Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques de Diagnòstic i d'Imatge

Codi de l'assignatura: 365589

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Lourdes Mengual Brichs

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

22

 

-  Seminari

Presencial

 

20

 

-  Taller experimental

Presencial

 

18

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE16. Capacitat per raonar sobre el concepte i les característiques generals de la malaltia, els mecanismes pels quals es desenvolupa, i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa; per classificar els tipus de malalties, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, i per aprendre les principals tècniques d'estudi i diagnòstic de les malalties, inclosa la metodologia epidemiològica.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre els conceptes bàsics del diagnòstic.

 

— Identificar l’esquema i les tècniques de diagnòstic genètic més adients per a cada malaltia hereditària i/o família que la presenta.

 

— Conèixer les tècniques de diagnòstic en hematologia i la seva aplicació.

 

— Conèixer les aplicacions que formen part del futur del diagnòstic microbiològic.

 

— Decidir la tècnica d’imatge més adient per extreure informació estructural, morfològica o funcional dels organismes vius en una aproximació multiescala.

 

— Aplicar els conceptes, mètodes i tècniques de processament d’imatges en l’estudi de les imatges biomèdiques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Tècniques de diagnòstic genètic

2. Tècniques de diagnòstic en microbiologia

3. Tècniques de diagnòstic bàsic en hematologia

4. Tècniques de diagnòstic per la imatge

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consta de classes teòriques, seminaris, tallers experimentals i tutories (a petició dels alumnes). 

L’assistència als tallers experimentals és obligatòria. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació final consta de la combinació de dos procediments: avaluació al llarg del procés d’aprenentatge (50 % de la qualificació final) i prova de síntesi (50 % de la qualificació final).

 

Avaluació al llarg del procés d’aprenentatge

Els elements d’avaluació continuada s’obtenen a partir d’una avaluació dels coneixements a meitat del curs i dels informes de les pràctiques fetes durant el curs. L’assistència a les pràctiques és obligatòria. 

 

Prova de síntesi

Consisteix en l’avaluació de les competències del conjunt de l’assignatura. Són objecte d’avaluació conjunta els continguts corresponents a la docència teòrica, els seminaris i les pràctiques de laboratori.

El contingut de la prova és:

 • Preguntes d’elecció múltiple.
 • Preguntes obertes d’extensió limitada.


Els criteris d’avaluació són:
 • Comprensió de conceptes generals.
 • Capacitat de relacionar i integrar els coneixements teòrics.
 • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes pràctics.


Per superar l’assignatura cal obtenir un 50 % de la puntuació total.

 

Reavaluació

Es pot fer una prova de reavaluació quan l’alumne no aprovi l’assignatura. Per optar a aquesta reavaluació cal: 1) haver obtingut una qualificació mínima de 3 en l’avaluació ordinària i 2) haver assistit i aprovat les pràctiques. La reavaluació no es pot aplicar per millorar la nota d’alumnes ja aprovats.

 

Revisió d’exàmens 

El sistema de revisió d’exàmens s’ajusta a la normativa de la UB sobre l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges.

 

Avaluació única

L’alumne pot renunciar a l’avaluació continuada i sol·licitar justificadament una avaluació única en els terminis establerts. 

 • L’assistència a pràctiques és obligatòria. Es fa un informe de pràctiques i/o una prova per escrit per avaluar els coneixements i destresa adquirits (10 % de la nota final). 
 • Prova final per escrit que avalua els coneixements de teoria i pràctiques (90 % de la nota final). 


Contingut de la prova 

 • Preguntes d’elecció múltiple.
 • Preguntes obertes d’extensió limitada.


Criteris d’avaluació

 • Comprensió de conceptes generals.
 • Capacitat de relacionar i integrar els coneixements teòrics.
 • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes pràctics.


Criteris de qualificació de la prova final 

Per superar l’assignatura cal obtenir un 50 % de la puntuació total. 

 
Reavaluació 

Es pot fer una prova de reavaluació quan l’alumne no aprovi l’assignatura. Per optar a aquesta reavaluació cal: 1) haver obtingut una qualificació mínima de 3 en l’avaluació ordinària i 2) haver assistit i aprovat les pràctiques.  

 

Revisió d’exàmens

El sistema de revisió d’exàmens s’ajusta a la normativa de la UB sobre l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges.