allò que determina la normativa de la UB sobre l’avaluació i qualificació dels aprenentatges.

 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

COLEMAN W; TSONGALIS G. Molecular Pathology. The Molecular Basis of Human Disease. 1st edition. Academic Press. 2009.

MAJNO G; JORIS I. Cells, tissues and disease: principles of general pathology. 2n edition. New York: Oxford University Press, 2004.

KIERSZENBAUM AL; TRES LL. Histology and cell biology: an introduction to pathology. 4th edition. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, 2016.

RUBIN R; STRAYER DS. Rubin patología: fundamentos clinicopatológicos en medicina. 6a edición. Barcelona. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 2012

 
Autor Abbas, Abul K., autor
Títol Cellular and molecular immunology / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai ; illustration by David L. Baker, Alexandra Baker
Publicació Philadelphia, PA : Elsevier, [2017]
Data de copyright ©2018
Edició Ninth edition

Pàgina web

United States Medical Licensing Examination (USMLE)

http://usmlewiki.org/index.php?title=USMLE_Wiki:Table_of_Contents (goto section 1.5: Pathology)

The Iowa Virtual Slidebox

The Iowa Virtual Slidebox is an open access collection of virtual slides (whole slide images) for teaching histology and histopathology. There are over 1,000 high resolution virtual slides in this collection.

http://www.mbfbioscience.com/iowavirtualslidebox