Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny i Modelatge en 3D

Codi de l'assignatura: 365669

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: M. Elena Xuriguera Martin

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

2

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

28

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer les aplicacions del programari CAD paramètric.
  • Adquirir coneixements bàsics de modelatge i disseny en 3D.

 

Referits a habilitats, destreses

  • Saber interpretar plànols per modelar-los en 3D.
  • Aprendre a modelar, assemblar i confeccionar plànols amb un programari CAD paramètric.

 

Referits a actituds, valors i normes

  • Mostrar una actitud positiva i proactiva davant les activitats de l’assignatura. 
  • Adquirir l’habilitat per treballar de manera autònoma i en equip. 
  • Saber-se organitzar i planificar. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció al disseny paramètric

*  1.1. Disseny paramètric. Entorn

1.2. Aplicacions de les eines de disseny en 3D
 

2. Modelatge de sòlids en 3D

*  2.1. Croquisació

2.2. Operacions de disseny

2.2.1. Extrusió i tall

2.2.2. Revolució, escombratge i recobriment

2.2.3. Altres eines de modelatge

2.2.4. Edició, reparació, modificació i visualització

3. Assemblatges

*  3.1. Relacions de posició

3.2. Animacions

4. Plànols

5. Aplicacions

*  5.1. Modelatge per fabricació additiva (impressió 3D)

5.2. Simulació per elements finits

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les restriccions derivades de la crisi sanitària poden modificar el grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

Tot el curs s’imparteix en una aula d’informàtica atès el caràcter eminentment pràctic de l’assignatura. Les sessions són de dues hores i consten de dues parts. En la primera part de la sessió el professor fa una explicació magistral; en la segona, l’alumne posa en pràctica el que el professor ha exposat. Tant a la part teòrica dirigida pel professor com a la part pràctica és necessari utilitzar el programari CAD adient.

En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula, es plantegen activitats formatives en línia (síncrones i/o asíncrones) combinades amb sessions presencials. Les activitats formatives en línia consisteixen en la preparació dels conceptes/eines del programari CAD adequades a cada sessió programada i sempre de manera pràctica amb exemples. Les sessions presencials en grups reduïts a l’aula assignada durant les sessions programades consisteixen en el plantejament i la resolució d’exemples pràctics que es proposen dels conceptes/eines del programari CAD. Es posen en pràctica els conceptes/eines.

Per desenvolupar les capacitats de treball autònom es proposen exercicis de representació amb el programari CAD com a activitats presencials i no presencials, que el professor dirigeix i corregeix tant a classe com en hores de tutoria. També es proporciona una col·lecció de plànols per poder practicar les habilitats adquirides i preparar-se per als exercicis pràctics, el treball tutoritzat i l’avaluació final.

El treball tutoritzat consisteix en un treball individual o en grup en què s’ha de dissenyar una peça o assemblatge. El treball que ha de fer l’alumne s’ha de portar a terme utilitzant el programari CAD i, si escau, ampliant la matèria que s’ha impartit a classe.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assistència a classe és obligatòria, ja que és una assignatura pràctica.  

En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula, es plantegen activitats formatives en línia (síncrones i/o asíncrones) combinades amb sessions presencials. L’assistència a les sessions és obligatòria.

L’avaluació consisteix en:

  • Exercicis pràctics i activitats dirigides: 40 % de la qualificació final. Es duen a terme tres o quatre proves en algunes de les sessions que hi ha programades durant el curs de manera síncrona.
  • Treball tutelat: 10 % de la qualificació final. Aquest treball s’ha de fer en hores no presencials de manera asíncrona i consisteix en dos o tres exercicis pràctics. 
  • Prova final de conjunt: 50 % de la qualificació final. La prova final de conjunt consta d’una part de tipus test i una part pràctica amb el programari CAD.


Per qualificar l’assignatura és obligatori fer la prova final de conjunt.

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 a la prova final de conjunt.

 

Reavaluació

Si el resultat global de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot tornar a fer una prova final de conjunt per millorar la nota, cosa que implica renunciar a la nota corresponent obtinguda prèviament. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final.

 

Avaluació única

Atès el caràcter pràctic i presencial de l’assignatura no s’ofereix la modalitat d’avaluació única.