Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biologia del Càncer

Codi de l'assignatura: 365586

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nieves Agell Jane

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

32

 

(Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.)

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

10

 

(Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.)

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

4

 

(Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.)

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG6. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit).

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE16. Capacitat per raonar sobre el concepte i les característiques generals de la malaltia, els mecanismes pels quals es desenvolupa, i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa; per classificar els tipus de malalties, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, i per aprendre les principals tècniques d'estudi i diagnòstic de les malalties, inclosa la metodologia epidemiològica.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer quins són els mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en l’origen i el desenvolupament del càncer.
 • Conèixer quins són els mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en la disseminació dels tumors i la formació de metàstasi.
 • Conèixer quin paper tenen les mutacions en el desenvolupament dels tumors i com hi influeixen els factors ambientals
 • Conèixer quines estratègies terapèutiques s’utilitzen en el tractament del càncer

 

 

Blocs temàtics

 

1. Càncer: conceptes bàsics

*  Classificació i nomenclatura dels tumors. Origen i desenvolupament del tumor. Característiques de les cèl·lules tumorals. Naturalesa del càncer. Cèl·lules mare del càncer. Heterogeneïtat intratumoral.

2. Carcinogènesi

*  Mutàgens i carcinògens. Carcinogènesi química i per radiació. Carcinogènesi vírica.

3. Oncogens i gens supressors de tumors. Epigenètica del càncer

*  Oncogens i mecanismes d’activació. Gens supressors de tumors i mecanismes d’inactivació. Mecanismes epigenètics.

4. Cicle cel·lular i càncer

*  Control del cicle cel·lular i dels sistemes de vigilància (checkpoints). Mecanismes de desregulació en els tumors.

5. Senyalització cel·lular i càncer

*  Factors de creixement, receptors i vies de transducció de senyals. Factors de transcripció. Alteracions en les cèl·lules tumorals.

6. Apoptosi, autofàgia i càncer

*  Vies apoptòtiques i alteracions en les cèl·lules tumorals. Vies autofàgiques i alteracions en les cèl·lules tumorals.

7. Angiogènesi

*  Mecanismes moleculars de l’angiogènesi en càncer: inhibidors i estimuladors de l’angiogènesi.

8. Els altres hallmarks del càncer

*  Desregulació del metabolisme energètic en els tumors. Evasió de la immunovigilància, mecanismes. Inestabilitat genòmica i càncer. Inflamació crònica i càncer. Implicació de les cèl·lules del microambient tumoral en el desenvolupament dels tumors.

9. Invasió i metàstasi

*  Invasió tumoral. Diferents tipus d’invasió. Transició epiteli-mesènquima. Invasió col·lectiva. Els nínxols premetastàtics i metastàtics. Mecanismes de metàstasi.

10. Càncer familiar

*  Càncers colorectals, càncers de mama. Altres càncers hereditaris.

11. Teràpia del càncer

*  Teràpies clàssiques i emergents: radioteràpia, quimioteràpia, immunoteràpia i noves estratègies basades en els coneixements moleculars. Mecanismes de resistència.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

L’assignatura s’imparteix en forma de:

 • Classes magistrals o teòriques
 • Seminaris
 • Pràctiques de laboratori
 • Tutories individuals


En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

Les condicions previstes de presencialitat es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 • Primera prova parcial sobre els temes 1-16, de 25 preguntes de tipus test d’elecció múltiple. Durada: 1,50 h. Ponderació: 25 %.
 • Avaluació sobre les pràctiques. Ponderació: 15 %.
 • Prova de síntesi sobre tot el temari. Consisteix en 50 preguntes de tipus test d’elecció múltiple. Durada: 2 h. Ponderació: 60 %.


Es pot fer una prova de reavaluació quan l’alumne no aprovi l’avaluació de l’assignatura. Per optar a aquesta reavaluació l’alumne ha de tenir una qualificació mínima de la prova de síntesi o avaluació única igual o superior a 3 sobre 10. 

Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

 

Avaluació única

Prova de síntesi sobre tot el temari. Consisteix en 25-30 preguntes de tipus test, d’elecció múltiple, i 5-10 preguntes de resposta curta. Durada: 2 h. Ponderació: 100 %.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

WEINBERG, R.A. The biology of cancer. 2nd ed. New York : Garland Science, 2014
PELENGARIS, S.; KHAN, M. (ed.). The molecular biology of cancer. 2nd ed. Hoboken, NJ :
Wiley- Blackwell, 2013