Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Psicobiologia

Codi de l'assignatura: 365608

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Manuel Menchon Magriña

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

16

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

75

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE16. Capacitat per raonar sobre el concepte i les característiques generals de la malaltia, els mecanismes pels quals es desenvolupa, i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa; per classificar els tipus de malalties, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, i per aprendre les principals tècniques d'estudi i diagnòstic de les malalties, inclosa la metodologia epidemiològica.

   -

CE13. Capacitat per descriure l'estructura, funció i mecanismes d'acció dels components del sistema nerviós central i perifèric, i per comparar-ne l'estat normal amb el patològic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 

Objectius generals

 • Conèixer les bases de la conducta humana normal.
 • Conèixer els fonaments biològics, i els contextos psicològics i socials de la personalitat i de la conducta.
 • Conèixer el desenvolupament cognitiu, emocional i psicosocial en la infància i adolescència.
 • Conèixer les bases de les alteracions psicològiques.
 • Conèixer els mètodes d’estudi i recerca en psicologia.


Competències tècniques

Habilitat descriptiva i d’identificació
 • Descriure les principals tècniques d’estudi de les relacions cervell-comportament.
 • Descriure els principals instruments d’avaluació psicològica.
 • Identificar les característiques psicomètriques dels instruments d’avaluació psicològica.
 • Descriure els fonaments psicobiològics de l’atenció, percepció, memòria, llenguatge, recompensa, motivació i emoció.
 • Identificar les funcions executives i els seus fonaments psicobiològics.
 • Descriure les bases moleculars i cel·lulars de l’aprenentatge.
 • Descriure les bases en la formació i manteniment dels hàbits.
 • Conèixer els fonaments psicobiològics de la personalitat.
 • Identificar els factors psicobiològics implicats en l’estrès.
 • Descriure el desenvolupament cognitiu i l’evolució en l’envelliment.
 • Descriure les bases genètiques del comportament.


Habilitats de maneig i instrumentals
 • Dur a terme una anàlisi crítica dels dissenys experimentals en psicologia.
 • Reconèixer l’aplicació correcta de les tècniques d’avaluació psicològica.
 • Discriminar les funcions psicològiques implicades en la conducta.
 • Relacionar les diferents funcions psicològiques amb els corresponents fonaments psicobiològics.
 • Discriminar la informació aportada pels diferents mètodes d’estudi de la conducta i funcions psicològiques.
 • Integrar les relacions entre funcions psicològiques i personalitat.


Habilitats per resoldre problemes
 • Relacionar les tècniques d’estudi de la conducta amb les funcions psicològiques corresponents.
 • Dur a terme una anàlisi crítica dels dissenys experimentals en psicologia.
 • Explicar els fonaments psicobiològics de la conducta.
 • Explicar els fonaments psicobiològics de l’atenció, percepció, memòria, llenguatge, recompensa, motivació i emoció.
 • Entendre textos científics senzills en català, castellà o anglès.
 • Conèixer i fer servir els recursos en línia més útils per accedir a la informació psicobiològica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Classes teòriques

1.1. Introducció a la psicologia (I). L’estudi científic de la conducta. Principals models teòrics

1.2. Introducció a la psicologia (II). Cervell i ment. Estructura i funció

1.3. Mètodes per a l’estudi de les relacions cervell-conducta (I)

1.4. Mètodes no invasius per a l’estudi de les relacions cervell-conducta (II)

1.5. Bases psicobiològiques de la consciència i atenció

1.6. Memòria i aprenentatge

1.7. Funcions sensoperceptives

1.8. Recompensa i motivació

1.9. Emocions

1.10. Pensament, llenguatge i comunicació

1.11. El sistema executiu

1.12. Intel·ligència

1.13. Cognició social i teoria de la ment

1.14. Genètica del comportament

1.15. Desenvolupament cognitiu

1.16. Envelliment

1.17. Ritmes circadiaris, son i vigília

1.18. Conducta alimentària i les seves alteracions

1.19. Introducció als trastorns mentals

1.20. Trastorns neurocognitius

1.21. Bases psicobiològiques de l’esquizofrènia i les psicosis (I)

1.22. Bases psicobiològiques de l’esquizofrènia i les psicosis (II)

1.23. Trastorns de l’estat d’ànim

1.24. Bases psicobiològiques del trastorn bipolar

1.25. Bases psicobiològiques de la depressió

1.26. Bases psicobiològiques dels trastorns d’ansietat i relacionats

1.27. Bases psicobiològiques dels trastorns obsessivocompulsius

1.28. Bases psicobiològiques de les addiccions comportamentals i a substàncies

1.29. Bases psicobiològiques de la personalitat i les seves alteracions

1.30. Bases psicobiològiques de la terapèutica dels trastorns mentals

2. Seminaris

2.1. Instruments per a l’avaluació psicològica. Tipus d’instruments. Bases psicomètriques

2.2. Neuropsicologia: exploració de funcions mentals

2.3. Models animals

2.4. Estudis genètics en els trastorns mentals

2.5. Recerca psicobiològica de les orientacions psicoterapèutiques dels trastorns mentals

2.6. Addiccions comportamentals: impulsivitat i compulsivitat

2.7. Bases de les teràpies neromoduladores dels trastorns mentals

2.8. Immunitat i trastorns mentals

2.9. Estrès i salut

2.10. Efecte placebo

3. Pràctiques

3.1. Determinació de variants de risc en els trastorns mentals

3.2. Exploracions psicomètriques de les funcions mentals i neuropsicològiques

3.3. Exploracions psicomètriques clíniques

3.4. Innovació tecnològica aplicada: detecció d’emocions

3.5. Neuroimatge (I): modalitats de neuroimatge en l’estudi de funcions mentals

3.6. Neuroimatge (II): aplicació de la neuroimatge en l’estudi de les funcions mentals i de les seves alteracions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Temps presencial (40 % total): 25 h/crèdit × 6 crèdits × 0,4 = 60 h

 • Classes teòriques: 30 h
 • Seminaris: 10 h
 • Pràctiques: 16 h
 • Tutorització: 4 h


No obstant això, les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia, i el temps presencial s’ajustaria segons aquestes circumstàncies.

Temps no presencial (60 % total): 25 h/crèdit × 6 crèdits × 0,6 = 90 h

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen el grau d’assoliment dels coneixements teòrics i pràctics, la participació a les pràctiques i les habilitats de capacitat de comunicació i resolució de problemes.

 • Prova de síntesi per escrit que avalua la integració dels coneixements de l’assignatura (60 % de la nota final).
 • Avaluació continuada (40 % de la nota final):
  • Pràctiques. Avaluació de coneixements pràctics (10 % de la nota final). La participació mínima per avaluar-se és del 80 % de totes les pràctiques del curs. S’avaluen les competències de capacitat de comunicació, els coneixements bàsics i la resolució de problemes.
  • Treball dirigit (10 % de la nota final). S’avalua la qualitat del treball, la presentació, l’estructura i l’adequació del vocabulari científic emprat.
  • Proves escrites per avaluar els coneixements dels temes explicats i dels seminaris (20 % de la nota final).


Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia i el temps presencial s’ajustaria segons aquestes circumstàncies.

 

Reavaluació

Es pot fer una prova de reavaluació quan l’alumne no aprovi l’assignatura. Per optar a la reavaluació l’alumne ha d’haver participat en el 80 % de les pràctiques i haver obtingut una nota entre el 30 i el 49,9 % de la nota màxima possible. La reavaluació no es pot aplicar per millorar la nota d’alumnes ja aprovats.

 

Avaluació única

L’alumne pot sol·licitar una avaluació única i renunciar a l’avaluació continuada, dins el temps reglamentari.

La participació en pràctiques ha de ser d’un 80 % de totes les pràctiques del curs.

L’avaluació consisteix en una prova final per escrit que avalua els coneixements de teoria i les pràctiques.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Gage NM, Baars BJ. Fundamentals of cognitive neuroscience: a beginner’s guide. 2nd edition. Elsevier Academic Press; 2018.

Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, LaMantia A-S, Mooney RD, Platt ML, White LE. Neuroscience, Sixth Edition. Sunderland, Massachusetts: Oxford University Press, 2018.

Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Siegelbaum SA, Hudspeth AJ. Principles of Neural Science. 5th ed. New York: McGraw Hill, 2013.

Vallejo J. Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. 8a ed. Barcelona: Elsevier Masson, 2015.

Carlson NR, Birkett MA. Physiology of Behavior. 12th ed. Person Education Limited, 2017.

Pinel J, Barnes S. Biopsychology. 10th edition. Pearson Education Limited, 2018