Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràcticum II

Codi de l'assignatura: 365591

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Vanessa Soto Cerrato

Departament: Departament de Patologia i Terapèutica Experimental

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

150

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

150

 

(Entre 50 i 150 h.)

Treball tutelat/dirigit

0

(Entre 0 i 100 h.)

Aprenentatge autònom

0

(Entre 0 i 50 h.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG6. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit).

   -

CG5. Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CG1. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE19. Capacitat per dissenyar un experiment, participar en sessions de debat científic, discutir resultats, analitzar bibliografia i familiaritzar-se amb el laboratori experimental i analític.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Dissenyar, executar i analitzar protocols experimentals i/o tècnics.
 • Elaborar informes sobre resultats trobats en un protocol experimental i/o tècnic.
 • Fer servir eines estadístiques i informàtiques necessàries per a una anàlisi correcta de les dades obtingudes.
 • Sintetitzar els resultats obtinguts i elaborar conclusions coherents de la tasca desenvolupada.
 • Fer una anàlisi crítica de tota la feina desenvolupada (plantejament del treball, metodologia i conclusions).


D’una manera més específica, el Pràcticum I ha de servir per fixar les bases tant teòriques com pràctiques més generals en relació amb la modalitat i/o grup de pràcticum per aconseguir que l’alumne pugui tenir les eines i els coneixements necessaris per seguir amb el Pràcticum II i Treball Final de Grau en el cas que el Pràcticum I estigui lligat al Pràcticum II i al TFG.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari general

*  Variables segons les ofertes disponibles. Les ofertes es publiquen al Campus Virtual o en l’aplicació de pràcticums i TFG, en funció de la modalitat i del tipus de pràcticum.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’organització general dels pràcticums i del treball final de grau està inclosa en el manual i en el document Organització de PI, PII i TFG a la Facultat de Biologia. Està estructurat en tres modalitats diferents:

 • Modalitat 1: lligat a una entitat o empresa externa. 
 • Modalitat 2: lligat a un grup de recerca de la Universitat de Barcelona.
 • Modalitat 3: lligat a una estada en un centre estranger (Erasmus o similar).


Segons el tipus de pràcticum triat es duen a terme:
 • Activitats presencials
  • Classes teoricopràctiques amb la introducció dels continguts necessaris i comuns als alumnes del grup de pràcticum.
  • Seminaris.
  • Debats dirigits.
  • Estudi de casos.
  • Sortides de camp.
  • Pràctiques de laboratori.
  • Pràctiques en aules d’ordinadors.
 • Activitats tutorades
  • Resolució de problemes.
  • Exercicis pràctics.
  • Treball en grup.
  • Anàlisi de dades.
 • Activitats autònomes
  • Estudi.
  • Cerca d’informació.
  • Elaboració d’informes.
  • Resolució de problemes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es basa en l’activitat continuada de l’alumne, la qual es fonamenta en:

 • Assistència i participació a les activitats presencials programades a l’assignatura segons el grup de pràcticum.
 • Aprofitament de les activitats.
 • Elaboració d’un informe/llibreta de pràctiques.
 • Autoavaluació raonada de les activitats desenvolupades.


La ponderació de cada una de les activitats depèn de cada grup i/o modalitat de pràcticum. Aquesta informació es troba en l’espai de l’assignatura al Campus Virtual.

La qualificació del Pràcticum II l’emet, segons la modalitat:
 • Modalitat 1: el tutor extern i el tutor de la UB.
 • Modalitat 2: el tutor de la UB.
 • Modalitat 3: el tutor de la universitat estrangera.


I es valora:
 • Informe de pràctiques (si escau).
 • Participació de l’alumne.
 • Adquisició de competències i habilitats desenvolupades a les pràctiques.
 • Autoinforme avaluatiu de l’alumne.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BARTOLOMÉ, A.; CARMONA, M.; FERRER, V.; SORIA, V. El trabajo de fin de grado : guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Aravaca : McGraw Hill, cop. 2013