Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estratègies Terapèutiques

Codi de l'assignatura: 365606

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Maria Canals Coll

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

59

 

-  Teoria

Presencial

 

18

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

1

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

6

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

24

Treball tutelat/dirigit

12

Aprenentatge autònom

79

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG6. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit).

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

CE4. Capacitat per descriure l'anàlisi i producció de compostos que poden interferir en els processos de les diferents malalties.

   -

Competències generals

 • Aplicar noves estratègies farmacològiques individualitzades i ser capaços de plantejar assaigs clínics.
 • Poder plantejar el disseny de noves estratègies terapèutiques basades en tècniques farmacològiques, de teràpia gènica o de teràpia cel·lular.
 • Comprendre els fonaments de la teràpia cel·lular per a diferents malalties i conèixer les diferents fonts de cèl·lules mare i les seves possibilitats.
 • Conèixer les normes legals per als nous fàrmacs, productes gènics i cel·lulars.


Competències específiques
 • Dissenyar nous fàrmacs i entendre el desenvolupament clínic dels medicaments.
 • Conèixer els procediments de patents i de protecció intel·lectual.
 • Comprendre els conceptes de resistència i tolerància cel·lular.
 • Entendre la farmacogenètica i farmacologia humana.
 • Entendre la farmacogenòmica i el desenvolupament de fàrmacs farmacogenòmics.
 • Conèixer i entendre el concepte i possibilitats de la teràpia cel·lular i la medicina regenerativa.
 • Conèixer els protocols per als cultius cel·lulars i adquirir la capacitat de fer cultius cel·lulars.
 • Conèixer els diferents tipus de cèl·lules mare i les seves característiques.
 • Entendre el concepte de nínxol cel·lular.
 • Entendre els diferents mecanismes de la diferenciació cel·lular i les seves aplicacions en cèl·lules mare.
 • Conèixer els principals tipus de scaffolds emprats en regeneració tissular.
 • Conèixer els principis generals dels bioreactors per enginyeria de teixits.
 • Conèixer les especificitats dels bioreactors per als diferents teixits/òrgans.
 • Conèixer les teràpies cel·lulars consolidades i la seva exclusió de la llei del medicament.
 • Conèixer els avanços de la substitució i reparació cel·lular en diferents malalties.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

El programa docent està pensat per impartir-se en classes presencials magistrals (duració màxima de 50 minuts), seminaris (duració màxima de 50 minuts) i pràctiques o problemes (duració de dues hores cada una). Algunes parts d’aquest programa s’han de treballar de manera no presencial (autoaprenentatge), partint de la cerca d’informació, presentacions orals i escrites, informes autoavaluatius, etc.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Farmacologia

1.1. Disseny i desenvolupament de fàrmacs

1.2. Noves estratègies farmacològiques a la indústria farmacèutica

1.3. Farmacogenètica i farmacogenòmica

2. Teràpia cel·lular

2.1. Teràpies avançades: conceptes i generalitats

2.2. Teràpia cel·lular: concepte i generalitats

2.3. Teràpies consolidades

2.4. Cèl·lules mare pluripotents

2.5. Cèl·lules mare adultes

2.6. Diferenciació i selecció de cèl·lules mare

2.7. Teràpia cel·lular immunomoduladora i inflamatòria

2.8. Trasplantament i seguiment in vivo de cèl·lules

3. Teràpia gènica

3.1. Teràpia gènica ex vivo

4. Enginyeria de teixits

4.1. Usos terapèutics i biomèdics dels esquelets o scaffolds

4.2. Els bioreactors en l’enginyeria de teixits

4.3. Biompressió 3D

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Classes magistrals (50 minuts)

Pràctiques de laboratori o problemes (2 hores)

Per aprofitar adientment les sessions presencials de pràctiques i problemes, cal que l’alumne vingui amb els conceptes bàsics compresos donats a les sessions magistrals. A més, és molt convenient haver treballat no presencialment (de forma individual o en grup) sobre conceptes i tècniques anteriorment explicades i que es troben prèviament penjades a la intranet de l’assignatura.

La duració de cada sessió pràctica o de problemes és d’unes 2 hores.

 • Sessió 1. Desenvolupament de fàrmacs
 • Sessió 2. La resposta individual als fàrmacs com a base de la teràpia personalitzada
 • Sessió 3. Treballar en sales GMP (pràctica de tarda a causa de la tasca pròpia de la unitat)
 • Sessió 4. Cultius cel·lulars, obtenció i creixement de cèl·lules mare
 • Sessió 5. Modificacions genètiques de les cèl·lules diana: construccions moleculars per assolir el nostre objectiu
 • Sessió 6. Trasplantaments cel·lulars i seguiment in vivo


Seminaris

Els seminaris aprofundeixen en noves estratègies terapèutiques i aspectes relacionats. Es facilita material bibliogràfic en forma d’article científic o revisió actualitzada, o bé es pengen presentacions al Campus que l’alumne ha d’haver llegit abans del seminari. Els seminaris requereixen la participació activa de l’estudiant, ja que la majoria estan basats en l’aprenentatge basat en problemes. Al final de cada bloc temàtic de seminaris es fa una pregunta breu o un test.

Blocs temàtics
 1. Com crear un projecte de recerca (no avaluable)
 2. Bases per crear una plataforma de genotipatge (1 h)
 3. Recerca farmacològica; exemples en àrees punteres (4 h)
 4. Problemes en la teràpia cel·lular per a malalties hematològiques (2 h)
 5. Diferenciació in vitro de cèl·lules mare (3 h)
 6. Aproximacions terapèutiques a les malalties monogèniques (2 h)
 7. Vacunes cel·lulars (1 h)
 8. Teràpies protectores: administració de factors (2 h)
 9. Ús d’esquelets (scaffolds) en diferenciació cel·lular i medicina regenerativa (2 h)
 10. Teràpies de medicina regenerativa per a malalties cardiovasculars (1 h)
 11. Teràpies de medicina regenerativa per a malalties neurològiques (2 h)
 12. Teràpies de medicina regenerativa per a malalties metabòliques i/o endocrines (1 h)
 13. Altres opcions terapèutiques (1 h)


Tutories (2 hores)

Es fan tutories de dubtes i per preparar el treball dirigit durant el curs. Es pot contactar amb qualsevol dels professors per demanar una tutoria. Cal demanar-la per avançat per correu electrònic.

 

Treballs dirigits (6 hores)

Quant als treballs dirigits, els estudiants han de fer, en grups de 3-4, exposicions sobre el projecte de recerca relacionat amb l’assignatura que han preparat i presentat per escrit uns dies abans. Aquests projectes es presenten oralment a la resta de la classe i hi ha un temps de discussió. Aquesta activitat és en anglès.

Nota: les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació dels continguts, habilitats i competències adquirides es fa d’acord amb els apartats següents:

 • Les sessions pràctiques o de problemes s’avaluen tenint en compte l’assistència i la compleció d’un breu qüestionari al final de les sessions. Per tant, és imprescindible l’assistència a les sessions de pràctiques o de problemes per ser avaluat. Aquesta part representa un 15 % de l’avaluació global de l’assignatura.
 • Els seminaris s’avaluen tenint en compte la participació dels estudiants i la resolució d’una pregunta relacionada al final de cada bloc temàtic. Per tant, és imprescindible l’assistència a les sessions de seminaris i la seva participació activa per ser avaluat. Aquesta part representa un 15 % de l’avaluació global de l’assignatura.
 • Preparació i exposició d’un projecte de recerca davant dels companys i el professorat. Al primer seminari del curs es mostra en què consisteix un projecte de recerca i com es desenvolupa. Al llarg del curs, els alumnes han de desenvolupar un projecte de recerca seguint un model que se’ls dona en què han de desenvolupar antecedents; hipòtesi i objectius; pla de treball i metodologia, i pressupost. Aquest projecte es presenta davant els companys i professors (10 minuts de presentació i 10 de discussió i defensa). Els projectes de recerca estan centrats en aspectes de farmacologia i/o regeneració cel·lulars i tissulars. Representa el 30 % de l’avaluació global.
 • Prova de síntesi formada per 5 preguntes curtes i/o exercicis numèrics. Inclou tot el temari i les classes magistrals, seminaris i pràctiques. Aquesta part representa el 40 % de l’avaluació global. Cal obtenir un 50 % de l’examen per superar l’assignatura.


Es considera que l’alumne ha d’aprofitar al màxim els recursos i les eines amb què es fa l’assignatura per adquirir les competències i els objectius proposats. Per això, a més dels sistemes d’avaluació, es valora positivament la participació activa de l’alumne en les sessions teòriques, als seminaris i classes pràctiques.

 

Revisió d’exàmens

Es convoca una sessió per consultar els resultats obtinguts a la prova de síntesi d’acord amb els terminis i la normativa que estigui vigent.

 

Reavaluació

Els alumnes que s’hagin presentat a totes les proves de l’assignatura i que no assoleixin els coneixements suficients per aprovar poden optar a la reavaluació, la qual consta d’un examen amb la mateixa estructura que la prova de síntesi segons sigui avaluació continuada o única. Cal obtenir un 50 % de l’examen per superar l’assignatura.

Nota: les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

 

Avaluació única

Una prova única de 15 preguntes curtes que inclou els coneixements tant teòrics com pràctics.