Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biologia del Desenvolupament

Codi de l'assignatura: 365585

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria de la Soledad Alcántara Horrillo

Departament: Departament de Patologia i Terapèutica Experimental

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Idioma

 

Castellà i català

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

(30 sessions d’1 h en un únic grup.)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

16

 

(6 sessions: 2 de 2 h i 4 de 3 h en grups de 20 alumnes amb 2 professors)

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

14

 

(7 sessions: 2 h per sessió en 2 grups.)

Treball tutelat/dirigit

4

(La tutorització es fa en 1 grup amb dos professors i individualment quan els alumnes ho sol·licitin.)

Aprenentatge autònom

86

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

CE14. Capacitat per descriure les característiques del desenvolupament embrionari, els seus mecanismes cel·lulars i genètics, les seves etapes i l'establiment del pla corporal humà i d'altres organismes interessants per a la investigació del desenvolupament embrionari.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu general és estudiar els models més rellevants de desenvolupament i explorar els mecanismes clau que condueixen el desenvolupament embrionari, de l’ou a l’adult. 

 • Classes teòriques. Les classes teòriques cerquen estimular la reflexió, el coneixement i l’esperit crític per entendre com es forma un adult a partir d’un ou fecundat, principalment a partir de dades experimentals. A més es confronta l’estudiant a entendre el desenvolupament com un problema biològic en quatre dimensions. El curs entra a fons en la base genètica de la formació del patró, la morfogènesi, la determinació i diferenciació cel·lular. Es presenten els models més destacats que s’utilitzen actualment en la biologia del desenvolupament, com són DrosophilaXenopus, Caenorhabditis elegans, Danio rerio, pollet i ratolí. El curs es complementa amb l’estudi de les cèl·lules mare (stem cells) i regeneració. 

Es fa especial èmfasi en la conservació evolutiva dels gens i mecanismes implicats en el desenvolupament com també en la relació entre desenvolupament, patologia i les implicacions biomèdiques de la biologia del desenvolupament. 

 • Seminaris i discussions. Els temes dels seminaris poden ser temes monogràfics, disseny experimental i resolució de problemes, etc. L’objectiu d’aquesta part és guiar l’estudiant en la lectura i la discussió de la literatura científica, fomentar la capacitat crítica, estimular la interpretació de resultats i participar en discussions. S’avalua la capacitat de presentar dades científiques, raonar i discutir sobre la temàtica. 
 • Pràctiques. A les pràctiques de laboratori s’introdueixen diferents models animals de desenvolupament, així com tècniques per obtenir i estudiar embrions. Es fomenta l’anàlisi de resultats. S’utilitzen algunes de les tècniques més rellevants per a l’estudi de l’expressió gènica com també dels mecanismes cel·lulars i genètics que regeixen la morfogènesi.

 

Referits a habilitats, destreses

L’assignatura proporciona coneixements bàsics del desenvolupament incloent-hi la morfogènesi de diferents models, entre els quals destaquen els mamífers, i amb especial èmfasi en el control genètic, els mecanismes cel·lulars i moleculars i la relació entre desenvolupament i evolució. 

Es desenvolupen competències d’observació, identificació, descripció i representació de models,
aplicació de tècniques per a l’estudi del desenvolupament, resolució de problemes, la comprensió de textos científics en anglès i la redacció d’informes i treballs.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes bàsics, desenvolupament inicial i etapes del desenvolupament

*  Conceptes bàsics, desenvolupament inicial i etapes del desenvolupament. Mètodes d’estudi i tècniques. Preformació i epigènesi. Organismes model. Llinatge cel·lular, mapes de destins, especificació, determinació i diferenciació cel·lulars, formació del patró, morfogènesi, factors intrínsecs i extrínsecs. Gametogènesi, fecundació i activació de l’ou. Clivatge, gastrulació, neurulació i organogènesi. Estadi filotípic. Processos postembrionaris

2. Genètica i biologia molecular i cel·lular del desenvolupament

*  Genètica i biologia molecular i cel·lular del desenvolupament. Equivalència genòmica. Expressió genètica diferencial i control genètic del desenvolupament, determinació dels eixos embrionaris, cascades d’expressió gènica en l’especificació de destins, xarxes gèniques reguladores. Reconeixement i adhesió cel·lular, proliferació i mort, migració, moviments morfogenètics, comunicació cel·lular, models de determinació del patró, centres organitzadors, inducció, vies de senyalització i activació de programes de desenvolupament, factors de transcripció i diferenciació cel·lular, modificacions epigenètiques i estabilitat de la diferenciació. Mida i forma dels teixits i òrgans, control del creixement i la regeneració

3. Morfogènesi i organogènesi: aspectes comuns i específics de diferents models

*  Morfogènesi i organogènesi: aspectes comuns i específics de diferents models. Característiques pròpies del desenvolupament dels mamífers, el model humà. Desenvolupament de l’ectoderma. Desenvolupament del mesoderma. Desenvolupament de l’endoderma. Exemples d’organogènesi i diferenciació cel·lular, processos de morfogènesi i mecanismes genètics i cel·lulars implicats. Annexos embrionaris als mamífers, placenta. Alteracions del desenvolupament, factors teratogènics genètics i ambientals

4. Regeneració, cèl·lules mare i implicacions biomèdiques de la biologia del desenvolupament

*  Regeneració, cèl·lules mare i implicacions biomèdiques de la biologia del desenvolupament: models de regeneració animal. Tipus de potencialitat i concepte de cèl·lula mare, cèl·lules mare embrionàries, cèl·lules mare de l’adult i inducció de cèl·lules mare pluripotencials. Clonatge, medicina regenerativa i altres implicacions biomèdiques de la biologia del desenvolupament, aspectes tècnics i ètics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent es basa en quatre tipus d’activitats: classes teòriques, pràctiques de laboratori i d’ordinador, seminaris de temes monogràfics i problemes. La dedicació total estimada és de 150 hores 60 de les quals són presencials i 90 de treball autònom. La metodologia es pot modificar per adaptar-se als requeriments de l’evolució de la situació sanitària associada a la pandèmia de la COVID-19. Qualsevol modificació s’ha de comunicar als alumnes a través del Campus Virtual. A partir dels objectius, continguts i metodologia del pla docent, cada unitat docent (Biologia i Medicina) organitza les activitats segons un programa específic adaptat a les característiques de cada campus. 

Fonamentalment la metodologia consta de:

 • Classes magistrals per conduir l’alumne en els principis bàsics del desenvolupament.
 • Classes de seminaris on es fomenta el disseny experimental, la resolució de problemes i la lectura, presentació i discussió d’articles científics rellevants.
 • Classes pràctiques de laboratori per familiaritzar l’alumne amb les tècniques bàsiques i en alguns processos de desenvolupament rellevants.


L’idioma de les classes magistrals (teoria) és el català, el castellà i l’anglès. Algunes activitats es poden desenvolupar (pràctiques i seminaris) en anglès. Com a mínim es requereix un nivell d’anglès suficient per a la lectura d’articles científics.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Procediment

 • Avaluació continuada de teoria, pràctiques, seminaris, presentació de treballs, etc.
 • Avaluació del conjunt del temari mitjançant un examen amb diferents tipus de preguntes.


Criteris d’avaluació
 • Comprensió de conceptes, coneixement dels fets bàsics del desenvolupament, capacitat d’identificació i representació d’estructures, capacitat de resolució de problemes, participació activa a seminaris i pràctiques, qualitat dels treballs escrits i presentacions orals.
 • L’assistència a pràctiques, seminaris i presentació de treballs és obligatòria.


Criteris de qualificació final (prova de síntesi)

La prova de síntesi avalua el conjunt del temari i representa el 60 % de la qualificació final, tanmateix cal obtenir un mínim del 45 % de la puntuació màxima de l’examen per fer mitjana amb les qualificacions d’avaluació continuada. Cal obtenir una puntuació mínima de 5 per aprovar.

 

Sistema de puntuació i ponderació
 • 40 % (avaluació continuada de teoria, pràctiques, seminaris i presentació de treballs, etc.).
 • 60 % (prova de síntesi).


Cada unitat docent especifica el sistema de puntuació i ponderació dels diferents aspectes inclosos a l’avaluació continuada segons les activitats desenvolupades a cada campus.

 

Revisió

La revisió de les avaluacions finals s’ajusta a les normes que estableix el Consell d’Estudis.

 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura per l’incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagin renunciat a la nota de la qualificació final, tenen dret a ser reavaluats mitjançant una prova específica. Per accedir a la reavaluació cal una nota mínima a la prova de síntesi de 3,5, i cal obtenir un 50 % de la puntuació màxima per aprovar la reavaluació.

Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

 

Avaluació única

La sol·licitud d’avaluació única es fa d’acord amb la normativa de la UB.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

La llista bibliogràfica inclou diferents tipus de textos en versió anglesa / castellana que poden ser utilitzats com a fonts principals o com llibres de consulta per a determinats temes. Cada unitat docent, especificarà  la utilització de la bibliografia recomanada segons els diferents blocs temàtics i el programa específic del campus.

Textos generals de Biologia del Desenvolupament

Gilbert, S.F. Barresi M.J.F. (2016) Developmental Biology, 11th Edition, Sinauer Associates, Inc.

Wopert, L. Ticle C., Martinez Arias A. (2011) Principles of Development, 5th Edition, Oxford University Press.

Textos de Biologia del Desenvolupament humà

Carlson, B.M. (2014) Embriología Humana y Biología del Desarrollo 5th Edition, Elsevier/Saunders.

Schoenwolf , CG et al., (2015) Larsen’s Human Embryology 5th Edition, Elsevier

Sadler, T.W. (2012) Embriología Médica de Langman’. 12ª Edición. Wolters Kluwer /Lippincott Williams & Wilkins.

Moore K.L., et al. (2016) Embriología Clínica 10ª Edición. Elsevier.

Altres textos

Alberts, B. et al. (2016) Biología Molecular de la Célula 6ª Edición. Omega.

I totes les fonts d’informació científica que es puguin trobar a la biblioteca o a la WEB