Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Patologia Molecular

Codi de l'assignatura: 365609

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pedro Jares Gerboles

Departament: Departament de Fonaments Clínics

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

29

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

12

 

-  Pràctiques clíniques

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

7

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG6. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit).

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE11. Capacitat per explicar l'estructura i funció dels gens i l'herència, les bases moleculars, els mecanismes d'expressió, la variabilitat i l'evolució en les poblacions, i per identificar quin paper tenen en la malaltia humana; per classificar les anomalies genètiques; per conèixer els mètodes diagnòstics de les síndromes més comunes, i per utilitzar les tècniques bàsiques associades a un laboratori genètic.

   -

CE17. Capacitat per analitzar metabòlits importants per al diagnòstic i seguiment d'una malaltia, i també els marcadors de malaltia en cèl·lules i teixits normals i anormals, i capacitat per aprendre les tècniques citològiques i anatomopatològiques i els conceptes bàsics de l'examen anatomopatològic.

   -

CE6. Capacitat per identificar l'estructura i funció de les cèl·lules i els seus orgànuls (inclosos els processos del cicle vital i la divisió cel·lular, les alteracions patològiques de la cèl·lula i la mort cel·lular), i per reconèixer i aplicar les tècniques d'estudi (el fraccionament cel·lular, els cultius cel·lulars i les tècniques microscòpiques bàsiques).

   -

CE16. Capacitat per raonar sobre el concepte i les característiques generals de la malaltia, els mecanismes pels quals es desenvolupa, i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa; per classificar els tipus de malalties, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, i per aprendre les principals tècniques d'estudi i diagnòstic de les malalties, inclosa la metodologia epidemiològica.

   -

CE8. Capacitat per reconèixer l'organització microscòpica dels diferents teixits i òrgans, identificar-ne les alteracions i establir relacions amb l'anatomia, la biologia cel·lular i la funció, i també per posar en pràctica les tècniques histològiques bàsiques.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Adquirir les bases científiques, els conceptes i el vocabulari anatomopatològic necessari per comprendre els mecanismes de la malaltia (etiopatogènia, fisiopatologia), la semiologia clínica, l’evolució i els efectes del tractament sobre els teixits i òrgans.
 • Conèixer la base morfològica bàsica de les lesions més freqüents.
 • Conèixer i comprendre els mecanismes cel·lulars, tissulars i anatòmics associats a la malaltia.
 • Identificar i comprendre les alteracions cel·lulars i tissulars en el context de la malaltia i relacionar-les tant amb els agents causals com amb les seves manifestacions.
 • Conèixer els mecanismes reactius enfront de la lesió cel·lular i tissular (adaptació, reparació, etc.).
 • Conèixer les metodologies pròpies de la patologia molecular i de la recerca genòmica emprades en l’anàlisi del teixit patològic, tant els fonaments com les seves aplicacions i l’anàlisi crítica dels resultats.
 • Assimilar els coneixements bàsics sobre la genòmica del càncer i les principals alteracions genètiques i epigenètiques de les neoplàsies més freqüents.
 • Conèixer la base morfològica bàsica de les lesions cel·lulars i tissulars més freqüents.
 • Conèixer les característiques morfològiques, macroscòpiques i microscòpiques i bases moleculars de les lesions infeccioses i de les neoplàsies i el seu impacte en el maneig clínic dels malalts.
 • Comprendre la rellevància de la patologia en el procés del diagnòstic mèdic, i el paper de l’autòpsia clínica en el control i millora continuada de la qualitat assistencial.
 • Conèixer la rellevància de la patologia molecular en el diagnòstic i maneig clínic de les malalties neoplàstiques i no neoplàstiques.
 • Saber interpretar adequadament la informació continguda en els informes diagnòstics d’anatomia patològica i de patologia molecular, per utilitzar-la correctament en el maneig clínic dels malalts.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Buscar i comprendre la informació subministrada pels articles científics en l’àmbit de la patologia molecular, especialment en llengua anglesa.
 • Aplicar el mètode científic en l’àmbit de la patologia molecular, tot formulant, defensant i criticant hipòtesis.
 • Utilitzar el llenguatge adequat per a la comunicació científica d’aquesta assignatura.
 • Fer servir recursos bioinformàtics i bases de dades per analitzar i interpretar els resultats de proves diagnòstiques de patologia molecular.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la patologia molecular

2. Reacció cel·lular a l’agressió, adaptació i mort cel·lular

3. Trastorns vasculars

4. Inflamació. Generalitats i tipus d’inflamació (aguda i crònica)

5. Renovació i reparació tissular. Mecanismes bàsics

6. Malalties autoimmunitàries. Trasplantament i rebuig

7. Amiloïdosi i malalties de dipòsit

8. Patologia general de les malalties infeccioses

9. Neoplàsies. Generalitats, progressió i disseminació

10. Medicina personalitzada. Genòmica del càncer

11. Epigenètica del càncer

12. Patologia molecular de les neoplàsies epitelials

13. Patologia molecular de les neoplàsies mesenquimals i del sistema nerviós

14. Patologia molecular de les neoplàsies hematològiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència de l’assignatura consta de 60 hores que es distribueixen en 36 hores presencials (classes magistrals i seminaris) i 24 hores de pràctiques i tutories. 

En cas que la situació sanitària no ho permeti, hi ha la possibilitat que la docència sigui mixta (presencial / no presencial) en les condicions que cada equip docent consideri més adients i tenint en compte la resta d’assignatures i ensenyaments, el nombre de professorat i els espais disponibles.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Treball autònom i dirigit

Els elements d’avaluació s’obtenen a partir de la participació en les sessions pràctiques i tutories, i avaluació dels dossiers (pràctica assistencial, moleculars, macroscòpia/microscòpia, i necròpsia) i treball tutelat.

Té una validesa del 40 % del total.

 

Prova de síntesi

Consisteix en l’avaluació de les competències del conjunt de l’assignatura. Són objecte d’avaluació conjunta els continguts corresponents a la docència teòrica i pràctica.

 • Té una validesa del 60 % del total.
 • Consta d’un examen de tipus test amb 50 preguntes, cadascuna de les quals té cinc possibles respostes, però només una de vàlida. Es puntua amb 1 punt cada pregunta correcta i es resten 0,25 punts per cada pregunta amb resposta incorrecta.
 • Cal superar la prova teòrica (≥ 25 punts) per poder aprovar tota l’assignatura.


Qualificació qualitativa: suspens (0-49 punts), aprovat (50-69), notable (70-89), excel·lent (90-100).

Com a màxim es poden donar matrícules al 5 % d’estudiants matriculats en l’assignatura, que han de tenir excel·lent. 

 

Reavaluació

Requisits mínims:
 • Haver superat qualsevol tipus de pràctiques i activitats sol·licitades.
 • Tenir una qualificació mínima de la prova de síntesi igual o superior a 3,5 sobre 10 (≥ 17,5 dels 50 punts).


La reavaluació no es pot aplicar per millorar la nota d’alumnes ja aprovats.

La prova consisteix en dues preguntes que s’han de respondre redactant. 

 

Avaluació única

L’alumne pot sol·licitar acollir-se a l’avaluació única i ha d’exposar les causes per les quals demana aquesta forma extraordinària d’avaluació. Només s’accepten casos justificats (malaltia, treball remunerat o esportistes d’elit).

El tutor resol en una setmana l’acceptació o denegació de la sol·licitud.

Els alumnes que facin avaluació única han de:

— Assistir al 60 % de les pràctiques (se’ls faciliten els canvis de dia necessaris perquè puguin assistir a les diferents pràctiques).

— Presentar tots els exercicis abans del dia de l’examen (validesa del 30 % de la nota final).

— Fer la prova de síntesi (validesa del 70 % del total).

Els paràmetres per aprovar són els mateixos que per a l’avaluació continuada.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 • Buja LM, Krueger GRF, Netter FH. Netter. Anatomía patológica. Barcelona; Madrid: Masson; 2006.  

 • Klatt E, Robbins SL, Cotran RS. Robbins y Cotran: atlas de anatomía patológica. 3a ed.  Madrid: Elsevier; 2015.  

 • Pardo Mindán FJ. Anatomía patológica. Barcelona: Mosby/Doyma Libros; 1997.  

Kumar V, Abbas AK,  Aster JC. Robbins patología humana. 9ª ed. Barcelona : Elsevier, cop. 2013.  

 • Robbins y Cotran... (etc.). Patología estructural y funcional. 9a ed. Barcelona [etc.] : Elsevier; cop. 2015.   També la 9th ed. en anglès.   

 • Rubin Patología : fundamentos clinicopatológicos en medicina. 7a ed. Lippincott Raven; 2017.   També la 7th ed. en anglès.   

 • Domenico Coppola. Molecular Pathology and Diagnostics of Cancer. Springer 2014

 • Sunil R Lakhani and Stephen B. Fox. Molecular Pathology in Cancer Research. Springer 2016.

 • Ordi i Majà J, Alós i Hernández L. Anatomía patológica general. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona; 2012.  

Pàgina web

 • Leicester U of. Medicine, Biological Sciences and Psychology at Leicester - University of Leicester [Internet]. [citat 25/09/2014]. Disponible a: http://www2.le.ac.uk/colleges/medbiopsych  

 • Pathology images and text for medical education - WebPath. [Internet]. [citat 25/09/2014]. Disponible a: http://library.med.utah.edu/WebPath/webpath.html  

 • Webpathology.com: A Collection of Surgical Pathology Images [Internet]. [citat 25/09/2014]. Disponible a: http://www.webpathology.com/