Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Immunologia

Codi de l'assignatura: 365577

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Angulo Aguado

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

32

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

16

 

(Grups de 10 alumnes.)

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

65

 

 

Recomanacions

 

Per a un bon seguiment de l’assignatura, l’alumne ha de tenir les competències (coneixements teòrics) corresponents a les assignatures de Bioquímica; Biologia Cel·lular i Molecular, i Histologia.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE16. Capacitat per raonar sobre el concepte i les característiques generals de la malaltia, els mecanismes pels quals es desenvolupa, i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa; per classificar els tipus de malalties, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, i per aprendre les principals tècniques d'estudi i diagnòstic de les malalties, inclosa la metodologia epidemiològica.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

CE12. Capacitat per entendre i explicar l'estructura, funció i mecanismes d'acció dels components del sistema immunitari, incloent-hi les immunitats congènita i adquirida i la seva regulació, i per identificar les condicions immunopatològiques i la funció immunitària anormal en les deficiències o autoagressions, les infeccions o el càncer.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer els elements del sistema immunitari i els mecanismes que controlen la resposta coordinada. S’expliquen els principis d’experimentació en què es basa l’estudi de la immunologia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Propietats generals de les respostes del sistema immunitari

2. Cèl·lules del sistema immunitari

3. Anatomia funcional dels teixits limfoides

4. Immunitat innata

5. Molècules de la immunitat innata

6. Anticossos i antígens

7. Complex principal d’histocompatibilitat (MHC). Estructura i funció

8. Processament d’antigen i presentació d’antigen a limfòcits T

9. El receptor d’antigen dels limfòcits T

10. Maduració dels limfòcits i expressió dels gens de receptors d’antigen

11. Activació de limfòcits T

12. Activació de limfòcits B i producció d’anticossos

13. Mecanismes efectors de la immunitat cel·lular

14. Mecanismes efectors de la immunitat humoral

15. Regulació de la resposta immunitària. Tolerància immunològica

1.2. 16. Pràctiques de laboratori

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats lectives presencials

  • Classes teòriques. Són en forma de classes magistrals i activitats d’innovació docent (aula inversa i aprenentatge basat en problemes). En les explicacions teòriques s’exposen els punts principals dels continguts i s’expliquen els conceptes que presenten una dificultat de comprensió especial. S’intenta incentivar al màxim la intervenció de l’alumnat. Les explicacions es fan en forma de presentacions orals utilitzant informació gràfica. L’alumnat disposa de tota la informació gràfica per avançat.

Els conceptes proporcionats han de permetre als estudiants ordenar de manera coherent els coneixements obtinguts d’altres fonts i del propi estudi.

  • Seminaris.
  • Activitats pràctiques de laboratori. La docència al laboratori es fa en petits grups amb un màxim de deu alumnes per torn, i es procura la màxima participació.


Recursos d’aprenentatge
  • Tutories. L’alumnat pot rebre atenció personalitzada, consultar i discutir qüestions de l’assignatura amb el professorat, sempre amb cita prèvia.
  • Campus Virtual. S’hi pengen totes les transparències i els esquemes que s’usen en les explicacions a classe. Cal tenir en compte que el material es va actualitzant. Es fomenta la utilització del fòrum del Campus Virtual com a plataforma.


Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

 

Perspectiva de gènere

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • Dos exàmens d’avaluació continuada (20 % de la nota final).
  • Un examen de síntesi al final del semestre (55 % de la nota final) i un examen de pràctiques (10 % de la nota final).
  • Pràctiques orals comunicatives (15 % de la nota final).


Els exàmens són de tipus test d’elecció múltiple. Poden incloure algunes preguntes de desenvolupament curt.

Per aprovar el curs, cal obtenir un mínim de 5 punts de 10, resultants de la suma de les proves d’avaluació continuada (2 punts), les pràctiques orals comunicatives (1,5 punts), la prova de síntesi (5,5 punts) i la prova de pràctiques (1 punt). A més, cal superar la prova de síntesi amb un mínim de 2,75 punts.

L’assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria. Per poder presentar-se a l’examen de síntesi (convocatòria ordinària), s’han de fer prèviament les pràctiques.

 

Reavaluació

Examen únic de tota l’assignatura, una prova de tipus test idèntica a l’examen de síntesi de la convocatòria ordinària (90 % del valor de la nota final) i l’examen de pràctiques (10 % del valor de la nota final). Només per als alumnes que s’hagin presentat a l’examen final i no l’hagin aprovat.

Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

 

Avaluació única

Els alumnes que decideixin fer avaluació única fan les pràctiques orals comunicatives (15 % de la nota final), la prova de síntesi de tipus test d’elecció múltiple idèntica a l’examen de síntesi de la convocatòria ordinària (75 % del valor de la nota final) i l’examen de pràctiques (10 % del valor de la nota final).

Per aprovar el curs, cal obtenir un mínim de 5 punts de 10, resultants de la suma de les pràctiques orals comunicatives (1,5 punts), la prova de síntesi (7,5 punts) i la de pràctiques (1 punt). A més, cal superar la prova de síntesi amb un mínim de 3,75 punts.

L’assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria.

Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI S. Inmunología básica. 6ª edición. Madrid: Elsevier. 2020.

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H., PILLAI, S. Cellular and molecular immunology. 9th edition. Saunders. Elsevier. 2017

OWNEN, J.A.; PUNT, J; STRANFORD S.A. KUBY Inmunología. Séptima edición. Mc Graw Hill Education. 2014

MAK, T.W; SAUNDERS M.E. Primer to The Immune Responses. (second edition). APCell. Elsevier. 2014

REGEIRO GONZALEZ J.R., LOPEZ-LARREA C., GONZALEZ RODRIGUEZ S., MARTINEZ NAVES E, Inmunología. Biología y patología del sistema inmunitario. 4ed. Panameicana 2010

MURPHY KM, WEAVER C. Janeway’s Immunobiology. 9th ed. New York: Garland; 2017