Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Nutrició

Codi de l'assignatura: 365595

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ramon Estruch Riba

Departament: Departament de Medicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial

 

35

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

16

 

-  Seminari

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

A més de la bibliografia recomanada, el professor recomana i penja enllaços a articles actuals i d’interès per a l’assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE10. Capacitat per reconèixer i descriure els processos bioquímics responsables de la vida (incloses l'estructura i funció de les molècules biològiques, el metabolisme i el control del metabolisme) i els processos de nutrició humana, per reconèixer-ne la relació amb la salut i la malaltia, i per familiaritzar-se amb les tècniques d'ús habitual en un laboratori bioquímic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Estudiar les funcions dels nutrients a l’organisme i com aquest organisme en controla la ingesta, disponibilitat, integració metabòlica i recanvi. Això inclou l’anàlisi dels requeriments, necessitats, recomanacions nutricionals i, a nivell metabòlic, el paper funcional, la utilització i el control global dels recursos energètics i plàstics dels diferents nutrients per a l’organisme, incloent-hi la influència del genoma i factors ambientals, així com el paper dels nutrients en situacions de salut i de malaltia. També aporta les bases per a la dietètica i els aliments, i es destaca el coneixement, prevenció i tractament de les patologies directament relacionades amb la nutrició i l’alimentació.

 

Referits a actituds, valors i normes

En la mesura que sigui possible s’incorpora la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura

 

 

Blocs temàtics

 

1. Contingut de l’assignatura

1.1. Introducció

1.2. Necessitats energètiques de l’organisme

1.3. Necessitats plàstiques

1.4. Microcomponents orgànics de la dieta

1.5. Altres components orgànics de la dieta

1.6. Components inorgànics de la dieta

1.7. Control del metabolisme energètic i del pes corporal

1.8. Aliments

1.9. Patologies relacionades amb la dieta i la nutrició

1.10. Necessitats nutricionals especials: cicle vital i esport

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La impartició de l’assignatura es fa mitjançant:

  • Classes magistrals.
  • Classes de seminaris.
  • Pràctiques al laboratori.


En cas que la situació sanitària no ho permeti, hi ha la possibilitat que la docència sigui mixta (presencial / no presencial) en les condicions que cada equip docent consideri més adients i tenint en compte la resta d’assignatures i ensenyaments, el nombre de professorat i els espais disponibles. Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació dels coneixements adquirits a les classes de teoria té un valor del 60 % de l’assignatura. S’avaluen mitjançant una prova escrita que consta de preguntes de tipus test d’elecció múltiple en què una resposta correcta suma un punt i una resposta incorrecta resta 0,25 punts. Hi ha una prova eliminatòria de matèria a meitat de període docent.

A la prova de síntesi de juny només s’avaluen els coneixements adquirits a les classes de teoria. Els alumnes que hagin superat, amb una nota mínima de 5 sobre 10, la prova eliminatòria de la primera part de l’assignatura no cal que es tornin a examinar i només han de fer la prova de la segona part. Per poder aprovar l’assignatura és necessari superar l’avaluació dels coneixements de les classes teòriques amb una nota mínima de 5 en cada una de les parts avaluades.

L’assistència a les classes de pràctiques és obligatòria i condició per aprovar l’assignatura. Els coneixements adquirits a les pràctiques s’avaluen mitjançant l’entrega via Campus de quatre exercicis de desenvolupament o defensa oral que es fa durant l’última mitja hora de l’última sessió de pràctiques. El valor total de les pràctiques és d’un 20 % de la nota global de l’assignatura.

L’avaluació dels seminaris es fa també a finals de curs mitjançant un qüestionari d’unes 50-60 preguntes que s’ha de resoldre amb un temps limitat. L’avaluació de conceptes adquirits en els temes monogràfics tractats i es fa mitjançant un qüestionari al Campus Virtual que s’ha de resoldre amb un temps limitat. El qüestionari s’obre un cop s’hagi fet l’últim seminari i resta obert durant 48 h. A classe s’avisa oportunament de quan s’obre el qüestionari. La nota dels seminaris té un valor global del 20 % de l’assignatura.

 

Reavaluació

Qui no hagi superat l’assignatura per incompliment de les condicions establertes a l’avaluació continuada o perquè hagi renunciat a la nota de la qualificació final té dret a ser reavaluat mitjançant una prova específica.

  • Per presentar-se a la reavaluació és requisit haver assistit a les classes de pràctiques.
  • Només es torna a avaluar la part de les classes de teoria.
  • Per anar a la reavaluació no cal cap nota mínima.
  • El tipus de prova és del mateix format que els parcials i la prova de síntesi i, excepcionalment, es pot optar per una prova oral que consta d’una bateria de preguntes a contestar o desenvolupar en 10-15 minuts.


Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

 

Avaluació única

El dia de la prova de síntesi de juny qui opti per l’avaluació única ha de superar la prova de preguntes de tipus test d’elecció múltiple (una resposta correcta suma un punt i una resposta incorrecta resta 0,25 punts), en què el 80 % de les preguntes corresponen als continguts de les classes de teoria, 10 % als continguts de les pràctiques i 10 % als continguts dels seminaris.

Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BERCANIER, CD; ZEMPLENI, J. Advanced Nutrition: macronutrints, micronutrients and metabolism. 2nd. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group 2015

COMBS, G.F. The vitamins. 4th. ed. Amsterdam: Elsevier, 2012

FRAYN, K.N: Metabolic regulation: a human perspective 3rd. ed. Wiley-Blackwell, cop 2010

GARROW, J.S., JAMES, W.P.T., RALPH, A.V. Human nutrition and dietetics. 10th. ed. Edinburg: Churchill Livinstone, 2000

GIBNEY, M.J.; VORSTER, H.H.; KOK, F.J. (eds). Introducción a la nutrición humana. Zaragoza: Acribia, DL 2004

GIBNEY, M.J.; MCDONALD, IA.; ROCHE,H.M. (eds). Nutrición y metabolismo. Zaragoza: Acribia DL 2005

MATAIX, F.J. Nutrición y alimentación humana, 2a. ed. Majadahonda: Ergon, cop 2009

NELMS, M.N. Medical Nutrition therapy: a case study approach. 4th. ed. New York: Cengage, cop. 2014

WHITNEY, E.N.; ROLFES, S.R. Understanding nutrition. 14th. ed. Belmont, California: Wadworth, 2016