Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Grau

Codi de l'assignatura: 365783

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

14

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

46

Aprenentatge autònom

90

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Elaborar un treball que permeti aprofundir els coneixements assolits al grau i que demostri maduresa intel·lectual.

— Assolir un coneixement sòlid del tema que és objecte d’estudi.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de cercar i analitzar informació provinent de fonts diverses.

— Desenvolupar destresa en l’escriptura d’assajos acadèmics per tal de redactar correctament textos de tipus argumentatiu.

— Millorar les tècniques de recerca i d’organització del treball personal.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar i resoldre problemes metodològics i conceptuals de manera autònoma i amb un esperit crític.

— Elaborar un treball d’aprofundiment i de síntesi a partir de la recerca en les fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb alguna de les matèries del grau.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Desenvolupament de l’assignatura

*  A principi de curs es facilita una selecció de temes relacionats amb les assignatures que s’han cursat al llarg del grau de Lingüística, dels quals cada estudiant ha de triar-ne un com a objecte d’estudi del treball.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

A l’inici del quadrimestre, el professorat es reuneix amb l’alumnat i l’orienta sobre les característiques del treball, les tutories individuals o col·lectives programades i els criteris d’avaluació. Com a mínim, es duen a terme tres sessions individuals i tres de col·lectives amb la finalitat de:

— Fixar el tema del treball i concretar la metodologia que s’ha de seguir.

— Lliurar un esquema o un índex del treball per fer-ne una exposició oral davant el grup.

— Lliurar el treball escrit entre el 15 i el 17 de juny de 2022.

    En la reavaluació, el lliurament es farà el dia 5 de setembre.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En aquesta assignatura es treballen i s’avaluen de manera integrada les competències específiques i les competències transversals assolides al llarg dels estudis del grau de Lingüística. Atesa la naturalesa singular de l’assignatura, l’única modalitat d’avaluació possible és la continuada, a través del seguiment i la tutoria de l’estudiant, i no és possible acollir-se a l’avaluació única. Al començament del quadrimestre, el professorat lliura el programa i orienta el grup sobre les característiques del treball, les tutories individuals i col·lectives, i l’avaluació, que funciona d’acord amb els criteris següents:

— Tutories i classes: 10 % de la nota final.

— Treball escrit acabat: 60 %.

— Defensa oral del treball davant un tribunal: 30 %.

Per aprovar l’assignatura és requisit indispensable aprovar el treball escrit, l’extensió del qual oscil·larà aproximadament entre 42.000 i 63.000 caràcters amb espais (l’equivalent a 20-30 pàgines de dimensions convencionals), més la bibliografia i, si escau, annexos.

Reavaluació

Per poder dur a terme la reavaluació de l’assignatura s’han d’haver fet les tutories individuals i la presentació oral del treball en curs dins el període d’avaluació ordinària.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Al llarg del curs, l’estudiant, sota la supervisió del professorat, elabora una llista individualitzada de bibliografia específica sobre el tema escollit.