Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Genètica Molecular

Codi de l'assignatura: 365578

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francesc Ventura Pujol

Departament: Departament de Ciències Fisiològiques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

16

 

-  Seminari

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

 

Competències generals

 • Coneixements bàsics d’informàtica per fer ús d’ordinador i accés a Internet.


Competències especials
 • Bon nivell de comprensió de l’anglès.
 • Coneixement de les principals bases de dades biomèdiques i aptitud per a la cerca d’informació científica.
 • Domini del Campus Virtual de la UB.


Recomanacions respecte a assignatures i matèries que l’estudiant hauria d’haver cursat i/o conèixer
 • Coneixement dels continguts específics de les assignatures de primer curs.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG1. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE11. Capacitat per explicar l'estructura i funció dels gens i l'herència, les bases moleculars, els mecanismes d'expressió, la variabilitat i l'evolució en les poblacions, i per identificar quin paper tenen en la malaltia humana; per classificar les anomalies genètiques; per conèixer els mètodes diagnòstics de les síndromes més comunes, i per utilitzar les tècniques bàsiques associades a un laboratori genètic.

   -

CE16. Capacitat per raonar sobre el concepte i les característiques generals de la malaltia, els mecanismes pels quals es desenvolupa, i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa; per classificar els tipus de malalties, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, i per aprendre les principals tècniques d'estudi i diagnòstic de les malalties, inclosa la metodologia epidemiològica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 

Competències específiques referides a coneixements

 • Capacitat d’explicar l’estructura dels gens i l’herència, les seves bases moleculars, els seus mecanismes d’expressió i la seva variabilitat i evolució.


 

Objectius concrets
 • Conèixer les bases moleculars de la informació genètica.
 • Conèixer en detall la natura química dels àcids nucleics i la relació estructura-funció.
 • Dominar els mecanismes de perpetuació i variació del material hereditari i les seves implicacions.
 • Dominar els processos que permeten l’expressió gènica i la seva regulació.
 • Assimilar els principis moleculars a la base de l’herència que permetin la comprensió de la genètica de la transmissió.
 • Descriure l’estructura i el funcionament dels éssers vius a nivell molecular i cel·lular, així com la regulació i integració de les funcions dels éssers vius a aquests nivells.
 • Utilitzar algunes de les tècniques més actuals i representatives de la genètica molecular.
 • Separar i combinar substàncies aïllades de cèl·lules vives per determinar-ne l’estructura, propietats i interaccions químiques i funcionals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari

*  I. Naturalesa i estructura del material genètic

II. Replicació del DNA

III. Mutació i reparació del DNA

IV. Recombinació i transposició

V. Transcripció

VI. Regulació de l’expressió gènica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Temps presencial (38-40 % total): 25 h/crèdit x 5,2 crèdits x 0,4 = 58-60 h

 • Classes teòriques: 28-30 h
 • Seminaris: 10 h
 • Pràctiques de laboratori: 16 h
 • Sessions d’ordinador: 4 h


Temps no presencial (60-62 % total): 25 h/crèdit x 6,5 crèdits x 0,6 = 90-92 h

 

Aquests percentatges de docència presencial i no presencial poden variar depenent de les directrius que ens donin les autoritats sanitàries i acadèmiques enfront de la pandèmia de la COVID-19.

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics assolits, les habilitats pràctiques adquirides, el grau d’aprofitament i l’interès, com també la participació a seminaris.

 

Avaluació continuada

 • Prova de síntesi per escrit que avalua la integració dels coneixements de teoria de l’assignatura (60 % de la nota final).
 • Pràctiques. L’assistència a pràctiques és obligatòria. Es fa un informe de pràctiques i/o una prova per escrit per avaluar els coneixements i destresa adquirits (15 % de la nota final).
 • Participació i treball fet als seminaris (5 % de la nota final).
 • Proves escrites per avaluar la integració dels conceptes explicats a les classes i treballats als seminaris (20 % de la nota final).


Aquests percentatges i la presencialitat poden variar depenent de les directrius que ens donin les autoritats sanitàries i acadèmiques enfront de la pandèmia de la COVID-19.

 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.

 

Sistema de revisió d’exàmens

El sistema de revisió d’exàmens s’ajusta a allò que determina la normativa de la UB sobre l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges.

 

Avaluació única

L’alumne pot sol·licitar una avaluació única, renunciant a l’avaluació continuada, dins el temps reglamentari.

 • L’assistència a pràctiques és obligatòria. Es fa un informe de pràctiques i/o una prova per escrit per avaluar els coneixements i destresa adquirits (15 % de la nota final).
 • Prova final per escrit que avalua els coneixements de teoria i pràctiques (85 % de la nota final).


Aquests percentatges i la presencialitat poden variar depenent de les directrius que ens donin les autoritats sanitàries i acadèmiques enfront de la pandèmia de la COVID-19.

 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota de qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica.

 

Sistema de revisió d’exàmens

El sistema de revisió d’exàmens s’ajusta a allò que determina la normativa de la UB sobre l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges.