Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bioquímica Analítica i Anàlisi Clínica

Codi de l'assignatura: 365588

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Wladimiro Jimenez Povedano

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

57

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

33

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

12

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Seminari

No presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

3

Aprenentatge autònom

90

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE17. Capacitat per analitzar metabòlits importants per al diagnòstic i seguiment d'una malaltia, i també els marcadors de malaltia en cèl·lules i teixits normals i anormals, i capacitat per aprendre les tècniques citològiques i anatomopatològiques i els conceptes bàsics de l'examen anatomopatològic.

   -

CE16. Capacitat per raonar sobre el concepte i les característiques generals de la malaltia, els mecanismes pels quals es desenvolupa, i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa; per classificar els tipus de malalties, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, i per aprendre les principals tècniques d'estudi i diagnòstic de les malalties, inclosa la metodologia epidemiològica.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

CE2. Capacitat per descriure i aplicar els conceptes i lleis de la física a l'estudi dels processos biològics i les funcions de l'organisme humà, així com el fonament físic dels mètodes diagnòstics i terapèutics (formació de la imatge, làser, radiacions ionitzants i no ionitzants, isòtops, etc.).

   -

CE19. Dissenyar un experiment, participar en sessions de debat científic, discutir resultats, analitzar bibliografia, estar familiaritzat amb el laboratori experimental i analític.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’assignatura presenta el significat i la interpretació de les magnituds bioquímiques per a la detecció, el diagnòstic, la prognosi i el monitoratge de les malalties, així com el seu fonament, les possibles causes o orígens i les seves manifestacions clíniques i conseqüències per a la persona.

Aquests coneixements se situen en el context de les activitats professionals relacionades amb la bioquímica clínica i les anàlisis clíniques, tant pel que fa a les tècniques i metodologies que s’utilitzen com la seva aplicació en l’àmbit clínic.

A l’assignatura també es tracten els avenços i tendències actuals en la identificació i validació de nous biomarcadors i altres magnituds bioquímiques que, gràcies a la seva determinació mitjançant tècniques analítiques, permetin millorar la capacitat de diagnòstic clínic

 

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Classes magistrals

1.1. Introducció. Importància de la bioquímica analítica i clínica en la pràctica mèdica 

 • El laboratori de bioquímica clínica. Nivells de complexitat
 • Laboratori central automatitzat. Laboratori al costat del malalt (POC)
 • Tipus de mostres. Obtenció i tractament. Variabilitat preanalítica i analítica
 • Anàlisi i validació de resultats. Sistemes d’informació dels laboratoris
 • Sistemes de qualitat

1.2. La sang a les anàlisis clíniques. El laboratori d’hematologia 

 • Examen morfològic de la sang, hemograma, proves de coagulació, interpretació
 • Anèmies i hemoglobinopaties
 • Leucèmies i limfomes
 • Desordres de l’hemostàsia, hereditaris i adquirits

1.3. Diagnòstic bioquímic d’alteracions metabòliques 

 • Exploració del metabolisme hidrocarbonat i del metabolisme lipídic
 • Malalties metabòliques hereditàries
 • Malalties lisosomals
 • Malalties mitocondrials

1.4. Estudi dels diferents sistemes i òrgans        

 • Exploració bioquímica de la funció cardíaca i la funció pulmonar
 • Exploració de la funció hepàtica i de la funció renal
 • Exploració del sistema endocrí 

1.5. Estudi bioquímic de processos cancerígens 

 • Marcadors tumorals
 • DNA circulant i biòpsia líquida 
 • Factors angiogènics i inflamatoris
 • Marcadors de remodelat tissular

1.6. Investigacions especialitzades 

 • Programes de cribratge poblacional: malalties metabòliques, fenilcetonúria
 • Fibrosi quística 
 • Hemoglobinopaties i síndromes d’immunodeficiència severa
 • Cribratge del càncer de colon
 • Cribratge prenatal de primer trimestre
 • Diagnòstic prenatal no invasiu

2. Pràctiques de laboratori

2.1. Pràctica 1

Anàlisi de productes de seqüenciació. Identificació de mostres patològiques

2.2. Pràctica 2

Examen citològic de mostres sanguínies i urinàries

2.3. Pràctica 3

Identificació i quantificació d’àcids grassos mitjançant GC/MS

2.4. Pràctica 4

Discussió de casos clínics. Càncer de pròstata

3. Seminaris

3.1. Seminari 1

Tècniques de biologia molecular. PCR quantitativa, seqüenciació i NGS, DNA arrays

3.2. Seminari 2

Tècniques de separació i d’anàlisi quantitativa. GC, LC, HPLC

3.3. Seminari 3

Metodologies analítiques. Tècniques enzimàtiques. RIA i immunoassaigs

3.4. Seminari 4

Incorporació de noves tècniques al laboratori de BQ. Validació d’un mètode

3.5. Seminari 5

Journal Club

3.6. Seminari 6

Recerca i identificació de biomarcadors de fibrosi

4. Presentació de treballs

4.1. Presentació oral d’un tema escollit pels estudiants a partir d’una bateria de treballs

5. Tutoria

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El programa docent està pensat per impartir-se en classes presencials magistrals (duració màxima de 50 minuts), seminaris (duració màxima de 50 minuts) i pràctiques i problemes (duració de dues hores cada una). Algunes parts d’aquest programa les han de treballar els alumnes de forma no presencial (autoaprenentatge) a partir de la cerca d’informació, presentacions orals i escrites, informes autoavaluatius, etc.

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Procediment

Es considera que l’alumne ha d’aprofitar al màxim els recursos i les eines amb què es fa l’assignatura per adquirir les competències i els objectius proposats. Per això, a més dels sistemes d’avaluació, es valora positivament la participació activa de l’alumne en les sessions teòriques, en els seminaris i en les classes pràctiques i de problemes.

 

Revisió d’exàmens

Es convoca una sessió per consultar els resultats obtinguts a la prova de síntesi d’acord amb els terminis i la normativa que estigui vigent.

 

Criteris d’avaluació

L’avaluació dels continguts, habilitats i competències adquirides es fa d’acord amb els apartats següents:

 • Les sessions pràctiques s’avaluen tenint en compte l’assistència i la presentació d’un informe o guió de cada pràctica. Per tant, és imprescindible l’assistència de l’alumne a les sessions pràctiques per ser avaluat. Aquesta part representa un 15 % de l’avaluació global de l’assignatura.
 • Les sessions pràctiques d’ordinadors i seminaris s’avaluen tenint en compte l’assistència i, eventualment, la presentació d’un informe de cada sessió. Per tant, és imprescindible l’assistència de l’alumne a les sessions per ser avaluat. Aquesta part representa un 10 % de l’avaluació global de l’assignatura.
 • Preparació i exposició d’un tema davant dels companys i el professorat. A l’inici de curs es proposen articles científics o temes al voltant de patologies humanes sobre les quals es pugui discutir de diferents mètodes diagnòstics. Representa el 15 % de l’avaluació global.
 • Prova de síntesi formada per un test de 40 preguntes d’elecció múltiple. Cada pregunta consta de 4 possibles respostes, amb una sola de certa. Cada pregunta ben contestada val 1 punt. Si es contesta malament resta 0,25 punts i no puntua si no es contesta. Aquesta part representa el 60 % de l’avaluació global.


Sistema de puntuació i ponderació
 • Prova de síntesi, 60 %
 • Sessions pràctiques, 15 %
 • Sessions d’ordinador i seminaris, 10 %
 • Preparació i exposició d’un tema, 15 %


Criteris de reavaluació

Els alumnes que s’hagin presentat a la prova de síntesi però no l’hagin superat poden gaudir d’una prova de reavaluació, indicada en el calendari del curs, sempre que hagin obtingut una nota mínima de 3 a la prova de síntesi i tinguin aprovades les pràctiques. 

 

Avaluació única

Els alumnes que manifestin no poder complir els requisits de l’avaluació continuada han de demanar l’avaluació única durant la primera setmana del curs. Consisteix en l’avaluació de les competències del conjunt de l’assignatura. Són objecte d’avaluació els continguts corresponents a la docència teòrica i pràctica. Consisteix en una prova final que té un valor del 80 % i l’informe de pràctiques (20 %). Per aprovar l’assignatura és obligatori fer les pràctiques.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

- KD McClatchey (1994). Clinical Laboratory Medicine. Williams & Wilkins, Baltimore MA. ISBN 0-683-05755-3.

- Bakerman S. (2002) Bakerman’s, ABC’s of interpretative laboratory data. 4th ed. Interpretative Lab data Inc, Scottsdale AZ ISBN 0-945577-07-9

- Gaw A, Reilly D, Stewart MJ, Cowan RA, Shepherd J (2006) Bioquímica Clínica. Elsevier. ISBN13: 978848174523-8.

- Burtis C.A., Ashwood ER, Bruns DE (2006). Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed, Elsevier Saunders, Saint Louis ISBN -13; 978-07216-0189-

- Turgeon M.L.  (2007) Linné & Ringsrud’s Clinical Laboratory Science 5th ed. Mosby Elsevier, St Louis MO, ISBN: 978-0-323-03412-8

- Litwack G. (2008). Human Biochemistry and Disease, Elsevier Inc; Ma. ISBN 978-0-12- 452815-4.

- González-Hernández A. (2010). Principios de Bioquímica Clínica y Patologia molecular. Elsevier España, Barcelona. ISBN: 978-84-8086-076-5.

Pàgina web

FONTS CONSULTADES D’INTERNET

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  Enllaç
http://www.arupconsult.com/index.html  Enllaç
http://www.labtestsonline.es/  Enllaç
http://www.medscape.com/pathology?src=mp  Enllaç