Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny de Projectes de Recerca

Codi de l'assignatura: 365847

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sofia Jorge De Moura Miguez Araujo

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

26

 

-  Teoria

Presencial

 

2

 

-  Seminari

Presencial

 

2

 

-  Taller experimental

Presencial

 

22

 

(Intensiu: 1a setmana, 15 hores; 2a setmana, 9 hores.)

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

24

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG6. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit).

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CB3. Capacitat per recopilar i interpretar dades rellevants (normalment dins de l’àrea d’estudi propi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre qüestions rellevants de naturalesa social, científica o ètica.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu general és aprendre a elaborar i defensar un projecte o proposta de recerca. La base d’aquest projecte seria la proposta d’hipòtesis que es posaran a prova mitjançant els experiments adients. Es treballa com elaborar hipòtesis científiques i com escriure un projecte científic basat en aquestes hipòtesis.

Els objectius concrets inclouen:

  • Repassar els elements que componen un projecte o proposta de recerca i les etapes i variables a tenir en compte en l’elaboració.
  • Practicar i discutir críticament cada element i etapa sobre un exemple concret.
  • Desenvolupar el criteri necessari per entendre la recerca a desenvolupar i poder avaluar-la científicament.
  • Treballar en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú).
  • Elaborar un projecte científic propi i original, i defensar-lo per escrit i oralment davant d’un tribunal.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Resum de blocs i temes

*  Bloc 1. Com dissenyar un projecte de recerca

1. La pregunta o hipòtesi

2. El background

3. El disseny de la recerca a fer (l’esquema general)

4. El disseny d’experiments concrets        

5. Les accions a fer per aconseguir elements que facin possible el projecte

6. Redacció d’una proposta de projecte/presentació

7. La importància del títol del projecte

 

Bloc 2. Elaboració d’un projecte propi

1. Execució d’un projecte propi seguint el guió d’elements i etapes treballat en el bloc 1

2. Presentació per escrit i defensa oral davant d’un tribunal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials (26 h)

Atès el caràcter pràctic de l’assignatura, l’assistència a classe és obligatòria.

  • Classes pràctiques del bloc I (15 h)

Classes pràctiques en grups de 12 alumnes. La primera setmana es fan cinc sessions de tres hores a l’aula amb ordinadors o amb Wi-Fi i els ordinadors portàtils dels alumnes. A més de la pissarra, s’utilitza material audiovisual en format electrònic (presentacions en PowerPoint, vídeos, accés directe a l’URL, etc.), que està disponible a la plataforma del Campus Virtual.

En el bloc I els alumnes treballen en equips de 4. Cada equip desenvolupa el seu projecte sobre un tema donat, extret d’algun àmbit ampli com ara les malalties rares, les malalties autoimmunitàries o el càncer. 

Cada tema el desenvolupen dos equips per poder debatre i contraposar els dos projectes en sessions presencials de debat.

  • Classes pràctiques del bloc II (9 h)

La segona setmana es fan tres sessions de tres hores en el mateix tipus d’aula.

En aquesta segona part de l’assignatura, cada alumne desenvolupa el seu projecte de forma individual sobre un tema triat. A les sessions es treballa en grups distribuïts segons les temàtiques escollides. Dins el grup, es fan exercicis sobre el projecte i es comenten entre els alumnes per millorar els diferents treballs.

  • Seminari (2 h): seminari sobre disseny de projectes de recerca per a empreses


Activitats no presencials
  • Activitats dirigides (25 h)

Aquestes activitats les tutoritza el professor i inclouen exercicis concrets amb data d’entrega, especificats en el Campus Virtual i enunciats a classe. Els alumnes, distribuïts en grups de treball (bloc I) o de forma individual (bloc II), posen en pràctica les explicacions a classe estudiant casos pràctics proposats pel professor sobre els temes específics.

  • Aprenentatge autònom (26 h)

A l’inici del curs i abans de cada classe presencial, l’alumne ha de revisar el material docent que li hagi indicat el professor.

Després de les classes teòriques, cal que l’alumne treballi els continguts impartits, utilitzant no només les notes de les classes sinó també el material docent complementari suggerit pel professor i el que l’estudiant mateix busqui, principalment en bases de dades de literatura científica i també altres informacions accessibles per la xarxa, referents al món de la recerca científica: centres, serveis, fonts de finançament.

Cal que l’alumne s’organitzi per a les tasques requerides pel professor tenint en compte els terminis i calendari establert per desenvolupar-les i presentar-les, especialment en l’elaboració del projecte individual i la seva presentació.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es fa una avaluació continuada dels aprenentatges, dels coneixements, de les habilitats i les actituds inclosos en els objectius i en els continguts de la matèria. Per obtenir la qualificació de l’alumne es té en compte la nota de la presentació del projecte individual (oral i escrita, 35 % i 35 %) i les activitats dirigides presencials i no presencials (30 % de la nota final). Si un alumne no presenta el projecte individual, la qualificació és de no presentat. Per aprovar, cal superar individualment cadascuna de les parts (projecte individual i exercicis).

 

Reavaluació

Consisteix en un segon termini per presentar el projecte o els exercicis que no hagin assolit l’aprovat en primera instància.

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Avaluació única

Com que l’assistència a classe és obligatòria i el curs és pràctic, l’avaluació única no té gaire sentit en aquest curs. Tot i així, en cas que l’alumne sol·liciti una avaluació única en substitució de l’avaluació continuada, ho ha de fer mitjançant un document únic signat per ell i pel professor. Aquesta sol·licitud s’ha de fer durant el període fixat per la Facultat i, si es fa, és definitiva i irreversible. L’avaluació única té lloc el mateix dia que la presentació oral del projecte i inclou, a més, l’entrega de tots els exercicis corresponents a les activitats dirigides.

Els alumnes d’avaluació única poden optar a la reavaluació amb les mateixes condicions definides per a l’avaluació continuada.

Tant l’avaluació única com la continuada es duen a terme en les convocatòries oficials marcades per la Facultat de Biologia.

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

K. Srinagesh. The Principles of Experimental Research. Editorial Elsevier (2006)

Josep M.a. Argimon Pallás and Josep Jiménez Villa. Métodos de investigación clínica y epidemiológica (Tercera Edición)  Editorial Elsevier (2004)

Oriol Amat y Alfredo Rocafort. Com fer recerca : treball de final de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recerca Editorial ACCID-Profit (2017)

Ivan Valiela. Doing science : design, analysis, and communication of scientific research  Oxford University Press (2009)

Article

Al-Riyami, A. How to prepare a Research Proposal. Review. Om. Med J. 23:1-4 (2008)

Boyd, I. A standard for policy-relevant science. Comment. Nature 501:159-160 ( 2013)

Chalmers, I. & Nylenna, M. A new network to promote evidence-based research. Lancet 384:1903-4.(2014)

Toledo, AH et al. Developing the research hypothesis. J Invest Surg 24:191-4 (2011)

Eston, Rowlands . Stages in the development of a research project: putting the idea together. British journal of sports medicine 34(1): 59-64 (2000) .