Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ciències Biomèdiques i Empresa: del Coneixement a la Indústria

Codi de l'assignatura: 365845

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Xavier Testar Ymbert

Departament: Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

36

 

-  Teoria

Presencial

 

20

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

2

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

14

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

El ventall de sortides professionals dels graduats en Ciències Biomèdiques en els sectors biomèdic i biotecnològic és molt ampli, però sovint també força desconegut per als estudiants. Per això, és important tenir la possibilitat de conèixer també l’entorn empresarial i industrial en el qual els futurs graduats es poden moure i les oportunitats de desenvolupament professional que els ofereix.

Per aquest motiu, l’assignatura és especialment recomanable per a tots els alumnes que:

 • Vulguin conèixer les diferents posicions que, més enllà de la recerca pública en biomedicina i biotecnologia, el mercat laboral ofereix (project manager, monitor d’assaigs clínics, Medical Science Liason, CSO, etc.) als titulats en Ciències Biomèdiques, així com les activitats professionals que poden portar a terme en aquests entorns i els conceptes i camins per assolir les competències adients.
 • Adquirir un coneixement de base del món de l’R+D, la innovació i la seva gestió a l’empresa.


També és d’interès per als estudiants que vulguin conèixer:
 • Com la biomedicina ha revolucionat la indústria farmacèutica i biotecnològica en les diverses àrees mèdiques i ha donat lloc a teràpies innovadores en múltiples àrees terapèutiques, a través del desenvolupament de nous fàrmacs.
 • Les claus del funcionament de la indústria en relació amb la connexió entre l’R+D pública i l’empresa a través de la transferència de coneixement en les seves diferents modalitats, incloent-hi la creació d’empreses (spin-off i start-up).
 • Conèixer els aspectes bàsics del món de l’emprenedoria i la intraemprenedoria, els factors clau de l’actitud emprenedora.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG6. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit).

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

(En no figurar en els documents d’aprovació del grau competències específiques directament relacionades amb el contingut de l’assignatura, es consideren competències específiques, les següents:

 • Coneixement dels aspectes bàsics de l’R+D i de l’activitat professional en l’àmbit de la biomedicina i la biotecnologia.
 • Coneixement dels conceptes empresarials propis de les empreses farmacèutiques, biomèdiques i biotecnològiques.
 • Aprenentatge de la importància de la protecció de la propietat intel·lectual i industrial. Paper de les patents en el camp de la biomedicina i la biotecnologia.
 • Coneixement dels conceptes de gestió de projectes d’R+D+I i del seu finançament.
 • Coneixement del marc de regulació d’aplicació a les empreses dels sectors «farma» i «biotec».
 • Desenvolupament de coneixements pràctics en la preparació de projectes empresarials per a la creació d’empreses de base biomèdica i/o biotecnològica (spin-off i start-up) i del seu finançament (seed & venture capital) i gestió.
 • Emprenedoria (entrepreneurship) i intraemprenedoria: perfil de l’emprenedor, impuls de nous projectes i importància de l’actitud emprenedora en el desenvolupament personal i professional.
 • Coneixement dels perfils professionals existents en el camp de les empreses biomèdiques i biotecnològiques i els seus requeriments competencials.
)

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu d’aquesta assignatura és conèixer com la biomedicina ha revolucionat, mundialment, la indústria farmacèutica i biotecnològica en àrees tan diverses com l’oncologia, la neurologia, la reumatologia, la dermatologia o la gastroenterologia.

L’assignatura analitza com l’R+D, gràcies a la generació de nou coneixement biomèdic, permet donar lloc de forma translacional a teràpies racionals i innovadores en un ampli ventall d’àrees terapèutiques.

En aquest sentit, aporta les claus del funcionament de la indústria farmacèutica i biotecnològica, com també les vies de connexió entre el món de l’R+D pública i l’empresa, a través de la transferència de coneixement, en les diferents modalitats.

També es presenten els diferents perfils professionals existents a les empreses, ja siguin start-up o empreses consolidades, relacionades amb l’àmbit de les ciències biomèdiques, tasques que desenvolupen els coneixements i competències requerits.

 

Referits a habilitats, destreses

La formació acadèmica, combinada amb una bona informació sobre els perfils laborals existents en el món biomèdic i biotecnològic, aporta les claus del desenvolupament d’una carrera professional en la qual les competències i les actituds també tenen un paper cabdal.

Aquesta assignatura busca, doncs, apropar els alumnes del grau de Ciències Biomèdiques al món professional donant-los a conèixer l’estat de la indústria biomèdica i biotecnològica, tant en l’entorn més immediat com a escala mundial, com també les oportunitats professionals que, a més de les pròpiament vinculades a les tasques d’R+D, ofereix la indústria farmacèutica i biotecnològica, incloses les empreses emergents (spin-off/start-ups) als titulats en aquest àmbit.

Els alumnes també adquireixen coneixements relatius a la gestió de projectes d’R+D a les empreses, incloent-hi els aspectes relacionats amb la qualitat, així com els aspectes clau i els condicionants del desenvolupament de productes a la indústria, mitjançant la innovació.

 

 

Blocs temàtics

 

0. Presentació de l’assignatura, continguts i objectius

*  En aquest bloc introductori, a més de presentar l’assignatura i els seus objectius, també s’introdueixen els conceptes bàsics del contingut de la matèria.
 

A. Paper de la biomedicina i dels graduats en ciències biomèdiques a l’empresa

*  A1. Aportació del coneixement biomèdic al món de l’empresa. Àrees de desenvolupament actual en el camp de les ciències biomèdiques a l’empresa (hot topics). Empreses farmacèutiques vs. biotecnològiques: similituds i diferències. Cap a on va la recerca a l’empresa?

A2. Panoràmica actual de l’empresa farmacèutica i biotecnològica en el nostre entorn i al món. Empreses tradicionals («consolidades») vs. start-up i spin-off: el seu paper en el camp de la medicina i de la salut

A3. Posicions i perfils professionals a les empreses farmacèutiques i biotecnològiques relacionades amb els diferents àmbits de les ciències biomèdiques

B. De l’R+D pública a la innovació a l’empresa

*  B1. Les institucions de recerca pública: universitats, centres i instituts de recerca. El sistema d’R+D+I de Catalunya i el seu finançament. Com transformar els resultats de la recerca en innovació? La importància de les condicions d’entorn: l’ecosistema de la innovació. Tendències actuals en innovació a l’empresa: innovació oberta

B2. De la ‘poyata’ al mercat. Transferència de coneixement i tecnologia en el camp biomèdic. Principals modalitats de transferència i les seves etapes

B3. La importància de la protecció dels resultats de la recerca (Intelectual Property Rights, IPR). Modalitats de protecció de la propietat industrial. Patents i els seus requisits

B4. La transferència de coneixement via la creació de noves empreses: spin-off i start-up. De la definició del model de negoci a l’obtenció de recursos. El paper del capital de risc i les seves diferents modalitats. Què és un business plan i per a què serveix?

C. La gestió de l’R+D a l’empresa. Aspectes clau del desenvolupament de productes a la indústria

*  C1. Introducció a la gestió per projectes. Què és un projecte? Disseny, estructures i eines de gestió. Les formes de treball a l’empresa. La importància de les normes de qualitat i el seu acompliment. Les normes ISO, GLP, GMP i GCP

C2. Del descobriment de molècules amb potencial terapèutic a la generació de nous fàrmacs: desenvolupament preclínic i fases clíniques. Qui aprova la comercialització d’un fàrmac nou? El paper de les agències reguladores: AEM, EMA, FDA

C3. Importància del triangle coneixement-competències-actitud en el desenvolupament professional en el món de l’empresa. L’emprenedoria com a actitud. L’emprenedor neix o es fa? El perfil de l’emprenedor. La intraemprenedoria

Seminaris

*  El temari es completa amb cinc seminaris, tres dels quals tenen el format de taller pràctic i un, el darrer, d’una taula rodona:

S1. Xerrada relacionada amb l’estat actual i les perspectives del sector biomed./biotec., a Catalunya i al món, així com sobre les oportunitats de desenvolupament professional dels titulats superiors en aquest camp.

S2. Taller de comunicació oral. Què és i com es prepara un elevator pitch

S3. De la idea al mercat. Exercici pràctic de preparació d’un model de negoci mitjançant el Business Model Canvas

S4. Taller d’emprenedoria. Exercici pràctic de design thinking (metodologia ràpida per a la transformació d’una idea en un primer prototip)

S5. Taula rodona d’experiències: testimoni de titulats en el camp biomèdic que han desenvolupat la seva trajectòria professional en el món de l’empresa i/o que han impulsat la creació d’empreses a partir de la recerca (spin-off o start-up sorgides de la UB)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Treball presencial

Classes de teoria

Les classes teòriques s’imparteixen emprant les eines més adequades per al seguiment de l’explicació, fonamentalment conferències, presentacions en PowerPoint i vídeos, com també jocs (ludificació) o altres activitats a l’aula. El material docent emprat es distribueix als alumnes a través de l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual. A més de professorat de la UB, hi participen professionals especialistes en cada un dels temes tractats que imparteixen la classe en presència d’almenys un dels coordinadors, que actuen com a dinamitzadors.

 

Seminaris

Els seminaris tenen una dimensió eminentment pràctica (tallers) o bé es destinen a la presentació de casos reals i d’experiències directament relacionades amb els continguts de l’assignatura i els seus objectius. L’assistència als seminaris es té en compte per a l’avaluació de l’assignatura.

 

Preparació i exposició de treballs

L’alumne ha d’escollir un tema d’entre els tractats en l’assignatura o bé una idea per crear una empresa de base biotecnològica o biomèdica. En el primer cas, ha de desenvolupar un treball amb un esquema acordat amb el professor tutor. En el segon cas, els alumnes han de desenvolupar, individualment o en parelles, un model de negoci de la hipotètica futura empresa (spin-off o start-up), utilitzant com a pauta el model Business Model Canvas, que s’ha treballat a les classes, seguint les directrius que s’indiquin i que discuteixen amb el professor tutor en les sessions de tutoria.

Es fixa una data límit per al lliurament del treball en Word o PDF, que s’entrega a través del Campus Virtual. Els grups que escullin com a treball la preparació d’una proposta de model de negoci, poden exposar el seu treball als companys a l’aula.

 

Tutories

L’acció tutorial es concreta en, com a mínim, una entrevista per alumne (o grup d’alumnes reduït), orientada principalment al guiatge en l’elaboració del treball. El nombre d’entrevistes i el format es decideixen de mutu acord entre els alumnes i els professors tutors. A més, els alumnes es poden comunicar amb els professors a través del Campus Virtual (fòrums) o mitjançant correu electrònic privat.

 

Treball no presencial

El treball no presencial dels alumnes ha de complir tres objectius:

 • Preparar els conceptes que s’impartiran a classe. L’alumne ha de preparar les classes llegint el material que els professors distribueixen mitjançant el Campus Virtual.
 • Complementar els conceptes exposats a classe, per reforçar-los amb la lectura de materials, articles, etc., a proposta del professor.
 • Preparar un treball que l’alumne entrega perquè li corregeixin i avaluïn o, d’acord amb la modalitat escollida presentar-lo als companys a la classe.


Estudi de l’alumne

L’alumne ha de preparar les sessions teòriques i pràctiques abans que es duguin a terme i estudiar els continguts i presentacions aportats pels professors en les classes de teoria i els seminaris, inclosos els tallers pràctics.

 

Tant en la impartició com en el desenvolupament global de l’assignatura, la perspectiva de gènere es té en compte en tots aquells aspectes en què sigui adient.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura té en compte:

 • El treball, fet i presentat en grup, la puntuació del qual representa el 50 % de la qualificació total final.
 • Una prova test de conceptes bàsics que es fa en la darrera sessió de síntesi del curs, la qualificació de la qual representa fins a un màxim d’un 50 % de la qualificació total final.


Els alumnes poden presentar els treballs, via Campus Virtual, fins a dues setmanes després de la finalització de l’assignatura (data a concretar).

D’acord amb la previsió actual de l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 vers un menor impacte sanitari i, per tant, també una desaparició progressiva de les restriccions a la mobilitat i altres limitacions derivades de les mesures de prevenció que s’han anat implantant des del març del 2020, totes les activitats de l’assignatura es programen i preveuen per ser desenvolupades de forma plenament presencial. En cas que durant el període d’impartició de l’assignatura es produeixin situacions imprevistes, s’adoptaran les mesures adients per garantir la impartició de l’assignatura, ja sigui en format híbrid i/o en línia. Aquestes mesures també poden comportar la modificació de la forma d’avaluació descrita en aquest pla docent.  

 

Avaluació única

L’alumne que opti per l’avaluació única ha de:

 • Redactar el treball i presentar-lo igual que la resta d’alumnes. La puntuació representa un 50 % de la qualificació total final.
 • Fer una prova de nivell, la puntuació de la qual significa un 50 % de la qualificació total final de l’assignatura.